TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Tüzüğü

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç ve Üyelik

KURULUŞ

Madde 1.  Yurtiçinde ve dışında Tekstil Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya ruhsatname almış, böylece Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasayla değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası’na göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI bu tüzük hükümlerine bağlıdır. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası (Oda) Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Madde 2.   Oda’nın merkezi Ankara’dadır. Geçici çalışma yeri İzmir’dir. Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açabilir.

(Değişiklik: 2. Olağan Genel Kurul, 26 Şubat 1994)

AMAÇ

Madde 3.  Kamu hizmetlerine yararlı bir kuruluş olan Oda’nın amaçları şunlardır :

 • Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; tekstil sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
 • Tekstil sanayii alanında teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayiinin yararına sunmak,
 • Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü normları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,
 • Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasının, uygulanmasının uzman Tekstil Mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,
 • Tekstil sanayii ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek, ara denetimler yapmak ve bu amaçla her türlü girişimlerde bulunmak,
 • Tekstil Mühendisliği ve Türk Tekstil Mühendislerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 • Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yurdun gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte Tekstil Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak,
 • Tekstil sanayiinin gereksinimi olan her kademedeki teknik iş gücünün planlanmasında, personelin yetiştirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gereksinilen personeli eğitmek ve belge vermek,
 • Temsil ettiği uzmanlık dallarının gelişmesi ve ilerlemesi için incelemeler yapmak, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “Uzmanlık Sicil Dosyaları” tutmak ve gerektiğinde, özel sorunlarla karşılaşan kamu ve özel kuruluşlara gerçek uzmanları önermek,
 • Üyelerinin mesleksel onurlarının korunmasında, hak ve yetkileriyle, mesleksel disiplinin sağlanmasında uyulması zorunlu kurallar koymak, uygulamak ve bu konuda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,
 • Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmaları yapmak, gerekli önlemler almak,
 • Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları yapmak, belgeleri toplamak, standartlar hazırlamak ve hazırlananlar ile ilgili görüşlerini bildirmek,
 • TMMOB’nin Oda’yı ilgilendiren amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak,
 • Oda’nın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak.

ÜYELİK

Madde 4.   Oda’ya asıl üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye sınırları içinde Tekstil Mühendisliği mesleği ve hizmetlerini yüksek mühendis ve mühendis unvanı ile yapmaya yasal yetkili bulunmak gereklidir. Türkiye’de çalışmasına yasalar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri ile Türkiye’de oturan yabancı uyruklu Türk soylu Tekstil Yüksek Mühendis ve Tekstil Mühendisleri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda’ya geçici üye olabilirler. Ayrıca gerekli koşullar taşımaları halinde Oda’ya Deri Mühendisliği ve Konfeksiyon Mühendisliği dallarından üye kaydedilebilir.

Türkiye sınırları içindeki üniversitelerin Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan fakültelerin öğrenciler, Şube Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler.

(Değişiklik: 5.Olağan Genel Kurul, 19 Şubat 2000)

Madde 5.   Oda’nın amaçlarına uygun olarak yurt çapında çalışma ve yardımları görülen ve Oda’nın çalışmalarına katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerin, Oda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile “Onur Üyeliği” verilebilir. Bu üyelikleri, Oda Onur Kurulu’nun görüşü alınarak Oda Genel Kurulu’nca geri alınabilir.

ÜYELİK ÖDEV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Madde 6.   Üyeler ,

 • Oda’nın amaçlarının gerçekleşmesi için TMMOB Yasası, TMMOB Tüzüğü, Oda Tüzüğü ve diğer yönetmelikler gereğince, mesleksel çalışmalarda bulunurlar Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; tekstil sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini,
 • Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek zorundadırlar,
 • Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler. Adres değişikliklerini en geç bir (1) ay içinde Oda’ya bildirmek zorundadırlar,
 • Mühendis topluluğunun onuruna aykırı mesleksel rekabet yapamazlar,
 • Oda Genel Kurulu’nca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek zorundadırlar,
 • Oda üye kimlik kartını beş yılda bir değiştirmekle yükümlüdür. Süresi içinde değiştirilmeyen üye kimlik kartı geçersizdir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 7.   Madde 4.’de belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asıl ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşulu ile ayrılabilirler. Bundan sonra TMMOB Yasası, TMMOB Tüzüğü bu tüzük hükümleri ve diğer yönetmelikler bu kişi için uygulanamaz. İlgili yasalar ve bu tüzükteki istisnai hükümler saklıdır. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin Oda Genel Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

Madde 8.   Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine durumu incelenir. Sonuç olumlu ise, Oda’ya kaydı yeni bir üye gibi yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Oda Organları, Görev ve Yetkileri

ODA ORGANLARI

Madde 9.   Oda’nın organları şunlardır:

 • Oda Genel Kurulu
 • Oda Yönetim Kurulu,
 • Oda Onur Kurulu,
 • Oda Denetleme Kurulu,
 • Oda Danışma Kurulu.

ODA GENEL KURULU

Madde 10. Oda Genel Kurulu, delegasyon usulüne göre yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, şube genel kurulunca, şube etkinlik toplamının yüzde onu(%10) oranında seçilir. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şubede bulunan üyelerin durumunun saptanmasında işyeri adresi esas alınır.

TMMOB Yönetim, Denetim ve Yüksek Onur Kurulları’nın Oda Üyesi asıl üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurullarının asıl üyeleri, Oda Genel Kurulu’nun doğal üyeleridir.

Oda Genel Kurulu, iki yılda bir şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulu’nca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az on beş (15) gün önce, Genel Kurul’a katılacak doğal üyelerin ve delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir. Genel Kurul Toplantısı’na katılmayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda’nın ve TMMOB’nin ilan yerlerinde üç (3) gün içinde Oda Yönetim Kurulu Genel Kurulu, doğal üyelere ve delegelere bildirir. Ayrıca Oda Merkezi’nin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur.

Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısı’nın düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurul’u ancak bir kez olmak üzere ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul’un tarihini ve yerini göreli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce doğal üyelere ve delegelere bildirir, ayrıca Oda Merkezi’nin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur. Oda Genel Kurulu’nun seçimler dışında, sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

(Değişiklik: 4. Olağan Genel Kurul 7 Mart 1998)

Madde 11. Oda Genel Kurul toplantısı, Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesine açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanı seçilir.

Madde 12. Genel Kurul toplantısı, Genel Kurul’ca seçilen bir (1) başkan, iki (2) başkan yardımcısı ve iki (2) yazmandan oluşan Başkanlık Divanı’nca yönetilir.

Madde 13. Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden en az birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Madde 14. hükmü saklı kalmak koşulu ile, gündemden madde çıkarılabilir veya maddelerin görüş sıraları değiştirilebilir.

Madde 14. Madde 13’e göre Oda Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp duyurulan gündemde, aşağıda belirtilen maddelerin bulunması zorunludur.

 • Başkanlık Divani Seçimleri,
 • Çalışma, Mali, Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 • Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları ile asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
 • TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kurulu’na katılacak Oda Delegeleri asıl ve yedek adayların belirlenmesi ve duyurulması,
 • Seçimler.

Madde 15. Oda Genel Kurulu’nda bulunmak, görüşlere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üye kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnıza hakim denetiminde yapılan seçimde oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resmi kimlik kartları da kullanılabilir.

Madde 16. Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanı’nın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Ancak, Oda Tüzüğü’nde yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için görüşmelere katılanların en az 2/3’ünün olumlu oyu gereklidir.

Madde 17. Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlarca imzalanıp, dosyasında saklamak ve bir örneği TMMOB’ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kurulu’na verilir. Tutanaklar veya özetler, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayınlanır.

OLAĞANÜSTÜ ODA GENEL KURULU

Madde 18. Olağanüstü Oda Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır:

 • Oda’ya kayıtlı üye sayısının beşte birinin (1/5) Oda Yönetim Kurulu’na yazılı başvurması ile,
 • Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleri ile ilgili gerekli görmeleri ve oy birliği ile alacakları kararı ile,
 • Oda Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı karar ile, 18.01 ve 18.02 bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Oda Genel Kurulu, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulu’nun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması veya Olağanüstü Oda Genel Kurulu’nun toplanmaması durumunda Olağanüstü Oda Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu’nca toplanır.

Madde 19. Oda Yönetim Kurulu’nu oluşturan üyelerin hepsinin birden istifası ve yerlerine gelecek yedeklerin bulunmaması durumunda Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulu’nu seçmek üzere Oda onur kurulu’nca bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Onur Kurulu’nun çağırmaması durumunda TMMOB Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi yapılır. Ancak toplantıya çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenmez, görüşme yapılmaz ve karar alınamaz.

Madde 21. Oda Genel Kurulu’nda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Madde 22. Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın, en çok üç (3) ay içinde yetkililere olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılmasını isteyebilirler.

ODA GENEL KURULU’NUN GÖREV YETKİLERİ

Madde 23. Oda Genel Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 • Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,
 • Oda Yönetim Kurulu’nun raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na görevler vermek,
 • Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulu’nun aklanması konusunda karar almak,
 • Yönetim Kurulu’nun önerdiği yeni dönem Oda bütçesini, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,
 • Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak,
 • Oda’nın taşınmaz mallar satın alması, var olanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak ve bu konularda, Oda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Oda’nın borç alması, vermesi, kurduğu veya katıldığı kuruluşlar ile üyeleri lehine kefalette bulunmasına ilişkin kararlar almak veya bu konuda Oda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Şube açılması konusunda karar vermek,
 • Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asıl yedek adayları, TMMOB Genel Kurul delegeleri asıl ve yedek adayları, TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu için aday adaylarını belirlemek ve duyurmak,
 • Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini, TMMOB Genel Kurul delegeleri asıl ve yedek üyelerini, TMMOB Yönetim Kurulu için üç (3), TMMOB Denetleme Kurulu için bir (1) ve Yüksek Onur Kurulu için bir (1) aday seçmek,
 • Önerilen Tüzük ve Yönetmelik değişikliklerini görüşüp karar bağlamak.

ODA YÖNETİM KURULU

Madde 24. Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu’nca iki yıl içi seçilen yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Madde 20. gereğince Olağanüstü Oda Genel Kurulu’nda seçilen üyeler, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görevde kalırlar. Asıl ve yedek üyelerin sıralanmasında, alınan oyların eşitliği durumunda, Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır.

Madde 25. Oda Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi (7) gün içinde, yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu, eski Oda Sekreteri’nin çağrısıyla ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında, gizli oyla Oda Başkanı, Oda Başkan Vekili, Oda Sekreteri ve Oda Saymanı seçerek göreve başlar.

Madde 26. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları Oda Başkanı yönetir. Oda Başkanı bulunmazsa Başkan Vekili, o da bulunmazsa Oda Sekreteri yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik olması durumunda toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 27. Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yıl içinde olağan toplantıların dörtte birine (1/4) katılmayan, Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda, yeniden görev bölümü yapılır.

Madde 28. Oda Yönetim Kurulu’nun temsil yetkisi ve çalışma yöntemi aşağıdaki gibidir:

 • Oda’yı; Oda Başkanı, bulunmadığı zamanlarda Oda Başkan Vekili veya gerektiğinde, Oda Yönetim Kurulu’nun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Oda Sekreteri, Oda’nın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür,
 • Oda Sekreteri, Oda işlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin isteği ile gündeme madde eklenebilir veya gündemden madde çıkartılabilir. Oda Sekreteri, Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında gerekli tüm önlemleri alır, Oda’nın yazışma işlemlerini yürütür ve imza eder, tüm Oda örgütündeki görevlilerin özlük işlerini yürütür,
 • Oda Saymanı, Oda’nın mali işlerinin yönetilmesini, Oda Bütçesinin uygulanmasını, yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur,
 • Oda Sekreter ve Saymanı yürütme görevinden dolayı, Oda Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur,
 • Oda Başkanı, Oda Başkan Vekili, Oda Sekreteri ve Oda Saymanı’na Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktarda harcama yetkisi verilebilir. Oda’nın olağan ödemelerini Oda Sekreteri yürütür. Banka işlemlerinde, bu dört üyeden ikisinin birlikte imzasının bulunması gereklidir,
 • Oda Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenmiş yetkilerin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere Kurul’un diğer üyeleri ile Oda Müdürü’ne, Şube Yönetim Kurulları üyeleri ile müdürlerine, il temsilcilerine denetim ve sorumluluğu kendisinde olmak üzere verebilir.

