TMO ANA YÖNETMELİK..21.04.2012

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Tekstil Mühendisleri Odası

Ana Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasının işlev ve işleyişini, kuruluşunu, amaçlarını, üyelerini, organlarının görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasının kuruluşu, amacı, üyeleri, organlarının görev ve yetkileri ile şube ve temsilcilikleri, mali hükümleri ve Oda seçimlerini kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

TMMOB Kanunu: 27/1/1957 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,

Oda: Tekstil Mühendisleri Odasını,

Şube: Tekstil Mühendisleri Odası Şubesini,

Üye: Tekstil Mühendisleri Odası Üyesini

ifade eder.

             Kuruluş

             Madde 5 — TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası; yurt içinde ve dışında Tekstil Mühendisliği eğitimi veren kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya ruhsatname almış, böylece Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir meslek kuruluşudur. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

             Merkez

             Madde 6 — Odanın merkezi Ankara’dadır. Geçici çalışma yeri İzmir’dir. Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açabilir.

             Odanın amaçları

             Madde 7 — Odanın amaçları şunlardır:

a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; tekstil sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini, üretimin artırılmasını ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Tekstil sanayi alanında teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak,

c) Tekstil mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü normları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,

d) Tekstil mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını uzman tekstil mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,

e) Tekstil sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite belgesi ve yeterlilik belgesi vermek, ara denetimler yapmak ve bu amaçla her türlü girişimlerde bulunmak,

f) Tekstil mühendisliği ve Türk tekstil mühendislerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

g) Tekstil mühendisliği eğitimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, toplumun gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte tekstil mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak,

h) Tekstil sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik işgücünün planlamasında, personelin yetiştirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, personeli eğitmek ve belge vermek,

ı) Temsil ettiği uzmanlık dallarının gelişmesi ve ilerlemesi için incelemeler yapmak, üyelerinin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitim ve öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde, özel sorunlarla karşılaşan kamu ve özel kuruluşlara uzman önermek,

i) Üyelerinin mesleksel onurlarının korunmasında, hak ve yetkileriyle, mesleksel disiplinin sağlanmasında uyulması zorunlu kurallar koymak, uygulamak ve bu konuda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,

j) Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmaları yapmak, gerekli önlemleri almak, Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapmak,

k) Tekstil mühendisliği hizmetleri ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi gibi benzeri yayınları yapmak, belgeleri toplamak, standartlar hazırlamak ve hazırlananlar ile ilgili görüşlerini bildirmek,

l)  TMMOB ile Odayı ilgilendiren konularda ortak çalışmalar yapmak,

m) Odanın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş, öneriler ve açıklamalarda bulunmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

             Asil üyelik

             Madde 8 — Odaya asil üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye sınırları içinde Tekstil Mühendisi veya yüksek mühendis sıfatıyla mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunmak zorunludur. Oda kayıtlarında ve meslek icrasında lisans eğitimi esastır. Odaya lisansüstü eğitim ile alınan unvana dayalı kayıt yapılamaz.

             Geçici üyeler

             Madde 9 — Türkiye’de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, tekstil mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Odaya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar ve Odanın organ seçimlerinde oy kullanamazlar ancak, Oda asil üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

             Öğrenci üyeler

             Madde 10 — Türkiye sınırları içindeki üniversitelerin Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan fakültelerinin öğrencileri, Şube Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler ancak, oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

             Onur üyeliği

             Madde 11 — Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma ve yardımları görülen ve Odanın çalışmalarına katılmak isteyen kişilerin, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur Üyeliği verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

             Üyelik görev ve sorumluluğu

             Madde 12 — Üyelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için TMMOB Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve TMMOB ve Odaca çıkarılan diğer yönetmelikler gereğince, mesleki çalışmalarda bulunmak,

b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek,

c) Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat etmek, adres değişikliklerini en geç bir ay içinde Odaya bildirmek,

d) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapmamak,

e) Oda genel kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek,

f) Oda üye kimlik kartını beş yılda bir değiştirmek. Süresi içinde değiştirilmeyen üye kimlik kartı geçersizdir.

             Üyelikten ayrılma

             Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşulu ile ayrılabilirler. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin Oda genel kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

             Yeniden üyelik başvurusu    

             Madde 14 — Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kaydı, yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları, Görev ve Yetkileri

             Oda organları

             Madde 15 — Odanın organları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Onur Kurulu,

d) Oda Denetleme Kurulu,

e) Oda Danışma Kurulu.

             Oda genel kurulu

             Madde 16 — Oda genel kurulu, delegasyon usulüne göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, şube genel kurulunca, şube etkinlik alanındaki üyelerin toplamının yüzde onu (% 10) oranında seçilir. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şubede bulunan üyelerin durumunun saptanmasında işyeri adresi esas alınır.

TMMOB yönetim, denetim ve yüksek onur kurullarının Oda mensubu asil üyeleri ile Oda yönetim, onur ve denetleme kurullarının asil üyeleri, oda genel kurulunun doğal üyeleridir.

