TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 13. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 13. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 13. Olağan Genel Kurulu delegelerin ve konukların katılımı ile 19 Mart 2016 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul kapsamında yapılan sosyal ve mesleki durum analizi, sorunlar ve çözüm önerileri maddeler halinde aşağıda vurgulanmıştır.

 

 1. Odamız 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2014/6220 nolu Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na idari ve mali denetim açısından bağlanmıştır.  2014 yılı sonunda odaların örgütlenme ve seçim sistemlerini değiştirmek üzere bir kanun teklifi hazırlanmış ve odamız bu kanun teklifinin içeriğini kabul etmediğini bildiren tepkilerini TMMOB Olağanüstü genel kurulu ve arkasından gerçekleştirilen yürüyüş ile göstermiştir. Bu süreçte taslağın geri çekildiği bildirilmiş olsa da taslağın tekrar gündeme gelip gelmeyeceği belirsizliğini korumaktadır.
 2. Geçtiğimiz dönem içerisinde ülkemizde, denetim eksikliği nedeniyle yaşanan iş kazalarının önlenmesinde meslek örgütlerinin önemi bir defa daha vurgulanmaktadır. Pek çok meslek grubunda yaşanan iş kazaları sonucu oluşan ölümler de bunun bir göstergesidir. Bu ve benzeri kazaların önlenebilmesi için, örgütümüzün tekstil ve deri mühendislerinin iş alanlarında yapılacak denetimlerin arttırılması ile sağlanabilecektir. İş sağlığı ve iş güvenliği konularında birçok yasal düzenleme yapılmasına karşın meslektaşlarımızın çalışma koşullarında somut değişiklikler yaşanmamıştır.
 3. Sektörümüzün tüm ülke ihracatının beşte birini sağlayan ve ihracatın ithalata oranla yaklaşık iki buçuk kat fazla olan önemli bir iş koludur. Döviz kurları ve komşularımız ile yaşanan problemlere bağlı olarak bir önceki yıla göre gerileme gösterdiği saptanmıştır. Sektöre destek olacak önlemlerin biran önce alınması, bölgesel bazlı uygulanan teşvik sistemimin daha adil bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
 4. Geçtiğimiz dönemin çalışma teması olan “Sürdürülebilir Tekstiller” başlığının önemini korumaya devam ettiği, buna ek olarak ileri teknoloji ve katma değerli inovatif ürünlerin üretiminin sektörümüze ivme kazandıracağı açıktır.
 5. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Odamıza verilen akıllı ve teknik tekstil ürünlerine yönelik araştırma raporu hazırlama görevi sektörün tüm bileşenleri tarafından sahip çıkılması ve katkı konulması gereken bir olgudur.
 6. Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin kontenjanları yeterince dolmamaktadır. Bu durumun tekstil sektörünün kötüye gittiğine yönelik beyanlar, mühendislere yönelik düşük ücretler ve uzun mesai saatlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Mühendislerin, meslek odaları tarafından belirlenen asgari ücretlerinin altında çalıştırılması, artan asgari ücretin beyaz yakalılara yansıtılmaması hem çalışan için hak kaybına hem de ülkemiz açısından vergi kaybına sebep olmaktadır. Bunun önlenebilmesi için Çalışma Bakanlığı ve TMMOB arasında yapılan protokolün denetlenmesi oldukça önemlidir.
 7. Kamu kurumlarında çalışan ve her sene KPSS ile atanan Tekstil Mühendisi sayısının diğer mesleklere oranla çok düşük olduğu gözlenmektedir. Tekstil Mühendisleri’nin de kamuda uygun pozisyonlarda çalışacağı şekilde düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 8. Ülkemizde özellikle son aylarda yaşanan terör olayları ve bu dönemde gerçekleşen basın ve fikir özgürlüğüne yönelik engellemeler ülkemizin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini ortaya koymaktadır. Bu durum ülke ekonomisini ve sosyal hayatı zor bir döneme sokmuştur.

 

 1. Günümüzde odamız, meslektaşlarımız ve sektörün bulunduğu bu durum içerisinde;
 • Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanlarını geliştirmek için sivil toplum kuruluşu olan meslek odalarına daha fazla sahip çıkılması ve oda bünyesinde örgütlenilmesi,
 • Tekstil ve Deri Mühendisliği konusunda eğitim veren üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları bir platform oluşturarak mühendislik eğitiminde karşılaşılan sorunlara çözüm politikaları üretmesi,
 • Mühendislerin çalışma koşullarının, alanlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi,
 • Tekstil ve Deri iş kollarında uygulanacak politikaların belirlenmesi için düzenlenecek çalıştay, kongre, panel, komisyon vb. toplantılarda sektör çalışanlarının daha donanımlı hale getirilmesi,
 • Mevcut ekonomik koşullar içerisinde Tekstil ve Deri sektöründe uluslararası markaların oluşturduğu maliyet baskısını önlemek için ülkemiz öz nitelikleri ile üretilen katma değeri yüksek ürün ve marka odaklı tasarım ve yatırımların yapılması,
 • Ülkemizin sanayileşmesi sürecinde mevcut doğal yapının korunması ile sürdürülebilir kalkınması sağlanmalıdır. Bu amaçla sektörel bazda yapılacak yeni yatırımların üretim ve işgücü açısından doğru yönlendirilmesi için bilimsel temellere dayanan meslek odası görüşleri dikkate alınmalıdır.

 

Üretim potansiyeli ve işgücü sayısı bakımından ülkemizin kalkınmasında önemli yeri olan tekstil ve deri sektörünün sorunlarının çözümleri Tekstil ve Deri Mühendislerinin toplumsal ve yasal sorumluluğunu yerine getirip, meslek odalarında örgütlenmeleri ile mümkün olacaktır. Tüm bu süreçlerde Tekstil Mühendisleri Odası yeni çalışma döneminde de örgütünden ve üyelerinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.