ODA YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 29. Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

 • Oda Genel Kurulu’nca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerinin Genel Kurul kararı uyarınca yürütmek,
 • Oda’ya kayıtlı üyelerin mesleksel onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak,
 • İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve üyelerin iş bulmalarına yardımcı olmak,
 • Tekstil Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak, üyelerin hak yetkilerini koruyucu önlemler almak,
 • Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, birlikte uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,
 • Üyelerin çalışma koşulları ve her türlü meslek hizmetleri karşılığı alacağı asgari ücretleri saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,
 • Oda’nın amaçları kapsamına giren konularda çalışan dış ülkelerdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek,
 • Tekstil Mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli diğer elemanların (tekniker, teknisyen, usta, kalfa ve işçiler) meslek kuruluşlar, dernek ve sendikaları ile gerekli ilişkiler kurmak,
 • Yasama ve Yürütme Organlarında Oda’nın amaçları ile ilgili çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,
 • Mesleksel, teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini saptamak ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 • Üyelerin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı her türlü Oda içi çalışmaları yapmak ve üçüncü kişiler ile kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • Oda Yönetim Kurulu, üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, ancak mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür vb. matbuat için posta masrafları, çeşitli giderler ve adres başına ilgili Oda Yönetim Kurulu’nca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda Merkezi veya ilgili tarafından üyelerine gönderilir,
 • Oda Genel Kurulu’nun yerini, saatini ve gündemini saptayarak toplantıdan en az on (10) gün önce Çalışma ve Denetleme Raporlarını delegelere göndererek, delegelere bildirmek ve basın yolu ile duyurarak toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak,
 • Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,
 • Oda Onur Kurulu’nu gerektiğinde on (10) gün içinde toplantıya çağırmak, Kurul’un aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulu’nca onaylanması gerekenleri, TMMOB Yönetim Kurulu’na göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek ve savunma yapmak,
 • Odanın lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda, Oda’yı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,
 • Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Tekstil Mühendisliği alanlarında mesleksel yayınlar ve süreli yayınlar (dergi, gazete, bülten vb.) yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,
 • Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil vb. özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak,
 • Oda’nın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurul’ca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,
 • Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş sergi ve fuarlara katılmak,
 • Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,
 • Şube Genel Kurulları için Oda gözlemcileri atamak,
 • Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulu’nun görevlerini yerin getirebilmesi için, yönetmelikler düzenleyip, yürürlüğe koymak ve gerektiğinde, Oda Genel Kurulu’nun onayına sunmak,
 • TMMOB Yasası’nın tanıdığı ve hak ve yetkilerin, Oda Tüzüğü çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevleri yerine getirmek,
 • Oda Danışmak Kurulu’nu oluşturmak ve düzenli çalışmasını sağlamak,
 • Çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri il önerilen yeni dönem bütçeler ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az on beş gün önce Oda Denetleme Kurulu’na iletmek.

Madde 30. Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanlarında da katılacağı komisyonlarını kurarak görev verebilir. Komisyonların kurulması, görev ve yetkileri, yönetmeliklerle saptanır.

ONUR KURULU

Madde 31. Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulu’nca iki yıl için seçilen beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

Madde 32. Oda Onur Kurulu üyeleri, kendilerine bir konunun iletilmesi üzerine, asıl ve yedek üyelerinden herhangi birinin veya Oda Yönetim Kurulu’nun konu, yer, tarih ve toplanma saati belirterek asıl ve yedek üyelere yapacağı çağrısı ile toplanır.

Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini, belge ve dokümanları ve toplantı süresince Oda adına bir yetkilinin bulunmasını sağlar.

Madde 33. Onur Kurulu asıl üyelerinden gelmeyenler yerine hazır bulunan yedeklerden Kurul’un üye sayısı tamamlanır ve aralarından bir (1) başkan ve bir (1) yazman seçerler. Toplantıya katılan yedek üyeler, toplantı konusu karar bağlanıncaya kadar asıl üye olarak görev yaparlar.

Madde 34. Yapılan üç çağrıya karşı, gelmeyen ve toplantı gününe kadar yazılı özür bildirmeyen Onur Kurulu üyesi çekilmiş sayılır, yerine sıradaki yedek üye, asıl üye olur.

Madde 35. Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri ile ilgili, Ceza Mahkemesi Usulü Kanunu’ndaki hakimlerin red ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Onur Kurulu, red isteğini kendisi inceler. Bu konuda vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kurulu’na itiraz edebilir. Onur Kurulu’nun bir bölüm üyeleri ile ilgili red istemi kabul edilirse, reddedilenler yerine yedekler göreve çağrılırlar.

Onur Kurulu’nun ilk toplantısı ve esas ile ilgili son kararın verileceği toplantı, tüm üyelerin katılımıyla yapılır, karar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkan’ın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 36. Onur Kurulu, kendisine gelen konuları, en geç üç (3) ay içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. Üyeler ile ilgili yapılacak disiplin kovuşturmalarında, Memurun Muhakematı ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun usul hükümleri uygulanır.