Oda genel kurulu, iki yılda bir Şubat ayı içinde Oda yönetim kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda genel kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

Oda yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, genel kurula katılacak doğal üyelerin ve delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir. Genel kurul toplantısına katılmayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda Yönetim Kurulu tarafından üç gün içinde Odanın ve TMMOB’nin ilan yerlerinde doğal üyelere ve delegelere duyurulur. Ayrıca, Oda merkezinin bulunduğu yerde ülke genelinde yayımlanan günlük bir gazetede ilan edilir. Oda Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılmayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, genel kurulu ancak bir kez olmak üzere ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda yönetim kurulu, yeni genel kurulun tarihini ve yerini görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce doğal üyelere ve delegelere bildirir, ayrıca Oda merkezinin bulunduğu yerde ülke genelinde yayınlanan günlük bir gazetede duyurur. Oda genel kurulunun seçimler dışında, sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

             Genel kurulun açılışı ve divan seçimi

             Madde 17 — Oda Genel Kurul toplantısı, Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanı seçilir.

Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir.

             Genel Kurul görüşmeleri

             Madde 18 — Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin ya da delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

             Genel Kurul gündeminde yer alması zorunlu maddeler

             Madde 19 — Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde, aşağıdaki maddelerin bulunması zorunludur.

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

d) TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adayların belirlenmesi ve duyurulması,

e) Seçimler.

             Kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu

             Madde 20 — Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üye kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

             Genel Kurulda karar alma

             Madde 21 — Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için görüşmelere katılanların en az üçte ikisinin olumlu oyu gerekir.

             Genel Kurul tutanakları

             Madde 22 — Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak başkan, başkan yardımcıları ve yazmanlarca imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği de Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki üç ay içerisinde Oda süreli yayınlarında yayınlanır.

             Olağanüstü Oda Genel Kurulu

             Madde 23 — Olağanüstü Oda Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır:

a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleri ile ilgili gerekli görmeleri ve oy birliği ile alacakları kararı ile,

c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Oda Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması veya Olağanüstü Oda Genel Kurulunun toplanmaması durumunda Olağanüstü Oda Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulunca toplanır.

             Oda Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi

             Madde 24 — Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden istifası ve yerlerine gelecek yedeklerin bulunmaması durumunda Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere TMMOB yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

             Olağanüstü Genel Kurul gündemi

             Madde 25 — Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi yapılır. Ancak, toplantıya çağırılış nedeni dışında gündeme madde eklenmez, görüşme yapılmaz ve karar alınamaz.

Oda Genel Kurulunda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

             Yetkili organların olağanüstü genel kurul kararı alamaması

             Madde 26 — Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın, en çok üç ay içinde yetkililerce olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Oda Genel Kurulunun yapılmasını isteyebilirler.

             Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

             Madde 27 — Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

b) Oda Yönetim Kurulunun raporlarını incelemek, hakkında karar vermek ve gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak,

c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,

d) Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem Oda bütçesini, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,

e) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak,

f) Odanın taşınmaz mallar satın alması, var olanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak ve bu konularda, Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Odanın borç alması veya vermesine ilişkin kararlar almak veya bu konuda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Şube açılması konusunda karar vermek,

ı) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asil ve yedek adayları, TMMOB Genel Kurul delegeleri asil ve yedek adayları, TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu için aday adaylarını belirlemek ve duyurmak,

i) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, TMMOB Genel Kurul delegeleri asil ve yedek üyelerini, TMMOB Yönetim Kurulu için üç, TMMOB Denetleme Kurulu için bir ve Yüksek Onur Kurulu için bir aday seçmek,

j) Önerilen yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak.

             Oda Yönetim Kurulu

             Madde 28 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Olağanüstü Oda Genel Kurulunda seçilen üyeler ise, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görevde kalırlar. Asil ve yedek üyelerin sıralanmasında, alınan oyların eşitliği durumunda, Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır.

             Yönetim Kurulunun görev bölümü

             Madde 29 — Oda Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde, eski Oda Sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, kendi arasından gizli oyla Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman seçerek görev bölümü yapar.

             Oda Yürütme Kurulunun işleyişi

             Madde 30 — Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları Oda Başkanı yönetir. Toplantıyı Oda Başkanının bulunmadığı durumlarda Başkan Vekili, o da bulunmazsa Oda Sekreteri yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik olması durumunda toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi ve yeniden görev bölümü

             Madde 31 — Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara katılmayan ya da katılmayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yıl içinde olağan toplantıların dörtte birine (¼) katılmayan, Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda, yeniden görev bölümü yapılır.

