TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2016-2018)

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2016-2018)

 

 1. Sunuş
 2. Çalışma Programı
  • Örgütlenme
  • Kurumsallaşma
  • Eğitim
  • TMMOB ile TMMOB’a bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
  • Yayın Faaliyetleri
  • Mali Durum

 

 1. SUNUŞ

Sektörümüzde ihracat 2014 yılında TÜİK rakamlarına göre bir önceki yıla göre 6% büyüyerek 29.474.118.000 USD ye ulaşmış 2015 yılında ise %11 azalarak 26,440,135,000 USD ye gerilemiştir. Tekstil hammadde ve ithalatı ise 2014 yılında 12.948.057.000 USD ve 2015 yılında %14 azalarak 11.218.630.000 USD dır. Ülkemizin  tüm ihracatının yaklaşık 5 de biri tekstil, hazır giyim, deri ve halı ile sağlanmakta olup, ihracat ithalatın 2,35 katıdır. Sektör girdileri, çıktıları, üretenleri ve tüketenleriyle geniş kitleleri ilgilendiriyor. Üretim yapısı ve tedarik zincirinin uzunluğu nedeniyle insani, doğal, teknolojik, finansal bir çok kaynak kullanıyor/tüketiyor, atık ve çıktılarıyla ekolojik yaşama ve çevreye en fazla zarar verme potansiyelini taşıyor.

Finansal büyüklükler , kullandığı ve artık bir çok yerde yerine tekrar koyamadığı kaynaklar nedeniyle sürdürülebilirlik Tekstil Sektörü için geçmiş yıllardan çok daha önemli bir konu. Bazı platformlarda tartışılmaya başlansa da bir çok başka konuda olduğu gibi konuyla ilgili uygulamalar yine dış alımcıların talepleriyle daha çok gündeme geleceğe benziyor. Bu tüketiciye ürünle birlikte bir hikaye sunma böylelikle tüketicinin parasıyla birlikte kalbini kazanarak bir sonraki alımında kendini tercih etmesi için bir pazarlama stratejisi içerse de artan çevresel duyarlılık sonuçta hiç yada az kirleten, kirlettiğini de temizleyen, adil ve yerel ticaret içeren, gelecek kuşaklara miras bırakılması gereken hiçbir şeyi şimdi tüketmeyen, etik işçilik ve mühendislik kullanan ürünleri üretmeyi ve tüketmeyi öne alıyor. Dünyanın en büyük tekstil perakende firmaları “Tehlikeli Maddelerin Sıfır Deşarjı” başlığı altında 2020 yılına dek iddialı bir planı devreye aldılar. Ülkemizde de ortak bir platform kurarak farklı uygulamalarını ortaklaştırıyorlar. Uyulması istenen kurallar kullanılan ve atılan suyun kalitesinden başlayarak, uygulamaları kimin yaptığına dek genişleyerek ilerliyor.

Tekstil üretimi hiç olmadığı kadar bilgi / teknoloji yoğun bir alana dönüştü ve giderek daha sofistike oluyor. Tekstile uygun bir planlama, ürünü tek seferde istenen özelliklerde istenen tarihte uygun fiyata, yukarıda bahsettiğimiz kriterler çerçevesinde verebiliyor olmak ciddi bir Tekstil ve Deri Mühendisliği teorik ve uygulama bilgisine ihtiyaç duyuyor. Tekstil ve Deri Mühendisleri olarak bu fırsatı görmeli ve kullanmalıyız. Bu bizim için hem bir hak hem bir görev.

13.Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Tekstil/Deri Mühendisliğinin ve Tekstil/Deri Mühendislerinin öneminin artacağını öngördüğümüz bu dönemde biz Tekstil/Deri Mühendislerinin sektörümüzle ilgili söyleyeceklerimizi sadece üyemizden, örgütlülüğümüzden ve birlikte karar alma yönetme prensiplerimizden aldığımız güçle “TEKSTİL SÜRMELİ” teması altında sorumluluk bilinciyle sürdürecektir.