Onur Kurulu, çalışmalarında tanık dinleme, keşif ve bilirkişi incelemeleri gibi kanıtların saptanmasını, doğrudan veya görevlendireceği Kurul üyesi aracılığı ile yapabilir. Hakkında karar verilecek üyenin, sorgusu yapılır ve yazılı savunması alınır. Sorgu ve savunma için üyeye en az 15 (on beş) gün süreli, yazılı çağrı gönderili. Üye, bu süre içerisinde sorgu için gelmez, savunma göndermez ve özür bildirmezse, incelemeler gıyabında yapılarak karar verilir. Kurul, şikayetin kesin olarak haksız yapıldığı kanısına varırsa, şikayet edilen üyeyi dinlemeden de karar verebilir.

Madde 37. Onur Kurulu kararları gerekçeleri ile birlikte, uygulanmak veya Yüksek Onur Kurulu’na sunulmak üzere dosyası ile birlikte Oda Yönetim Kurulu’na verilir. Oda Yönetim Kurulu, kararları ilgililere yedi (7) gün içinde bildirir.

Madde 38. Onur Kurulu Madde 36’da belirtilen süre içinde karar vermezse sürenin bitiminden önce, durumu gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kurulu’na bildirmek ve karara ne zaman varılabileceğini açıklamak zorundadır.

Madde 39. Onur Kurulu tarafından incelenen konuyla ilgili her tür yazı ve tutanaklar, Onur Kurulu Başkanı’nın sorumluluğu altında bulunur. Oda Yönetim Kurulu, ilgili her tür yazı ve tutanakları korunması için Onur Kurulu’na gerekli hizmetleri sağlar.

ODA ONUR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 40. Oda Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Üyeler hakkında disiplin kovuşturmaları yapmak ve karara bağlamak,
 • Asıl ve yedek üyelerinden herhangi birinin veya Oda Yönetim Kurulu’nun gerek bir istek üzerine ve gerekse kendiliğinden Kurul’a ilettiği konular ile ilgili karar vermek,
 • Yüksek Onur Kurulu’nca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak,
 • Oda Onur Üyeliği için görüş vermek,
 • Oda Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün birden istifa etmeleri ve yerlerine gelecek yedek üyelerin kalmaması durumunda, Oda yönetimini ele alarak, Olağanüstü Genel Kurul’ca seçilecek yeni Yönetim Kurulu göreve başlayıncaya kadar, Oda Yönetim Kurulu’nun görevlerini yapmak ve yetkilerini kullanmak,
 • Madde 19 hükümlerine göre, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantının yapılması ve sonuçlanması için gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

Madde 41. Onur Kurulu’nun kendisine inceleme için gönderilmiş işlerin gerektirdiği her türlü giderler, Oda Bütçesi’nden karşılanır. Bilirkişi giderleri, Kurul’ca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda Bütçesi’nden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılıyorsa, istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı, Kurul kararında belirlenir.

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

Madde 42. Oda üyelerinden, TMMOB Yasası, TMMOB Tüzüğü, Oda Tüzüğü ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıdaki disiplin cezaları verilir:

 • Yazılı uyarma,
 • Yasada belirtilen hafif para cezası,
 • Yasada belirtilen ağır para cezası,
 • On beş (15) günden altı (6) aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,
 • Üyelikten çıkarma ve/veya meslekten men.

Yukarıdaki cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri verilir. Kararda, verilen cezanın niçin verildiği gerekçesi ile birlikte açıklanır. Oda Onur Kurulu’nca, ceza, cezaların yukarıda belirtilen en az ve en çok sınırları arasında verilir. Cezanın en az sınırından fazla uygulanması durumunda, bunun nedenleri ve gerekçesi, verilen karada ayrıntılı olarak açıklanır. Oda Yönetim Kurulu çeşitli yönetmelikler, genel kurul ve yönetim kurullarının yönetmeliklere ve/veya kararlara aykırı davranışlar durumunda, bunların yetkilerini kısıtlayabilir ve gerektiğinde, sürekli olarak veya tümüyle kaldırabilir ve belgelerini de geçersiz kılabilir.

Madde 43. Onur Kurulu’nca verilen cezalarda, Madde 42.01 ve 42.02 bentlerindeki cezalar kesindir, Madde 42.03 ve 42.04 ve 42.05 bentlerindeki cezalara karşı, kararın bildirim tarihinden başlayarak on beş (15) gün içinde Oda Yönetim Kurulu yoluyla veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kurulu’na itiraz edilebilir. Cezaların uygulanması için kesinleşmesi gereklidir. Oda Yönetim Kurulu da, Onur Kurulu’nun aklanma veya takipsizlik kararına karşı, Yüksek Onur Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir.

Madde 44. Üyelikten çıkarma cezası, genel hükümlere göre, medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenlerle ilgili olarak Madde 42’de belirtilen durumlarda uygulanabilir.

Madde 45. Üyeler ve üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleksel etkinlikte bulunamazlar, mesleklerinin uygulanması için imza kullanamazlar, aksine davranırlarsa, uygulanan ceza iki katı ile yeniden verilir. Aksine davranışta ısrar edenlerle ilgili Madde 42.05 bendindeki ceza uygulanır. Verilen kararlar, uygun bir biçimde duyurulur ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

ODA DENETLEME KURULU

Madde 46. Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu’nca iki yıl için seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. Denetleme Kurulu çalışmalarını, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği’ne göre yürütür.

Madde 47. Denetleme Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 • Oda Örgütü’nün hesaplarını ve buna ilişkin işlemlerini ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği’ne uygunluğunu, en az yılda bir (1) defa inceleyerek rapor düzenlemek ve Oda Yönetim Kurulu’na vermek,

(Değişiklik: 6. Olağan Genel Kurul, 16 Şubat 2002)

 • Oda Örgütü’nün mali işlemleri, Yönetim Kurulu’nca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporu hazırlayarak Oda Genel Kurulu’na sunmak,
 • Madde 18.02 bendine göre, Oda Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulu’ndan istemek,
 • Madde 56.02 beninde göre, Şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulu’ndan istemek,
 • Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyeleri, yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı, salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Oda Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

ODA DANIŞMA KURULU

Madde 48. Oda Danışma Kurulu; Oda’nın TMMOB Kurullarında görev yapan üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Oda Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ve Oda Müdürü’nden oluşur. Oda Danışma Kurulu’nun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konular danışmak için şube başkanlarını ve gerektiğinde sekreterini ve/veya saymanlarını toplantıya çağırabilir.