             Başkan, Sekreter ve Sayman üyenin görev ve yetkileri

             Madde 32 — Başkan, Sekreter ve Sayman üyenin temsil yetkisi ve görevleri şunlardır:

a) Odayı; Oda Başkanı, bulunmadığı zamanlarda Oda Başkan Vekili veya gerektiğinde, Oda Yönetim Kurulunun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Oda Sekreteri, Odanın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür,

b) Oda Sekreteri, Oda işlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin isteği ile gündeme madde eklenebilir veya gündemden madde çıkartılabilir. Oda Sekreteri, Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında gerekli tüm önlemleri alır, Odanın yazışma işlemlerini yürütür ve imza eder, tüm Oda örgütündeki görevlilerin özlük işlerini yürütür,

c) Oda Saymanı, Odanın mali işlerinin yönetilmesini, Oda bütçesinin uygulanmasını, yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli mali önlemleri alır ve önerilerde bulunur,

d) Oda Sekreter ve Saymanı yürütme görevinden dolayı, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur,

e) Oda Başkanı, Başkan Vekili, Sekreteri ve Saymanına, Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktarda harcama yetkisi verilebilir. Odanın olağan ödemelerini Oda Sekreteri yürütür. Banka işlemlerinde, bu dört üyeden ikisinin birlikte imzasının bulunması gereklidir.

             Oda Yönetim Kurulunun görevleri

             Madde 33 — Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

a) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini Genel Kurul kararı uyarınca yürütmek,

b) Odaya kayıtlı üyelerin mesleksel onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak,

c) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve üyelerin iş bulmalarına yardımcı olmak,

d) Tekstil Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

e) Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

f) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, birlikte uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

g) Üyelerin çalışma koşulları ve her türlü meslek hizmetleri karşılığı alacağı asgari ücretleri saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek, yönetmeliklerle belirlenen ve genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile belge ve yetki verilen üyelerin, üyelerin bulunduğu büroların, firmaların ve benzeri kuruluşların yönetmeliklere ve kararlara aykırı davranışları durumunda, bunların yetkilerini kısıtlamak ve gerektiğinde, sürekli olarak veya tümüyle kaldırmak ve belgelerini geçersiz kılmak,

h) Odanın amaçları kapsamına giren konularda çalışan dış ülkelerdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek,

ı) Tekstil Mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli diğer elemanların (tekniker, teknisyen, usta, kalfa ve işçiler) meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli ilişkiler kurmak,

i) Yasama ve yürütme organlarında odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak yasa, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,

j) Mesleki, teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini saptamak ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

k) Üyelerin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı her türlü Oda içi çalışmaları yapmak ve üçüncü kişiler ile kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

l) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve geçen dönemin kesin hesaplarını, yeni dönemin gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli kadroları, çeşitli kurulların oturum ücretlerini, Genel Kurula önermek ve bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte delegelere yetecek kadar çoğaltarak genel kuruldan en az on (10) gün önce bütün delegelere göndermek,

m) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıdan en az on gün önce delegelere bildirmek, basın yolu ile duyurmak ve toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak,

n) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

o) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde on gün içinde toplantıya çağırmak, Kurulun aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulunca onaylanması gerekenleri, TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek ve savunma yapmak,

ö) Odanın lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda, Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,

p) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Tekstil Mühendisliği alanlarında mesleksel yayınlar ve süreli yayınlar yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,

r) Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil ve benzeri özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak,

s) Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

ş) Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş sergi veya fuarlara katılmak,

t) Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,

u) Şube genel kurulları için Oda gözlemcileri atamak,

ü) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönetmelikler düzenleyip, yürürlüğe koymak ve gerektiğinde, Oda genel kurulunun onayına sunmak,

v) Oda Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak çalışmasını sağlamak,

y) Çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri ile önerilen yeni dönem bütçeler ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,

z) TMMOB Kanunun tanıdığı ve hak ve yetkilerin, bu Yönetmelik çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevleri yerine getirmek.

Oda Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere Kurulun diğer üyeleri ile Oda Müdürüne, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile müdürlerine, il temsilcilerine denetim ve sorumluluğu kendisinde olmak üzere verebilir.

             Uzmanlık Komisyonları

             Madde 34 — Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonlarını kurarak görev verebilir. Komisyonların kurulması, görev ve yetkileri yönetmeliklerle düzenlenir.

             Onur Kurulu

             Madde 35 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

             Onur Kurulunun toplantıya çağırılması

             Madde 36 — Oda Onur Kurulu, kendilerine bir konunun iletilmesi üzerine, asil ve yedek üyelerinden herhangi birinin veya Oda Yönetim Kurulunun konu, yer, tarih ve toplanma saati belirterek asil ve yedek üyelere yapacağı çağrısı ile toplanır.

Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini, belge ve dökümanları ve toplantı süresince Oda adına bir yetkilinin bulunmasını sağlar.

             Onur Kurulunun toplanması

             Madde 37 — Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekleri çağrılır. Toplantıya katılan yedek üyeler, toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar asil üye olarak görev yaparlar.

