TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 12. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2014-2016)

 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 12. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2014-2016)

 

 1. Sunuş
 2. Çalışma Programı
  • Örgütlenme
  • Kurumsallaşma
  • Eğitim
  • TMMOB ile TMMOB’a bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
  • Yayın Faaliyetleri
  • Mali Durum

 

 1. SUNUŞ

Hayatlarımızı kazandığımız ve yaptığımız işlerle de kendimizi ifade ettiğimiz mesleğimizin, bizimle birlikte ülke insanının gönenci için de sürdürülebilir olması hayati bir önem taşımaktadır. Ülkemizin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden olan Tekstil, Hazırgiyim, Deri (THD)sektörü ilgili bakanlığın verilerine göre 2013 yılı içinde 27,7 Milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış olup, yaklaşık 15 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası yaratmıştır. Konvansiyonel sektörlerden sayılarak, bir dönem ekonomi çevrelerinden gerektiği kadar destek bulamayan ve hatta uygulanan kur politikası sonucu dışlanan tekstil üretimi, tüm olumsuz koşullara rağmen varlığını ve katma değer yaratma potansiyelini koruyarak bugünlere gelmiştir. THD sektörlerinin dünya THD pastasından aldığı pay yaklaşık 4% civarında olup bu payın korunması ve büyütülmesi için 2023 yılında 41 milyar USD ihracat yapılması ve bu ihracatın katma değerli ürünlerden oluşması gerekmektedir. Dünya ölçeğinde rakibimiz ve hedefimiz, ucuz işçiliğe dayanarak kitlesel imalat yapan Uzak Doğu ve bu tip üretim değil, aksine halen kendi tekstil sektörlerini yüksek teknolojili, yüksek katma değerli inovatif ürünler üretmek ve tüketmek için dönüştürmeye çalışan ülkeler ve üretim modelleri olmalıdır. Aksi takdirde, geleneksel bir sektör olmasına rağmen asıl gücüne ve kapasitesine, 1980’li yıllardan başlayarak uzun yıllar boyunca verilen teşviklerle kavuşmuş olan sektör, rekabet edemez hale gelecek ve geçmişte verilen destekler amacına ulaşmamış olacaktır. Tam bu noktada, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Tekstil Mühendisleri için yeni bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Eğer amaç yüksek katma değerli inovatif ürünse bunun tasarımı, üretimi,  satışı ve satış sonrası destek hizmetleri ancak ilgili eğitimi almış kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.

 

Sektör girdileri, çıktıları, üretenleri ve tüketenleriyle geniş kitleleri ilgilendiriyor. Üretim yapısı ve tedarik zincirinin uzunluğu nedeniyle insani, doğal, teknolojik, finansal bir çok kaynak kullanıyor/tüketiyor, atık ve çıktılarıyla ekolojik yaşama ve çevreye en fazla zarar verme potansiyelini taşıyor. 12. Dönem TMO Yönetim Kurulu olarak ülkemizde, girdilerini yeniden üretebilme potansiyeline sahip, daha az girdi/kaynak kullanabilen, yeni organizasyon tekniklerinin ve üretim metotlarının uygulanabildiği, atık ve çıktılarıyla çevreye dost, yarattığı istihdamla refahın ve neşenin artmasına destek olan, etkilediği geniş kitleler nedeniyle ülkedeki gelir dağılımını iyileştirici etkisi olan ve yarattığı katma değerle yeniden yatırımı, araştırma ve geliştirmeyi destekleyebilen bir tekstil sanayisi olması gerektiğine işaret ediyor ve bunu SÜRDÜLEBİLİR TEKSTİL olarak adlandırıyoruz.

 

2000’li yıllar boyunca üretimden çok ticarete, nitelikli ve katma değerli ürünler yerine katma değeri düşük ürünler yapmak zorunda kalan, tüm çalışma ilişkileri -fason taşeron üretim, esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri, yaptığı üretime yabancılaştırılmış, sendikasızlaştırılmış- ve insan kaynakları bu düzenin taleplerine göre şekillendirilmiş sektörümüz, yeni ve yaşamsal bir yol ayrımında bulunmaktadır.