Madde 49. Oda Danışma Kurulu’nun görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Oda merkezinin ve şubelerinin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirmeleri için önerilerde bulunmak,
 • Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak,
 • Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şubeler

ŞUBELER

Madde 50. Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleksel çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Oda’nın yükümlü bulunduğu görevler gerektiriyorsa, Oda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Oda Genel Kurulu’nun kararı ile merkezi ve etkinlik alanı altına giren iller belirtilerek şube açılabilir.

Madde 51. Oda Yönetim Kurulu, gerektiğinde şubeye bağlı illerde, bölge, il ve işyeri temsilcilikleri açabilir. Ayrıca gerektiğinde yurt dışında “TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Temsilciliği” açabilir.

(Değişiklik: 6. Olağan Genel Kurul, 16 Şubat 2002)

Madde 52. Üyeler iş ve ev adreslerini, bulundukları şubeye bildirmek zorundadırlar. Şube etkinlik alanında ayrılan üye, yeni etkinlik alanındaki şubeye kaydının aktarılabilmesi için ayrılış tarihinden itibaren üç (3) ay içinde başvurur.Etkinlik alanı içindeki adres değişikliklerini şubeye bir (1) ay içinde bildirir.

Madde 53. Şube Organları şunlardır.

 • Şube Genel Kurulu,
 • Şube Yönetim Kurulu,
 • Şube Danışma Kurulu.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 54. Şube Genel Kurulları, toplantı tarihinden otuz beş (35) gün önce, etkinlik alanında oturdukları veya çalıştırdıkları belli olan üyeler ile Oda’ya kayıt için gerekli belgelerini tamamlayarak kayıt ücretleri ile birlikte Oda ve Şubeleri’ne verenlerden oluşur. Bu tarihten sonra, işyerlerini veya evlerini etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, genel kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimleri etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnız ve ancak işyerlerinin bulunduğu birimin genel kuruluna katılırlar.

Şube genel kurulları iki yılda bir, Ocak ayı içinde yapılır. Genel kurulların tarihi, Oda Danışma Kurulu’nun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinde en az kırk beş (45) gün önceden Oda Yönetim Kurulu’nca saptanır. Aynı gün tüm örgüt birimlerine bildirilir. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube Genel Kurulları üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul toplantı tarihinden en az otuz (30) gün önce şube genel kuruluna katılacak üyelerin listesi, Oda sicil numaralarına göre listelenmiş olarak Oda Yönetim Kurulu’na gönderilir. Birden fazla Oda birimine kaydı olduğu görülen üyelerin durumu incelenerek gönderilen listelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve durum on (10) gün içinde seçilecek delege sayısı ile birlikte şubelere yazılı olarak bildirilir. Şubeler yapılan düzeltmelere göre işlem yapar. Şube yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce, genel kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasında göre, Oda Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na iletir. Gerekli incelemelerden sonra, hakimce onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin hususlar, ilgili birimin ilan yerlerine asılarak üç (3)  gün süre ile duyurulur. Genel Kurul’a katılacak üye listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Şube genel kurulu gündemi, toplantı yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri, toplantı gününden en az on beş (15) gün önce şube yönetim kurulunca günlük gazetelerden biri ile duyurulur.Ayrıca Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin genel kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda Süreli yayınları veya günlük gazetelerden biri ile duyurur.

ŞUBE GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 55.

 • Şube ve Oda, işlerinin yürütülmesi ve yasaların Oda’lara verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için, Oda ve TMMOB Genel Kurulu’na sunulmak üzere şube yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Oda Genel Kurulu’na önermek,
 • Şube yönetim kuruluna görev vermek,
 • Şubenin gelişmesi için gerekli çalışma alanlarını ve esaslarını araştırmak,
 • Oda’nın amaçlarına be yönetmeliklerine uygun olarak, şubeyi ilgilendiren konularda karar almak,
 • Şube Yönetim Kurulu yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye veya beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek,
 • Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde onu (%10) oranında (kesirler tam alınır), Oda Genel Kurulu Delege asıl ve yedek adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.

Madde 56. Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen durumlarda şube yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

 • Şubeye kayıtlı üyelerin en az beşte birinin (1/5) şube yönetim kuruluna yazılı olarak başvurması durumunda,
 • Oda Denetleme Kurulu’nun, şubenin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile karar vermeleri durumunda,

Olağanüstü şube genel kurulu, olağan genel kurul gibi yapılır. Ancak genel kurula çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Koşulları yeterli olmasına karşın, en çok bir (1) ay içinde, eski sekreterin çağrısı ile, ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla başkan, başkan vekili, sekreter ve saymanını seçerek göreve başlar. Yönetim Kurulu, en az on beş (15) günde bir salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı başkan, bulunmaz ise başkan vekili o da bulunmaz ise sekreter yönetir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 58.

