TMO Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMO TEMEL İLKELERİ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası faaliyetlerini Ana Yönetmeliğinde tanımlanan amaçları doğrultusunda kamunun, ülkenin, Türk sanayisinin ve mesleğin gelişmesi; meslek mensuplarının hak, yetki ve çıkarlarının korunması hedefiyle aşağıdaki Temel İlkeler ve Çalışma Anlayışı çerçevesinde yürütür.

1. Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler

 • Oda‘nın temel görevlerinin başında; meslek ile ilgili alanların düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması gelir.
 • Mesleğimiz ve Odamız ile ilgili yasa ve kanunların meslek, sektör ve ülke çıkarlarını gözetecek şekilde hazırlanmasına katkı sağlamaya çalışır ve kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürütür.
 • Düşünen, üreten, çözümler öneren bütün birimleriyle, kurumsal ilişki içerisinde olur.
 • Çalışmalarını meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılamayacağı temel anlayışı çerçevesinde yürütür.
 • Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.
 • Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunur.
 • Bilim ve teknolojinin ülke sanayisi ve toplumun gelişmesi doğrultusunda kullanımının ön koşulunun ülkede özgür düşünce ortamı ve demokrasinin hakim olması ile sağlanabileceğini savunur.
 • Amaç ve ilkeleri doğrultusunda bölgesel ve ulusal düzeyde uzmanlık alanları ile ilgili konularda faaliyetler yürütülmesi; farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek çalışmalarda ve alınacak kararlarda aktif olarak yer alınabilmesi için merkezi koordinasyon ile tüm örgüt birimlerinin katılım ve katkısının sağlanmasına çalışır.
 • Çalışmalarında diğer meslek odaları, benzer örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli ve yapıcı ilişkiler kurmaya, kamuoyu oluşturmaya yönelik faaliyetlerde yer almaya özen gösterir.

2. Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler

 • Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir.
 • Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması, seçim dışında da katılım mekanizmalarının yaşama geçirilmesi esas alınır.
 • Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Oda‘ya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Oda‘nın üyelerce “üye olunması gerekli” bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.
 • Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.
 • Odamız sektörde çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.

3. Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin İlkeler

 • Oda‘nın her biriminde kararların alınmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve uygulanması sağlanır.
 • Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine birlikte düşünme, üretme ve yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelir.
 • Oda örgütünün en küçük biriminin ilçe temsilciliği olduğu kabul edilir.
 • Oda Merkezi‘nde, yani en üst yönetim organımızda, alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.
 • İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.
 • Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir.

4. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin İlkeler

 • Oda‘nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. “Kamu çıkarlarını korumak” hedefini zedeleyecek veya Oda‘yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.
 • Siyasi partilerle ilişkilerin Oda‘nın bağımsızlık ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilir.
 • Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.

5. Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin İlkeler

 • Oda bütçesinin uygulanmasında “Merkezi Bütçe” kavramı esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır.
 • Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı olan bir örgüt yaratılması amaçlanır. Üye ödentilerinin toplanmasının, Oda Merkezi‘ne aktarımların ve birlik payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel gereği olduğu bilinir.
 • Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, periyodikler, düzenlenecek uzmanlık eğitimleri, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs, seminerler ve sektöre yön verecek sempozyumlar esas gelir alanları olarak görülür.

6.  Oda Merkezi İşleyişine İlişkin İlkeler

 • Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır.
 • Oda Merkezi‘nin en önemli görevi, Oda örgütünü tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. Oda Merkezi‘nin işlevlerinin başında örgütün etkin eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gelir.
 • Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise nedenlerinin araştırılıp, demokratik karar oluşturma süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir.
 • Oda‘nın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezi‘nin görevi kabul edilir.
 • Oda Merkezi yayın, uzmanlık eğitimi vb. süreklilik gerektiren komisyonların devamını sağlar ve gerektiğinde mesleğin çeşitli alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları oluşturmaya yönelir.
 • Oda Merkezi örgüt içi sürekli eğitimin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanır.
 • Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile Şube ve temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde sağlanır.