Oda Tanıtımı

Oda Kuruluş Belgeseli

 

TMMOB Hakkında

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 2019 itibariyle Oda sayısı 24, üye sayısı yaklaşık 580.000dir. (2019)

TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. TMMOB‘ye bağlı odalara 91 kadar mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir.

TMMOB ve bağlı Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten, halktan ve barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.

TMMOB, Odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla kurdukları ilişkilerine paralel olarak Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir.

TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak; bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek ve bunların gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığındadır.

 

TMO Hakkında

         TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB bünyesinde yer alan, Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Her meslek grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve örgütlenmiştir. Tekstil mühendisleri ve deri mühendisleri TMO altında örgütlenmektedir.

         Kanunlarımıza göre üniversitelerin TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ve DERİ MÜHENDİSLİĞİ bölümlerinden mezun olmuş diploma sahibi kişiler ülkemiz sınırları içinde mesleğini icra ve mesleki ünvanını kullanma hakkını, TMMOB TMO (Tekstil Mühendisleri Odası)’na üye olup sicil numarası alarak elde ederler.

Tekstil Mühendisleri Odası’nın Amaçları Şunlardır:

1- Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; tekstil sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini, üretimin artırılmasını ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
2- Tekstil sanayii alanında teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayiinin yararına sunmak,
3- Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü normları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,
4- Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasının, uygulanmasının uzman Tekstil Mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,
5- Tekstil sanayii ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek, ara denetimler yapmak ve bu amaçla her türlü girişimlerde bulunmak,
6- Tekstil Mühendisliği ve Türk Tekstil Mühendislerini yurt içinde yurt dışında temsil etmek,
7- Tekstil Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yurdun gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte Tekstil Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak,
8- Tekstil sanayiinin gereksinimi olan her kademedeki teknik işgücünün planlamasında, personelin yetiştirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,gereksinilen personeli eğitmek ve belge vermek,
9- Temsil ettiği uzmanlık dallarının gelişmesi ve ilerlemesi için incelemeler yapmak, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “Uzmanlık Sicil Dosyaları” tutmak ve gerektiğinde, özel sorunlarla karşılaşan kamu ve özel kuruluşlara gerçek uzmanları önermek,
10- Üyelerinin mesleksel onurlarının korunmasında, hak ve yetkileriyle, mesleksel disiplinin sağlanmasında uyulması zorunlu kurallar koymak, uygulamak ve bu konuda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,
11- Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmaları yapmak, gerekli önlemleri almak,
12- Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
13- Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları yapmak, belgeleri toplamak, standartlar hazırlamak ve hazırlananlar ile ilgili görüşlerini bildirmek.
14- TMMOB’nin Oda ‘yı ilgilendiren amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak.
15- Oda’nın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak.

Oda Yönetim Organları

Genel Kurul: En üst karar verme organıdır. Şube genel kurulları sonrası, şube üyeleri arasından seçilen delegelerden ve doğal delegelerden oluşur.

Oda Yönetim Kurulu: Oda genel kurulu sonrası delegeler tarafından, 2 yıl süre için seçilen 7 asıl 7 yedek üyeden oluşur.

Onur Kurulu: Oda genel kurulu sonrası delegeler tarafından, 2 yıl süre için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu: Oda genel kurulu sonrası delegeler tarafından, 2 yıl süre için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

TMMOB Yönetim Kurulu Temsilcisi: TMMOB Genel Kurulu sonrası TMMOB delegeleri tarafından 2 yıl süre için seçilen 1 asıl 2 yedek üyeden oluşur.

Oda Birimleri: Bursa Şube, Denizli Şube, Güney Bölge Şube, İstanbul Şube, İzmir Şube

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri: Şube genel kurulu sonrası delegeler tarafından, 2 yıl süre için seçilen 7 asıl 7 yedek üyeden oluşur.

İl ve İlçe Temsilcilikleri: Şube Yönetim Kurulu tarafından sorumluluk alanlarındaki il ve ilçeler için önerilen, Oda Yönetim Kurulu tarafından 1 çalışma dönemi için atanan temsilcilerdir.