             Onur Kurulu üyeliğinin düşmesi

             Madde 38 — Yapılan üç çağrıya gelmeyen ve toplantı gününe kadar yazılı özür bildirmeyen Onur Kurulu üyesi çekilmiş sayılır, yerine sıradaki yedek üye, asil üye olur.

             Onur Kurulu üyelerinin çekilme nedenleri

             Madde 39 — Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri ile ilgili olarak hakimlerin 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun ret ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Onur Kurulu, ret isteğini kendisi inceler. Bu konuda Kurulun vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Onur Kurulunun bir bölüm üyeleri ile ilgili ret istemi kabul edilirse, reddedilenler yerine yedekler göreve çağırılırlar.

Onur Kurulunun ilk toplantısı ve esas ile ilgili son kararın verileceği toplantı, tüm üyelerin katılımıyla yapılır, karar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Onur Kurulunun çalışma şekli

             Madde 40 — Onur Kurulu, kendisine gelen konuları, en geç üç ay içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. Üyeler ile ilgili yapılacak disiplin kovuşturmalarında, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Onur Kurulu, çalışmalarında tanık dinleme, keşif ve bilirkişi incelemeleri gibi kanıtların saptanmasını, doğrudan veya görevlendireceği Kurul üyesi aracılığı ile yapabilir. Hakkında karar verilecek üyenin talebi halinde sözlü ve yazılı savunması alınır. Sorgu ve savunma için üyeye en az onbeş gün süreli, yazılı çağrı gönderilir. Üye, bu süre içerisinde sorgu için gelmez, savunma göndermez ve özür bildirmezse, incelemeler gıyabında yapılarak karar verilir. Kurul, şikayetin kesin olarak haksız yapıldığı kanısına varırsa, şikayet edilen üyeyi dinlemeden de karar verebilir.

             Onur Kurulu kararlarının işleme konulması

             Madde 41 — Onur Kurulu kararları, gerekçeleri ile birlikte uygulanmak veya Yüksek Onur Kuruluna sunulmak üzere dosyası ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna verilir. Oda Yönetim Kurulu, kararları ilgililere yedi gün içinde bildirir.

             Onur Kurulunun karar verme süresi

             Madde 42 — Onur Kurulu üç ay içinde karar vermezse sürenin bitiminden önce, durumu gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varılabileceğini açıklamak zorundadır.

             Dosyalama

             Madde 43 — Onur Kurulu tarafından incelenen konuyla ilgili her tür yazı ve tutanaklar, Onur Kurulu Başkanının sorumluluğu altında bulunur. Oda Yönetim Kurulu, ilgili her tür yazı ve tutanakları korunması için Onur Kuruluna gerekli hizmetleri sağlar.

             Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri

             Madde 44 — Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üyeler hakkında disiplin kovuşturmaları yapmak ve karara bağlamak,

b) Oda Yönetim Kurulunca gerek bir başvuru üzerine gerekse doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.

c) Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak,

d) Oda Onur Üyeliği için görüş vermek.

             Onur Kurulunun giderleri

             Madde 45 — Onur Kurulunun kendisine inceleme için gönderilmiş işlerin gerektirdiği her türlü giderler, Oda Bütçesinden karşılanır. Bilirkişi giderleri, Kurulca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda Bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılıyorsa, istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan ücretten karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı, Kurul kararında belirlenir.

             Disiplin suçları ve cezaları

             Madde 46 — Oda üyelerinden, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB Disiplin Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir:

a) Yazılı uyarı,

b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,

c) Kanunda belirtilen ağır para cezası,

d) On beş günden altı aya kadar meslek uygulamasının yasaklanması,

e) Odadan ihraç etme.

Yukarıdaki cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak, suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri verilir. Kararda, verilen cezanın niçin verildiği gerekçesi ile birlikte açıklanır. Oda Onur Kurulunca ceza, yukarıda belirtilen cezaların en az ve en çok sınırları arasında verilir. Cezanın en az sınırından fazla uygulanması durumunda, bunun nedenleri ve gerekçesi, verilen kararda ayrıntılı olarak açıklanır.

             Onur Kurulu kararlarına itiraz

             Madde 47 — Onur Kurulunca verilen, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki cezalar kesindir, (c), (d), (e) bentlerindeki cezalara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Oda Yönetim Kurulu yoluyla veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Cezaların uygulanması için kesinleşmesi gereklidir. Oda Yönetim Kurulu da, Onur Kurulunun aklanma veya takipsizlik kararına karşı, Yüksek Onur Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir.

             Üyelikten çıkarma cezasının koşulları

             Madde 48 — Üyelikten çıkarma cezası, genel hükümlere göre, medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülen durumlarda uygulanabilir.

             Kesinleşen cezaların uygulanması ve duyurulması

             Madde 49 — Üyeler ve üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleki etkinlikte bulunamazlar, mesleklerinin uygulanması için imza kullanamazlar. Aksine davranılırsa, uygulanan ceza bir misli artırılır. Aksine davranışta ısrar edenlerle ilgili 46 ncı maddenin (e) bendindeki ceza uygulanır. Verilen kararlar, uygun bir biçimde duyurulur ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

             Oda Denetleme Kurulu

            Madde 50 — (Değişik: RG-21/04/2012 -28271) Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır, çalışmalarını TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliğine göre yürütür.

Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Çekilen üyelerin yerine yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı, salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeni seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

             Denetleme Kurulunun görevleri

             Madde 51 — Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Oda Örgütünün hesaplarını ve buna ilişkin işlemlerini ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu, en az yılda bir defa inceleyerek rapor düzenlemek ve Oda Yönetim Kuruluna vermek,

b) Oda Örgütünün mali işlemleri, Yönetim Kurulunca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporu hazırlayarak Oda Genel Kuruluna sunmak,

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda ve Şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

             Oda Danışma Kurulu

             Madde 52 — Oda Danışma Kurulu; Odanın TMMOB Kurullarında görev yapan üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur. Oda Danışma Kurulunun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için şube başkanlarını ve gerektiğinde sekreterlerini ve/veya saymanlarını toplantıya çağırabilir.

             Oda Danışma Kurulunun görevleri

             Madde 53 — Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Oda merkezinin ve şubelerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak,

c) Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

             Şubeler

             Madde 54 — Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleksel çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Odanın yükümlü bulunduğu görevler gerektiriyorsa, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile merkezi ve etkinlik alanı altına giren iller belirtilerek şube açılabilir.

             Temsilcilik

             Madde 55 — Oda Yönetim Kurulu, gerektiğinde şubeye bağlı illerde, bölge, il ve işyeri temsilcilikleri açabilir. Ayrıca, gerektiğinde yurt dışında TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Temsilciliği açılması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunur.

             Üye adresleri

             Madde 56 — Üyeler iş ve ev adreslerini, bulundukları şubeye bildirmek zorundadırlar. Şube etkinlik alanında ayrılan üye, yeni etkinlik alanındaki şubeye kaydının aktarılabilmesi için ayrılış tarihinden itibaren üç ay içinde başvurur. Etkinlik alanı içindeki adres değişikliklerini şubeye bir ay içinde bildirir.

             Şube organları

             Madde 57 — Şube organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

             Şube Genel Kurulu

             Madde 58 — Şube Genel Kurulları, toplantı tarihinden otuz beş gün önce, etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Odaya kayıt için gerekli belgelerini tamamlayarak kayıt ücretleri ile birlikte Oda ve şubelerine verenlerin katılımıyla oluşur. Bu tarihten sonra, işyerlerini veya evlerini etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, genel kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnız işyerlerinin bulunduğu birimin genel kuruluna katılırlar.

Şube genel kurulları iki yılda bir, Ocak ayı içinde yapılır. Genel kurulların tarihi, Oda Danışma Kurulunun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinden en az kırk beş gün önceden Oda Yönetim Kurulunca saptanır ve aynı gün tüm örgüt birimlerine bildirilir. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube Genel Kurulları üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce şube genel kuruluna katılacak üyelerin listesi, Oda sicil numaralarına göre listelenmiş olarak Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Birden fazla Oda birimine kaydı olduğu görülen üyelerin durumu incelenerek gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapılır ve durum on gün içinde seçilecek delege sayısı ile birlikte şubelere yazılı olarak bildirilir. Şubeler yapılan düzeltmelere göre işlem yapar. Şube yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, genel kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre, Oda Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Gerekli incelemeden sonra, hakimce onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin hususlar, ilgili birimin ilan yerlerine asılarak üç gün süre ile duyurulur. Genel Kurula katılacak üye listesi hakim tarafında kesinleştirilir. Şube genel kurulu gündemi, toplantı yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri, toplantı gününden en az onbeş gün önce şube yönetim kurulunca ülke genelinde yayınlanan günlük gazetelerden biri ile duyurulur. Ayrıca, Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin genel kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda süreli yayınları veya ülke genelinde yayınlanan günlük gazetelerden biri ile duyurur.

             Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri

             Madde 59 — Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube ve Oda, işlerinin yürütülmesi ve yasaların Odalara verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere şube yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Oda Genel Kuruluna önermek,

b) Şube yönetim kuruluna görev vermek,

c) Şubenin gelişmesi için gerekli çalışma alanlarını ve esaslarını araştırmak,

d) Odanın amaçlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak, şubeyi ilgilendiren konularda karar almak,

e) Şube yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek,

f) Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde onu (%10) oranında (kesirler tam alınır), Oda Genel Kurulu Delege asil ve yedek adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.

             Şube Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

             Madde 60 — Şube Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıda belirtilen durumların oluşması üzerine şube yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

a) Şubeye kayıtlı üyelerin en az beşte birinin şube yönetim kuruluna yazılı olarak başvurması,

b) Oda Denetleme Kurulunun, şubenin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile karar vermeleri.