 

 

 1. ÇALIŞMA PROGRAMI

2.1      13. Dönem Örgütlenme

 Kasım 2015 de yapılan 2. Danışma Kurulunda ve Mart 2016 da yapılan 13 Genel Kurulumuzda Örgütlenmenin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için 12 dönem Genel Kurulda kapatılan Güney Şubenin fonksiyonunu yerine getirecek yeni bir şubenin kurulması gerekliliği anlaşılmıştır. 13. Dönem boyunca yapılacak çalışmalarla sağlam kendi ayakları üzerinde durabilen ve yeterince örgütlü bir şubenin kurulabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Yine aynı bağlamda eksik il temsilcilerinin atamaları yapılara il temsilciliği bazında örgütlenme çalışmaları organize edilecektir.

Odamız içinde örgütlenen Deri Mühendislerinin sayısının ve mesleki etkinliklerinin arttırılması da bir diğer önceliğimiz olacaktır. Bu yıl ilk kez MYK ımızda bir Deri Mühendisi akademisyenimizin bulunması bu yönde çalışma yapmamızı kolaylaştıracaktır..

İstihdam edilen Tekstil/Deri Mühendislerinin odaya bildirilmesi ve kayıtlarının yapılması ile odaya kaydı yapılmamış Tekstil/Deri Mühendislerinin çalıştıran işletmelerin yaptıkları uygulamanın yasal olmadığıyla ilgili, kanunların Odamıza tanıdığı yetkiler çerçevesinde mücadele edilecektir.

Üye ana kaynağımız Üniversitelerin Tekstil/Deri Mühendisliği Bölümleri mezunlarıdır. Onların okul sonrası kesintisiz bir şekilde Oda’ya üyeliklerinin sağlanabilmesi için öğrencilik dönemlerinden itibaren sorunlarıyla ilgilenmek, staj yeri bulmak ve gerektiğinde danışmanlık yapmak, kariyer planlarına destek olmak, mesleki tecrübe ve deneyimleri onlara aktarmak, düzenli olarak şubeler aracılığıyla yapacağımız işler olacaktır. Yine aynı şekilde öğrenci üyelikten asıl üyeliğe geçiş işlemlerinde mümkün olan en az masraf ve bürokrasi ile yapılmaya çalışılacaktır.

İlgili bakanlıklar nezdinde çevre ve enerji gibi konularda yöneticilik yapacak Tekstil ve Deri Mühendisleri ile Ar-Ge merkezlerinde çalışacak Tekstil/Deri Mühendisleri için de Oda üyelik şartı aranması için çalışmalar yapılacaktır.

 

2.2.     13. Dönem Kurumsallaşma

13.Dönemde Denizli Şube büro elemanı ve/veya teknik görevli  eksiğimizi tamamlamak hedefindeyiz. Yine aynı şekilde şu an il temsilciliği düzeyinde olan Adana İl temsilciliği bünyesinde görev yapacak bir büro görevlisi istihdamı için çalışılacaktır.

Bir önceki dönem sonunda devreye alınan web sitesinin eksikleri dönem içinde en kısa zaman içinde tamamlanarak üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Web sitesinin diğer sosyal ağlarla bağlantılı bir şekilde kullanılması planlanmış olup 2016 yılı ilk yarısında bu uygulamalar başlatılacaktır.

Geçmiş dönemlerde oluşturulan Uzmanlık Kurulları’nın çalışmaları etkinleştirilecek, geliştirilecek,  ihtiyaç duyulan alanlarda yeni Uzmanlık Kurulları oluşturulacaktır.

 

2.3.     13. Dönem Eğitim

Bu dönem meslektaşlarımızın kişisel gelişimine dönük eğitimlere ağırlık vermekle birlikte, bilirkişilik, ekspertizlik eğitimleri bölgenin ihtiyaçlarına bağlı olarak devam ettirilecektir. Eğitim döneminde ve/veya çalışma hayatı boyunca öğrenilmesi kolay olmayan alanlarda uzmanların kendi deneyim ve tecrübelerini paylaşacağı eğitimler düzenlenecektir.