 

Tekstil Mühendisliğinin ve Tekstil Mühendislerinin öneminin artacağını öngördüğümüz bu dönemde, tüm bu dönüşümlerde başat rol oynayacak biz Tekstil Mühendislerinin sektörümüzle ilgili söyleyecekleri var.  1-2 Mart 2014 tarihlerinde yapılan Genel Kurul’da onaylanarak yürürlüğe giren, Odamız Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı Yönetmeliği’nin ışığı ve yol göstericiliğinde göreve başlayan 12. Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz, SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL teması ile yönetmelikte kabul edilen değerleri örgüte yerleştirmeyi hedefleyerek tüm çalışmalarını sorumluluk bilinciyle sürdürecektir.

 

 1. ÇALIŞMA PROGRAMI

2.1      12. Dönem Örgütlenme

Gücümüz örgütlülüğümüz kadardır. Sektörde söz sahibi olacaksak çalışmalarımızın ağırlığını örgütlenme faaliyetleri oluşturacaktır. Geniş bir örgütlülük, örgütümüze düşünce zenginliği katacağı gibi, faaliyetlerin daha kolay yapılmasına ve uygulamaların çabuk yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

Mühendisliğin icrası için ilgili Oda’ya üyelik şartını getiren kanun maddesinin varlığına rağmen var olan uygulama eksiklerinin ortadan kaldırılmasına ve esnetilmeden uygulanmasına dönük çalışmaları hızlandırmak, tekstil üretimi yapan fabrikalarda çalışan sayısına oranla belli sayıda Tekstil Mühendisi istihdam edilmesine dönük girişimlerde bulunmak, çevre ve enerji gibi konularda yöneticilik yapacak Tekstil Mühendisleri için de Oda üyelik şartı aranması için çalışmalar yapmak, ve serbest çalışarak SMM Yönetmeliği’nde yazılı işleri yapacak Tekstil Mühendislerinin iş kuruluşlarında ticaret sicil ve vergi dairelerine verilen oda üyelik kaydının esas alınmasını sağlamak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ana işimiz olacaktır.

Üye ana kaynağımız Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği Bölümleri mezunlarıdır. Onların okul sonrası kesintisiz bir şekilde Oda’ya üyeliklerinin sağlanabilmesi için öğrencilik dönemlerinden itibaren sorunlarıyla ilgilenmek, staj yeri bulmak ve gerektiğinde danışmanlık yapmak, kariyer planlarına destek olmak, mesleki tecrübe ve deneyimleri onlara aktarmak, düzenli olarak yapacağımız işler olacaktır.

 

2.2.     12. Dönem Kurumsallaşma

Kurumsallaşma ancak düzenli çalışanların istihdam edildiği koşullarda oluşmaktadır. Bir önceki Yönetim sırasında uygulamaya konulan ancak mali yetersizlik nedeniyle son verilen teknik görevli işe alımı uygulaması yerine, Şubelerin bulunduğu illerde büro görevlisi istihdamına dönük çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışma yaratabildiğimiz kaynaklar çerçevesinde devam ettirilecek ve elde edilecek etkinlik derecesine ve Oda mali durumuna bağlı olarak geliştirilmeye çalışılacaktır.

 

 1. Dönem Yönetim Kurulu internet sitesi ve sosyal ağlar üzerinden haberleşmeyi temel önceliklerden biri olarak belirlemiştir. Etkinliği, bilinirliği ve farkındalığı arttırma adına, sosyal ağlar bu dönemde daha etkin kullanılmaya çalışılacak, çalışma alanlarımızı ilgilendiren konularda, daha çok olmak üzere, kamuyu ve meslektaşlarımızı bilgilendirmek, uyarmak veya meslektaşlarımıza destek olmak için çalışacağız.

 

Geçmiş dönemlerde oluşturulan Uzmanlık Kurulları’nın çalışmaları etkinleştirilecek, geliştirilecek,  ihtiyaç duyulan alanlarda yeni Uzmanlık Kurulları oluşturulacaktır.