 • Oda çalışmalarını etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere, yasalar, Oda ile ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Oda’yı o bölgede temsil etmek, işlerini yürütmek ve yeni dönem bütçe önerisi ile çalışma raporunu hazırlayarak o yılın Aralık ayının 25. gününe kadar Oda’ya göndermek,
 • Şube yönetim kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok on beş (15) gün içinde, bütçe uygulamasını da kapsayan şube yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kurulu’na göndermek,
 • Bölgesinde bulunan tüm üyelerin mesleksel onur, hak ve çıkarlarını koruyarak, önlemler için gerekli girişim ve görüşmelerde bulunmak,
 • İstenildiği bölgesinde bulunan üyelerin bilgi, uzmanlık ve becerileri ile ilgili referans vermek, mühendis gereksinimi olanlar ile iş arayan üyeler arasında bağlantı kurmak,
 • İstenildiğinde kamu ve özel kişilere bilirkişi önermek,
 • Bölgesinde bulunan üyelerin, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleksel ilişkilerinde, ortaklaşa uyulması gereken esaslara uymalarını sağlamak, mesleğin onuru yönünde üyelerin her türlü meslek çalışmalarını denetlemek, mesleksel hizmetlerde yönetmeliklere uyulmasını sağlamak,
 • Konferans, seminer, kurs, teknik gezi ve üyeler arasında sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, Oda Yönetim Kurulu’na zamanında gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte iletmek,
 • Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, şube genel kurul toplantısından en az bir hafta önce bölgesindeki üyelere göndermek,
 • Oda Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Bölgesinde bulunan il merkezlerinde temsilcilik açılması için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, açılan temsilciliklere atanmak üzere aday saptayarak Oda Yönetim Kurulu’na önermek,
 • Bölgesinde bulunan temsilciliklerinin çalışmalarını, Oda tüzük ve yönetmeliklerine ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre yapmalarını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirmek,
 • Şube Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
 • Gerekli gördüğü işyerlerinde, şubeyi temsil etmek üzere, işyeri temsilciliklerinin açılmasını, Oda Yönetim Kurulu’na önermek, açılan işyeri temsilciliklerine temsilci, gerektiğinde temsilci yardımcıları atamak,
 • Gerekli gördüğü alanlarda uzmanlık komisyonları oluşturmak ve düzenli çalışmalarını sağlamak,
 • Her ay başında bir önceki aya ait Şube Yönetim Kurulu kararlarının onaylanmış kopyalarını Oda Yönetim Kurulu’na göndermek.

(Değişiklik: 3. Olağan Genel Kurul, 16 Mart 1996)

Madde 59. Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılmayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yılda toplantıların dörtte birine (1/4) katılmayan şube yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Şube yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Şube yönetim kurulu tam sayısını oluşturacak yeterli sayıda yedek üyenin kalmaması durumunda, kalan üyelerin önerdiği iki katı aday arasında Oda Yönetim Kurulu’nca atama yapılarak üye sayısı tamamlanır. Şube yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğun altına düşmesine karşın kalan üyeler bir (1) ay içinde yeterli aday önermezlerse Oda Yönetim Kurulu’nca doğrudan atama yapılır. Atama ile gelen yönetim kurulu üyeleri Oda Genel Kurulu’nda doğal delege olamazlar.

Madde 60. Şubenin çalışma kuralları aşağıdaki gibidir.

 • Şubeyi başkan, bulunmadığı durumlarda başkan vekili temsil eder. Olağan işlerde sekreter, şubenin doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Gerektiğinde, belirli görevlerin yürütülmesi için, temsil yetkisi yönetim kurulu kararı ile diğer üyelere verilebilir.
 • Şube sekreteri yönetim kurulu kararına uygun olarak çalışmalarını yürütür, kararların uygulanmasın sağlar.
 • Şube yönetim kurulunun toplantı gündemi, sekreter tarafından düzenlenir ve üyelerin önerisi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.
 • Sekreter görevlilere ait sicillerin tutulması ve yönetim kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır. Şubenin işlemlerini yürütür ve imzalar. Gerektiğinde görevliler için yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 • Sekreter, şubenin olağan ödemelerini yürütür.
 • Sayman şube mali işlemlerinin, Oda Tüzüğü ve yönetmeliklere ve usulünü uygun yürütülmesinden, gerekli defterlerin tutulmasından, demirbaşların iyi bir şekilde kullanılmasından yönetim kuruluna karşı sorumludur. Bu konularda gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını denetler.
 • Şube başkanı, başkan vekili, sekreter ve saymanı yönetmelikler hükümleri ve bütçe olanakları içinde, şube yönetim kurulunca alınan kararlara göre harcama yaparlar.
 • Şube yönetim kurulları, gerektiğinde Oda Yönetim Kurulu’ndan ek ödenek isteyebilir.

ŞUBE BÜTÇESİ VE MALİ HÜKÜMLER

Madde 61. Şubelerin her türlü gelirleri, Oda’ya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulu’nca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube yönetim kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube yönetim kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde onu (%10’u) oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir oranla bağlı olmaksızın aktarma yapabilir. Her ay sonunda, gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kurulu’na sunulur. Oda Genel Kurulu’nca onaylanan şube bütçelerinin gerçekleşmesinde, Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, şube ile Oda Yönetim Kurulu arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık, Oda Yönetim Kurulu ile şube yönetim kurulu arasında yapılacak ortak toplantıda çözümlenir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm şube yönetim kurulu üyelerinin ortak toplantısında, çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

ŞUBE DANIŞMA KURULU

Madde 62. Şube danışma kurulu, şube yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri, bölge/il temsilcileri ve yardımcıları, işyeri temsilcileri, uzmanlık komisyonları üyeleri, müdür ve teknik görevlilerden oluşur.

Madde 63. Şube danışma kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Şube çalışmaları değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
 • Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deneyim birikimlerini dikkate alarak aday önermek,
 • Etkinlik bölgesinde bulunan üyelerin şube çalışmalarına katılmalarını ve şube bağlarının kurulmasını sağlamak.

BÖLGE / İL TEMSİLCİLİKLERİ

Madde 64. Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla şube etkinlik alanı içerisinde şubeye baplı olarak il temsilcilikleri kurulur.

Gerektiğinde, üye yoğunluğu, coğrafi koşullar ve diğer etkenler değerlendirilerek şubenin uzak etkinlik alanı içinde, şube yönetim kurulunun oluru ve Oda Yönetim Kurulu’nun kararı ile etkinlik alanları da belirtilerek, doğrudan merkezle bağlantılı çalışabilen bölge temsilcilikleri kurulabilir. Oda Yönetim Kurulu temsilcilik kurulması yolunda Şube Yönetim Kurulu önerilerini değerlendirerek aldığı karar üzerine atama yapar.