 

 2.4.    13. Dönem TMMOB ile TMMOB’ye bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler

 Sorunların aktarıldığı ve ortaklaşa çözümlerin arandığı TMMOB’ye bağlı diğer Oda deneyimlerinin paylaşıldığı ve sadece meslek alanımıza değil yaşamın diğer alanlarına da etkisinin görülebildiği İl Koordinasyon Kurulları’na etkin bir şekilde katılmaya devam edilecektir.

13 Dönem boyunca genel olarak MYK toplantılarımızın çoğu Şube Başkanlarına ve Yedek MYK üyelerimize açık olarak yapılacaktır, bu şekilde gündem ve güncel takip edilecek alınan kararların zenginleşmesi sağlanarak paylaşımı kolay hale getirilecektir.

Yapılacak Danışma Kurulları öncesi sosyal medya ağları üzerinden oluşturulacak süreli gruplar aracılığıyla değerlendirme öneri ve eleştirilerin toplanarak daha geniş katılımlı Danışma Kurulları yapılarak örgüt içi iletişimin sürekliliğin  ve eşgüdümün artması sağlanacak.

Gerek Tekstil Mühendisleri Odası olarak şubelerimiz tarafından düzenlemiş olan, gerekse diğer Odalar’la yapılan ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs) veya davet edildiğimiz etkinliklerde en az bir Yönetim Kurulu Üyesi’yle Odamızın temsil edilmesini sağlamak daha önceki çalışma döneminde olduğu gibi önceliğimiz olacaktır.

 

 • Dönem Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Tekstil, Hazırgiyim, ve Deri ürünleri sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015 -2018 de AR-GE ÜR-GE Yenilikçilik ve Nitelikli İşgücü müdahale alanında 3 nolu hedef olan AR-GE ÜR-GE yenilikçilik faaliyetlerinin ve işgücünün geliştirilmesi kapsamında Akıllı ve Teknik Tekstil ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bir araştırma raporu hazırlaması görevi verilmiştir. Bu dönemde raporun hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Sanayi ve Ticaret Odaları, Türk Tabipler Birliği, Baro, İhracatçı Birlikleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek gibi kuruluşlarla üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, gerektiği takdirde Odamız görüşünü bu toplantılarda dile getirme faaliyetleri devam ettirilecektir.

 

 • Dönem Yayınlarımız ve Yönetmeliklerimiz

Odamızın Tekstil ve Mühendis dergisi dışında düzenli bir yayın faaliyeti  bulunmamaktadır. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranır ve her geçen gün daha fazla tanınır hale gelen Odamız süreli yayını “Tekstil ve Mühendis” dergimizin yayın faaliyetlerinin sürekliliğinin yanında internet sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; kütüphane, arşiv ve dökümantasyon merkezimizin zenginleştirilerek işlevsel hale getirilmesine çalışılacaktır.

Devam edecek olan ve planlanan yayın faaliyetlerimizi kısaca aşağıda gibi özetlemek mümkündür:

   • Tekstil ve Mühendis Dergisi
   • Odamız ajandası
   • İşleyişe yönelik olarak çalışma dönemi içerisinde çıkarılabilecek farklı konularda Uygulama Esasları
   • Gerçekleştirilecek etkinliklerin kitapları (Öğrenci Kampı ve Kurultayı kitabı gibi)

Ayrıca dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başka kitapların ve raporların yayımlanması da gündeme alınabilecektir. Tamamlanmış olan Oda Kuruluş belgeseli dönem içinde üyelerimize ulaştırılacaktır.

Web sitemiz üzerinde Tekstil/Deri Mühendisliği konularıyla ilgili yayınların bilgilerinin bulunduğu bir köşe oluşturularak bu tür yayınlara kolay ulaşımın sağlanması sağlanacaktır.

 

2.8      13. Dönem Mali Durum

Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar ve Merkez ile Şubeler arası mali sorumluluk ile işleyişin gelişen teknolojinin imkanları da kullanılarak kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılacak, genel bütçenin takip edilmesi ve uygulanması sağlanacaktır.