 

2.3.     12. Dönem Eğitim

Bu dönem meslektaşlarımızın kişisel gelişimine dönük eğitimlere ağırlık vermekle birlikte, bilirkişilik, ekspertizlik eğitimleri bölgenin ihtiyaçlarına bağlı olarak devam ettirilecektir. Eğitim döneminde ve/veya çalışma hayatı boyunca öğrenilmesi kolay olmayan alanlarda uzmanların kendi deneyim ve tecrübelerini paylaşacağı eğitimler düzenlenecektir.

 

 2.4.    12. Dönem TMMOB ile TMMOB’ye bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler

 

İktidarın 1980 Anayasası’na dayanarak çıkardığı ve TMMOB’ye bağlı Odaların ilgili bakanlıkça idari ve mali olarak denetlemesine karşı çıkma adına TMMOB ile yakın çalışmamız devam edecektir.

Sorunların aktarıldığı ve ortaklaşa çözümlerin arandığı TMMOB’ye bağlı diğer Oda deneyimlerinin paylaşıldığı ve sadece meslek alanımıza değil yaşamın diğer alanlarına da etkisinin görülebildiği İl Koordinasyon Kurulları’na etkin bir şekilde katılmaya devam edilecektir.

Çalışma dönemi içerisinde yılda en az iki defa olmak üzere Şube Başkanları ve Şube Yönetimleriyle ve bağlı İl Temsilciler ile toplantılar yaparak gündemi ve günceli yakalayacağız.

Danışma Kurulları’nda ise yapılan çalışmaları paylaşarak, tartışarak ve ortaklaşarak örgüt içi iletişimi artıracağız ve süreklilik ve eşgüdüm sağlayacağız.

Gerek Tekstil Mühendisleri Odası olarak şubelerimiz tarafından düzenlemiş olan, gerekse diğer Odalar’la yapılan ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs) veya davet edildiğimiz etkinliklerde en az bir Yönetim Kurulu Üyesi’yle Odamızın temsil edilmesini sağlamak daha önceki çalışma döneminde olduğu gibi önceliğimiz olacaktır.

 

 • Dönem Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

 

Sanayi ve Ticaret Odaları, Türk Tabipler Birliği, Baro, İhracatçı Birlikleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek gibi kuruluşlarla üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, gerektiği takdirde Odamız görüşünü bu toplantılarda dile getirme faaliyetleri devam ettirilecektir.

 

 • Dönem Yayınlarımız ve Yönetmeliklerimiz

 

Odamızın Tekstil ve Mühendis dergisi dışında düzenli bir yayın faaliyeti  bulunmamaktadır. Bir eksiklik olarak değerlendirdiğimiz bu alanın doldurulması için Oda çatısı altında yayın çıkartmanın telif sahibi açısından tercih edileceği bir ortam oluşturulacaktır.

Ulusal ve uluslararası indekslerce taranır ve her geçen gün daha fazla tanınır hale gelen Odamız süreli yayını Tekstil ve Mühendis dergimizin yayın faaliyetlerinin sürekliliğinin yanında internet sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; kütüphane, arşiv ve dökümantasyon merkezimizin zenginleştirilerek işlevsel hale getirilmesi, şube kütüphanelerinin kurumsallaştırılması teşvik edilecektir.

 

Bir önceki dönem hazırlanan ve son Genel Kurul’da izlenilen Oda Kuruluş Belgeseli

redaksiyonu devam etmekte olup, yıl içinde meslektaşlarımıza sunulacaktır. Devam edecek olan ve planlanan yayın faaliyetlerimizi kısaca aşağıda gibi özetlemek mümkündür:

 

 • Tekstil ve Mühendis Dergisi
 • Odamız ajandası
 • TMMOB Yasa ve TMO Yönetmelikleri Kitabı
 • İşleyişe yönelik olarak çalışma dönemi içerisinde çıkarılabilecek farklı konularda Uygulama Esasları
 • Gerçekleştirilecek etkinliklerin kitapları (Öğrenci Kampı ve Kurultayı kitabı gibi)

 

Ayrıca dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başka kitapların ve raporların yayımlanması da gündeme alınabilecektir.

 

2.8      12. Dönem Mali Durum

 

Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar ve Merkez ile Şubeler arası mali sorumluluk ile işleyişin kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılacak, genel bütçenin takip edilmesi ve uygulanması sağlanacaktır.