Olağanüstü şube genel kurulu, olağan genel kurul gibi yapılır, Ancak genel kurula çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Koşulları yeterli olmasına karşın, en çok bir ay içinde, şube yönetim kurulu, şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmazsa üyeler Oda Yönetim Kuruluna başvurarak olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasını isteyebilirler.

             Şube Yönetim Kurulu

             Madde 61 — Şube yönetim kurulu Şube Genel Kurulunca seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı Tekstil Mühendisleri Odası Örgüt Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliğine göre belirlenir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi gün içinde, eski sekreterin çağrısı ile ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla başkan, başkan vekili, sekreter ve saymanını seçerek göreve başlar. Yönetim Kurulu, en az on beş günde bir salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı başkan, bulunmaz ise başkan vekili o da bulunmazsa sekreter yönetir.

             Şube Yönetim Kurulunun görevleri

             Madde 62 — Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Oda çalışmalarının etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere, yasalar, Oda ile ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Odayı o bölgede temsil etmek, işlerini yürütmek,

b) Yeni dönem bütçe önerisi ile çalışma raporunu hazırlayarak o yılın Aralık ayının yirmi beşinci gününe kadar Odaya göndermek,

c) Şube yönetim kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok on beş gün içinde, bütçe uygulamasını da kapsayan şube yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek,

d) Bölgesinde bulunan tüm üyelerin mesleksel onur, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli girişim ve görüşmelerde bulunmak,

e) İstenildiğinde bölgesinde bulunan üyelerin bilgi, uzmanlık ve becerileri ile ilgili referans vermek, mühendis gereksinimi olanlar ile iş arayan üyeler arasında bağlantı kurmak,

f) İstenildiğinde kamu ve özel kişilere bilirkişi önermek,

g) Bölgesinde bulunan üyelerin; kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleksel ilişkilerinde, ortaklaşa uyulması gereken esaslara uymalarını sağlamak, mesleğin onuru yönünde üyelerin her türlü meslek çalışmalarını denetlemek, mesleksel hizmetlerde yönetmeliklere uyulmasını sağlamak,

h) Konferans, seminer, kurs, teknik gezi ve üyeler arasında sosyal etkinlikler düzenlemek,

ı) Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, Oda Yönetim Kuruluna zamanında gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte iletmek,

i) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, şube genel kurul toplantısından en az bir hafta önce bölgesindeki üyelere göndermek,

j) Bölgesinde bulunan il merkezlerinde temsilcilik açılması için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, açılan temsilciliklere atanmak üzere aday saptayarak Oda Yönetim Kuruluna önermek,

k) Bölgesinde bulunan temsilciliklerinin çalışmalarını, Oda tüzük ve yönetmeliklerine ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre yapmalarını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

l) Şube Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

m) Gerekli gördüğü işyerlerinde, şubeyi temsil etmek üzere, işyeri temsilciliklerinin açılmasını, Oda Yönetim Kuruluna önermek, açılan işyeri temsilciliklerine temsilci, gerektiğinde temsilci yardımcıları atamak,

n) Gerekli gördüğü alanlarda uzmanlık komisyonları oluşturmak ve düzenli çalışmalarını sağlamak,

o) Her aybaşında bir önceki aya ait Şube Yönetim Kurulu kararlarının onaylanmış kopyalarını Oda Yönetim Kuruluna göndermek,

ö) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

             Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

             Madde 63 — Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da katılmayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yılda toplantıların dörtte birine katılmayan şube yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Şube yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Şube yönetim kurulu tam sayısını oluşturacak yeterli sayıda yedek üyenin kalmaması durumunda, kalan üyelerin önerdiği iki katı aday arasından Oda Yönetim Kurulunca atama yapılarak üye sayısı tamamlanır. Şube yönetim kurulu üye sayısının, salt çoğunluğun altına düşmesine karşın kalan üyeler bir ay içinde yeterli aday önermezlerse, Oda Yönetim Kurulunca doğrudan atama yapılır. Atama ile gelen yönetim kurulu üyeleri Oda Genel Kurulunda doğal delege olamazlar.

             Şube Başkanı, Sekreteri ve Saymanının görev ve yetkileri, çalışma biçimleri

             Madde 64 — Şubenin çalışma usulleri şunlardır:

a) Şubeyi başkan, bulunmadığı durumlarda başkan vekili temsil eder. Olağan işlerde sekreter, şubenin doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Gerektiğinde, belirli görevlerin yürütülmesi için, temsil yetkisi yönetim kurulu kararı ile diğer üyelere verilebilir.

b) Şube sekreteri, yönetim kurulu kararına uygun olarak çalışmalarını yürütür ve kararların uygulanmasını sağlar.

c) Şube yönetim kurulunun toplantı gündemi, sekreter tarafından düzenlenir ve üyelerin önerisi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.

d) Sekreter görevlilere ait sicillerin tutulması ve yönetim kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır. Şubenin işlemlerini yürütür ve evrakları imzalar. Gerektiğinde görevliler için yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

e) Sayman; şube mali işlemlerinin, Oda yönetmeliğine ve usulüne uygun yürütülmesinden, gerekli defterlerin tutulmasından, demirbaşların iyi şekilde kullanılmasından yönetim kuruluna karşı sorumludur. Bu konularda gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

f) Şube başkanı, başkan vekili, sekreter ve sayman yönetmelik hükümleri ve bütçe olanakları içinde, şube yönetim kurulunca alınan kararlara göre harcama yaparlar.

g) Şube yönetim kurulları, gerektiğinde Oda Yönetim Kurulundan ek ödenek isteyebilir.