Bölge / İl temsilcilikleri çalışmaları, bölge / il temsilcisi ve bölge / il temsilcisi yardımcısı tarafından yürütülür. Bölge / İl Temsilcisi ve Bölge / İl Temsilcisi Yardımcısı’nın atanması, çalışma esasları, görev ve yetkileri TMO Örgüt Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nde belirlenir.

(2. Değişiklik: 6. Olağan Genel Kurul, 16 Şubat  2002; 1. Değişiklik: 3. Olağan Genel Kurul, 16 Mart 1996)

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ

Madde 65. Üyelerin yoğunlaştığı işyerlerinde, Oda – üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile, şube yönetim kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulabilir. Kurulan işyeri temsilciliklerine, işyeri temsilcilikleri ve yardımcıları şube yönetim kurulu kararı ile atanır. İşyeri temsilciliklerinin çalışma esasları ve görevler, TMO Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seçimler

SEÇİMLER

Madde 66. Oda ve şube organ seçimleri, yasada belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

Madde 67. Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulları seçimlerinde, en az asıl ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gerekmektedir. Oy pusulalarına asıl ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asıl ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçileceklerin sayısından daha az sayıda adayın azı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asıl ve yedek üyeler, ayrı ayrı aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

Madde 68. Pazar günü yapılacak seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ve başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylık için, yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanı’nca kesin aday listesi de okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için İlçe Seçim Kurulu’na Yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

Madde 69. Bir üye Oda organlarında, yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir. Oda organlarına seçilenlerin, TMMOB organlarına da seçilmesi olanaklıdır. Ancak Oda Onur Kurulu üyesi seçilen bir üye, Yüksek Onur Kurulu üyeliği adaylığına seçilemez. Seçimler sonucunda, oylarda eşitlik olursa, Oda numarası küçük olan öncelik kazanır. Görev süresi sonra eren üye aynı göreve yeniden seçilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

MALİ HÜKÜMLER

Madde 70. Oda gelir ve giderleri, tüm Oda Örgütü’nü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe Dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinslerine bakılmadan bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar, yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir. Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim kurulu üyeleri, İl temsilcisi ve uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler bütçe ile saptanır.

Madde 71. Bütçe Madde 70.’de belirtilen biçimde kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek süre içinde her ay için bir önceki yılın bütçesinin 1/12 oranında harcama yapılabilir. Ancak niteliği bakımından bir kez de yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar 1/12 oranı aranmadan Oda Yönetim Kurulu’nca yapılabilir.

 

Madde 72. Oda Yönetim Kurulu, bütçe gider bölümleri oranında gereksinim durumunda bölümün yüzde onu oranında, aynı bölümün maddeleri arasında ise, bir orana bağlı kalmaksızın aktarma yapabilir.

 

ODA’ NIN GELİRLERİ

Madde 73.

73.01   Asıl üyelerden Oda Genel Kurulu’nca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti

73.02   Asıl üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulu’nca saptanan miktarda alınacak üye ödentileri

73.03   İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık alınacak ücretler,

73.04   Her türlü yayın gelirleri

73.05   Bağış ve yardımlar

73.06   Para cezaları

73.07   Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler

73.08   Diğer gelirler.

 

Madde 74. Madde 73.03 ve 73.07 bentlerinde belirtilen gelirler Madde 73.08 bendinde belirtilen diğer gelirlerden gerekenlerin miktar ve esasları, Oda Yönetim Kurulu’nca saptanarak uygulanır. Tüm oda gelirlerinin gerçekleştirilmemesi, tahsil, usul ve zamanlarında Oda Yönetim Kurulu’nca saptanır.

 

Madde 75. Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak en geç Mart ayında veya Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere en çok dört eşit taksitte ödenir. Oda Yönetim ve Oda Onur Kurulu üyelerinden asıl üyelik sürelerince üyelik ödentisi alınmaz, sadece genel kurulun yapıldığı tarihe kadar olan üye ödentileri geçmiş yıl ödentisi üzerinden alınır. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, emekli olup da 60 yaşını tamamlayan tüm üyelerden, askerlik görevi yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve lisansüstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan öğrenimleri süresince üyelik ödentisi alınmaz.

 

Geçmiş yıllara ait üye borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, İcra ve İflas kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Oda’ ya bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır.

(2.Değişiklik: 6. Olağan Genel Kurul, 16 Şubat 2002; 1. Değişiklik: 3. Olağan Genel Kurul)

 

Madde 76. Oda Genel Kurulu’na katılacak delegelerin, doğal üyelerin ve TMMOB Genel Kurulu’na katılacak Oda delegeleri ile adayların yolluk vb. giderleri, Oda bütçesi’nin ilgili bölümlerinden karşılanır. Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içerisinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan doğal üye ve delegelere, geldikleri iller dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulu’nca saptanacak miktarda yolluk ödenir.

 

Madde 77. Oda’nın her türlü mali işlemleri, TMMOB Yasası, TMMOB Tüzüğü, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, Mali Yasalar ve genel muhasebe kurallarına göre yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 78. Türkiye’ de Tekstil Mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için yüksek mühendis ve mühendisler Oda’ ya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadır. Kamu Kurum ve kuruluşlar ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asil ve sürekli görevde çalışan veya Silahlı Kuvvetler Mensubu Tekstil Mühendisleri ve Tekstil Yüksek Mühendislerinin Oda’ ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleksel bakımdan Oda’ ya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları yasalarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleksel hizmetleri yürütmelerine, yetki kullanmalarına, mesleksel eğitim ve öğretin yaptırmalarına, kurum ve amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına özel yasaların öngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

 

Silahlı Kuvvetler mensubu Tekstil Mühendisleri ve Tekstil Yüksek Mühendisleri Oda organlarında görev alamaz. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subay adayları ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin yasalardan doğan diğer mesleksel yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

 

Madde 79. Diploma veya ruhsatname almak suretiyle Türkiye’ de Tekstil Yüksek  Mühendisleri olarak çalışabilecek duruma gelmiş ve Madde 78 gereği Oda’ ya kayıtları yapılmış mühendis ve yüksek mühendisler, oda kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda üye kimlik kartı alamayanlar veya disiplin nedeniyle kartı yenilenmemiş olanlar Tekstil Mühendisliği hizmetlerinde çalışamazlar. Ancak madde 78’deki istisnai hükümleri saklıdır.