İşyeri Temsilcilsi: Şube Yönetim Kurulu tarafından üyelerinin yoğunlaştığı işyerleri için önerilen, Oda Yönetim Kurulu tarafından 1 çalışma dönemi için atanan temsilcilerdir.

Oda yönetiminde kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.

İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.

Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamalar ve karar alma süreci içerisinde yer alan tüm yönetim organları denetlenmeye açıktır.

Odaya Üyelik

Tekstil Mühendisleri Odası’na yurt içinde ve yurt dışında Tekstil ve Deri Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerden (ya da TMMOB Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde) mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili mühendisler üye olabilir.

1982 Anayasası'nın 135. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanların üyeliği isteğe bırakılmıştır. Bu kapsam dışındaki mesleğini icra eden tüm mühendislerin çalışabilmesi için Oda’ya üye olması zorunludur.

Kayıt yaptıran üyelerimize verilen kimlik belgesinin her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Oda’ya kayıt ve kimlik yenileme için aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1. T.C. Uyruklu Yurt İçi ve Yurt Dışı Mezunlarının Kayıt Koşulları

  • Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet fotoğraf
  • Kayıt ücreti ve aidat
  • Yurt dışı mezunları için YÖK’ten denklik belgesi ayrıca diplomanın Türkçe çevirisi
  • Kimlik ücreti

2. Yabancı Uyruklu Mühendislerin Kayıt Koşulları

Yabancı uyruklu mühendislerin üyelik kayıtları, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen koşul ve belgelerle yapılmaktadır.

 

Yasal mevzuata göre Odanın sorumlulukları yanında üyelerin de sorumlulukları bulunmaktadır. TMO Ana Yönetmeliğindeki ilgili maddeler aşağıda belirtilmiştir.

 

TMO ANA YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

         Üyelik görev ve sorumluluğu

        Madde 12 — Üyelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

        a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için TMMOB Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve TMMOB ve Odaca çıkarılan diğer yönetmelikler gereğince, mesleki çalışmalarda bulunmak,

        b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek,

        c) Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat etmek, adres değişikliklerini en geç bir ay içinde Odaya bildirmek,

        d) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapmamak,

        e) Oda genel kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek,

        f) Oda üye kimlik kartını beş yılda bir değiştirmek. Süresi içinde değiştirilmeyen üye kimlik kartı geçersizdir.

     Üyelikten ayrılma

Mesleksel etkinliğini bırakacak kişiler Ana Yönetmeliğin 13. Maddesine uygun şekilde üyelikten istifa edebilirler. Bunun için

  • SGK Kaydı ile çalışmadığını veya çalıştığı firmadan alacağı resmi yazı ile firmanın iştigal konuları arasında tekstil olmadığını belgelemek,
  • Oda kimlik kartını iade etmek,
  • Üyelikten ayrılma talebinin olduğu tarihe kadar olan aidat borçlarının tamamını ödemek,
  • 17 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 175 sayılı karar gereği mesleğinizi icra etmediğini ve mühendis ünvanı ile imza yetkisi kullanmayacağına dair aşağıda belirtilen taahhütnamenin;

Noter onaylı hali ya da Oda Müdürü, Oda Teknik Görevlisi veya Şube Teknik Görevlileri, teknik görevli bulunmayan şubelerde ise Şube Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya Sekreteri’nin huzurunda kimlik tespiti yapılmak suretiyle kendi el yazısıyla yazılıp imzalanmış hali gerekmektedir.

Taahhütname Örneği

“Mesleki faaliyette bulunmadığımdan dolayı Tekstil Mühendisleri Odası’ndan istifamın kabulünü, bu kabule yönelik olarak Oda Üyeliğimin sona ermesinden itibaren Tekstil Mühendisi ünvanı ile imza yetkisi kullanmayacağımı, tekstil sektöründe çalışmaya başladığımda derhal Odaya bildirimde bulunacağımı beyan ve taahhüt ederim.”

 

        Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşulu ile ayrılabilirler. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin Oda genel kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

        Yeniden üyelik başvurusu  

        Madde 14 — Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kaydı, yeni bir üye kaydı gibi yapılır.