             Şube bütçesi

             Madde 65 — Şubelerin her türlü gelirleri, Odaya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube yönetim kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube yönetim kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde onu (% 10) oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir orana bağlı olmaksızın aktarma yapabilir. Her ay sonunda, gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna sunulur. Oda Genel Kurulunca onaylanan şube bütçelerinin gerçekleşmesinde, Şube Yönetim Kurulu ile birlikte Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, şube ile Oda Yönetim Kurulu arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık, Oda Yönetim Kurulu ile şube yönetim kurulları arasında yapılacak ortak toplantılarda çözümlenir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm şube yönetim kurulu üyelerinin ortak toplantısında, çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

             Şube Danışma Kurulu

             Madde 66 — Şube danışma kurulu, şube yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, bölge / il temsilcileri ve yardımcıları, işyeri temsilcileri, uzmanlık komisyonları üyeleri, müdür ve teknik görevlilerden oluşur.

             Şube Danışma Kurulunun görevleri

             Madde 67 — Şube danışma kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şube çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b) Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deneyim birikimlerini dikkate alarak aday önermek,

c) Etkinlik bölgesinde bulunan üyelerin şube çalışmalarına katılmalarını ve şube bağlarının kurulmasını sağlamak.

             Bölge / İl Temsilcilikleri

             Madde 68 — Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla şube etkinlik alanı içerisinde şubeye bağlı olarak il temsilcilikleri kurulur.

Gerektiğinde, üye yoğunluğu, coğrafi koşullar ve diğer etkenler değerlendirilerek şubenin uzak etkinlik alanı içinde, şube yönetim kurulunun oluru ve Oda yönetim kurulunun kararı ile etkinlik alanları da belirtilerek, doğrudan merkezle bağlantılı çalışabilen bölge temsilcilikleri kurulabilir. Bölge temsilciliği, etkinlik alanı içinde olduğu şube genel kurulunda temsil edilir. Oda Yönetim Kurulu temsilcilik kurulması yolunda Şube Yönetim Kurulu önerilerini değerlendirerek aldığı karar üzerine atama yapar.

Bölge / il temsilcilikleri çalışmaları, bölge / il temsilcisi ve yardımcısı tarafından yürütülür. Bölge / il temsilcisi ve yardımcısının atanması, çalışma esasları, görev ve yetkileri Oda Örgüt Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği ile düzenlenir.

             İşyeri temsilcilikleri

             Madde 69 — Üyelerin yoğunlaştığı işyerlerinde, Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile şube yönetim kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulabilir. Kurulan işyeri temsilciliklerine, işyeri temsilcilikleri ve yardımcıları şube yönetim kurulu kararı ile atanır. İşyeri temsilciliklerinin çalışma esasları ve görevleri, Oda Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği ile düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Seçimler

             Seçimler

             Madde 70 — Oda ve şube organ seçimleri, TMMOB Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

             Seçimlerde aday sayısı ve oy pusulası

             Madde 71 — Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulları seçimlerinde, en az göreve seçilecek asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gerekmektedir. Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçileceklerin sayısından daha az sayıda adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

             Aday olma ve aday gösterme

             Madde 72 — Pazar günü yapılacak seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ve başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak, Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca aday listesi okunarak duyurulur. Aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

             Oda ve Birlik organlarında aynı anda yer alma koşulları

             Madde 73 — Bir üye Oda organlarında, yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir. Oda organlarına seçilenler, TMMOB organlarına da seçilebilir. Ancak, Oda Onur Kurulu üyesi seçilen bir üye, Yüksek Onur Kurulu üyeliği adaylığına seçilemez. Seçimler sonucunda, oylarda eşitlik olursa, Oda numarası küçük olan öncelik kazanır. Görev süresi sona eren, üye aynı göreve yeniden seçilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

             Oda bütçesi

             Madde 74 — Oda gelir ve giderleri, tüm Oda ve birimlerini kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinslerine bakılmadan bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir. Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulu üyeleri, il temsilcisi ve uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler bütçede gösterilir.

             Bütçe uygulaması ve harcama yetkisi

             Madde 75 — Bütçe, Oda Genel Kurulunda kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin 1/12 oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir kez de yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar 1/12 oranı aranmadan Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

             Gelir aktarımı

             Madde 76 — Oda Yönetim Kurulu, bütçe gider bölümleri oranında gereksinim durumunda bölümün yüzde onu (%10) oranında, aynı bölümün maddeleri arasında ise, bir orana bağlı kalmaksızın aktarma yapabilir.