Madde 80. Oda üyeleri, kendilerine yasayla verilmiş unvandan başka, herhangi bir unvan kullanamazlar.

 

Madde 81. Mesleksel alanda araştırma yapan ve bu araştırmaları saptayacak bir jürice kabul edilerek derece kazanan üyelere ödül verilebilir.

 

YABANCI UYRUKLU MÜHENDİSLERİ

Madde 82. Yabancı uyruklu mühendis, yüksek mühendis veya mühendislik kuruluşları Tekstil Mühendisleri, ancak aşağıdaki hususlar dikkate alınarak çalışabilirler.

82.01   Türkiye’ de kamu kuruluşları ile tüm özel kuruluş ve kişilere karşı doğrudan doğruya veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhütte bulunan ve yurdumuzda Tekstil Mühendisliği konusunda iş yapacak müteahhit ve kuruluşlar, Oda üyeleri ile iş birliği yapmak ve işlerinde kendi uzmanlarıyla birlikte Türk Mühendisleri çalıştırmak zorundadır. Zorunluluk bulunması durumlarında kuruluş veya kişilerin getirecekleri yabancı uyruklu mühendis veya yüksek mühendislerin Türkiye’ de çalışabilmeleri için, bunların sayısını, kimliklerini, getirildiklerini, alacakları ücretleri belgeleri ile birlikte Oda’ ya bildirmeleri ve bunların yalnız belirtilen işte çalıştırılacaklarını taahhüt etmek zorundadırlar.

82.02   Türkiye’ de belirli bir süre için çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu Tekstil Mühendis veya Tekstil Yüksek Mühendisleri, Oda’ ya “geçici üye” olarak kayıt edilir. Geçici üyeler Oda üyelerinin uymakla yükümlü olduğu hususlara uymak zorundadırlar.

 

Madde 83. Yabancı müteahhit ve yabancı kuruluşlardan başkasının yabancı Tekstil Mühendis veya Tekstil Yüksek Mühendisi çalıştırabilmesi, Oda’nın olumlu görüşünün ilgili bakanlığa olumlu karar vermesine bağlıdır. Yalnız kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilerin danışman olarak getirecekleri elemanlarla mesleksel teknik eğitim ve öğretim dışında mesleksel çalışma yapamazlar. Ancak bu elemanların, ilgili kuruluş veya müteahhit tarafından derhal Oda’ ya bildirilmesi zorunludur.

 

Madde 84. Yabancı uyruklu fakat Türk soylu yüksek mühendis ve mühendislere Madde 82 ve 83 hükümleri uygulanmaz. Türk soylu yabancı Tekstil Mühendisleri veya Tekstil Yüksek Mühendisleri bu durumlarını belgelemeleri, İçişleri bakanlığından çalışma izni verilmiş olması koşuluyla, Oda’ ya geçici kayıt yaptırmak zorundadırlar. Geçici üyelik süresi izin süresi kadar, yani en çok iki yıldır, izin süresinin uzatılması durumunda, geçici üyelik süresi de kendiliğinden uzar. Ancak bu durumun üye tarafından belgelendirilerek, Oda’ ya bildirilmesi zorunludur. Verilen iznin sona ermesi ya da geri alınması durumunda, geçici üyelikte sona erer. Türk soylu yabancıların Oda’ ya kayıtları ve üyelikleri sırasında, Türk vatandaşlarına uygulanan koşullar geçerlidir. Bu kişiler, Oda ve Şube genel kurallarına katılamayacakları gibi, Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarına da seçilemezler. Ancak Oda’ya kayıtlı olmanın üyelere sağladığı bütün haklardan Türk vatandaşları gibi yararlanırlar. Bunlar diğer üyelere uygulanan tüm yükümlülüklere ve koşullara uymak zorundadır. Oda Onur Kurulu’nca, Oda’dan ihraç ve serbest meslek uygulamasından yasaklanmaları durumunda Türk vatandaşları için doğal sonuçlar, bu üyeler içinde geçerlidir.

 

Madde 85. Madde 82 ve 83 gereğince, gelen yabancı uyruklu Tekstil Mühendis ve Tekstil Yüksek Mühendisleri Türkiye’de bir (1) aydan fazla kalırlarsa, Oda’ya başvurarak geçici üye olarak kayıt olurlar ve Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde, Madde 73.01 ve 73.02 bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirirler. Bunlar ve Madde 74‘de belirtilenler ile ilgili de bu Tüzüğün disipline ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Çalışma izni ve geçici üye olarak üye kaydı yapılan yabancı uyruklu Tekstil Mühendis ve Tekstil Mühendislerinin, izin verilen iş alanı dışında çalıştığı saptandığında geçici üyelik kaydı silinir ve mesleksel çalışmaları yasaklanır.

 

ODA’ DA GÖREVLENDİRMELER

Madde 86. Oda hizmetlerini ve her türlü iş ve işlemlerini Oda Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkililerce atanan danışmanlar ve görevliler yürütür. Bunların atanmaları, özlük hakları ve yetkileri aralarındaki sıra düzensel ve eşgüdüm vb. konular, yönetmelik veya Oda Yönetim Kurulu’nca imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri ile düzenlenir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 87. Bu Tüzük Hükümleri, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 1. Olağan Genel Kurulu’nu izleyen 20 Eylül 1992 günü yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 88. Bu tüzük hükümleri, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunca yürütülür.

(Değişiklik: 6. Olağan Genel Kurul,16 Şubat 2002)