             Odanın Gelirleri

             Madde 77 — Oda gelirleri şunlardır;

a) Asil ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti,

b) Asil ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak üye ödentileri,

c) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık alınacak ücretler,

d) Her türlü yayın gelirleri,

e) Bağış ve yardımlar,

f) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

g) Diğer gelirler.

             Oda gelirlerinin tahsil ve usulü

             Madde 78 — Bu Yönetmeliğin 77 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen gelirler ile (g) bendinde belirtilen diğer gelirlerden gerekenlerin miktar ve esasları, Oda Yönetim Kurulunca saptanarak uygulanır. Tüm Oda gelirlerinin gerçekleştirilmesi, tahsil, usul ve zamanları Oda Yönetim Kurulunca saptanır.

             Üye ödentisi

             Madde 79 — (Değişik: RG-21/04/2012 -28271) Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak en geç Mart ayında veya Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere en çok dört eşit taksitte ödenir. Oda Yönetim ve Oda Onur Kurulu üyelerinden asil üyelik süreleri boyunca üyelik ödentisi alınmaz, sadece genel kurulun yapıldığı tarihe kadar olan üye ödentileri geçmiş yıl ödentisi üzerinden alınır. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, emekli olup da altmış yaşını tamamlayan tüm üyelerden, askerlik görevi yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve lisansüstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan öğrenimleri süresince üyelik ödentisi alınmaz. Gelir getirici bir işte çalışmayanlardan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş belge ile belgelendirdikleri sürece üyelik ödentisi alınmaz.

Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikleri takdirde 11/2/1957 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır ve eski adrese yapılan bildirimler geçerli sayılır.

             Yolluk ve zorunlu giderler

             Madde 80 — Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin, doğal üyelerin ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile adayların yolluk ve benzeri giderleri, Oda Bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır. Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan doğal üye ve delegelere, geldikleri iller dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarda yolluk ödenir.

             Uygulanacak mevzuat

             Madde 81 — Odanın her türlü mali işlemleri, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre yürütülür.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Üyelik koşulu

             Madde 82 — Türkiye’de Tekstil Mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için yüksek mühendis veya mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asil ve sürekli görevde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu Tekstil Mühendisleri ve Tekstil Yüksek Mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları yasalarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetki kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel yasaların öngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

Silahlı Kuvvetler mensubu Tekstil Mühendisleri ve Tekstil Yüksek Mühendisleri Oda organlarında görev alamaz. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subay adayları ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

             Oda kimlik belgesi alma zorunluluğu

             Madde 83 — Diploma veya ruhsatname almak suretiyle Türkiye’de Tekstil Mühendisi olarak çalışabilecek duruma gelmiş ve bu Yönetmelik gereğince Odaya kayıtları yapılmış mühendis ve yüksek mühendisler, Odaya üye olduklarını gösteren kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda üye kimlik kartı almayanlar veya disiplin nedeniyle kartı yenilenmemiş olanlar Tekstil Mühendisliği hizmetlerinde çalışamazlar. Ancak, bu Yönetmeliğin 82 nci maddesinde belirtilen istisnai durumlar saklıdır.

             Unvan kullanılması

             Madde 84 — Oda üyeleri, kendilerine yasayla verilmiş unvandan başka, herhangi bir unvan kullanamazlar.

             Ödül

             Madde 85 — Mesleki alanda araştırma yapan ve bu araştırmaları oluşturulacak bir jürice kabul edilerek derece kazanan üyelere, ödül verilebilir.

             Yabancı uyruklu mühendisler

             Madde 86 — Yabancı uyruklu mühendis ve yüksek mühendislerin Tekstil Mühendisliği hizmetleri hakkında, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Odada görevlendirmeler

             Madde 87 — Oda hizmetlerini ve her türlü iş ve işlemlerini, Oda Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkililerce atanan danışmanlar ve görevliler yürütür. Bunların atanmaları, özlük hakları, görev ve yetkileri aralarındaki hiyerarşik düzen ve benzeri konular, iç düzenleyici idari işlemlerle düzenlenir.

             Hüküm bulunmayan haller

             Madde 88 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ya da tereddüde düşülen hususlarda 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği uygulanır.

             Yürürlük

                Madde 89 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (Ana yönetmelik T.C. Resmi Gazete 7 Şubat 2006 tarih sayı:26073, değişiklikler 21 Nisan 2012 tarih sayı:28271)

             Yürütme

             Madde 90 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

21 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28271
YÖNETMELİK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “üç asil ve üç yedek” ibaresi “beş asil ve beş yedek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gelir getirici bir işte çalışmayanlardan durumlarını T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş belge ile belgelendirdikleri sürece üyelik ödentisi alınmaz.”

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.