TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2012-2014)

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2012-2014)

 

 1. Sunuş
 2. Çalışma Programı
  • Örgütlenme
  • Kurumsallaşma
  • Eğitim
  • TMMOB ile TMMOB’a bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler
  • Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
  • Yayın Faaliyetleri
  • Mali Durum

 

 1. SUNUŞ

10-11 Mart 2012 tarihlerinde yapılan genel kurul ve seçimlerden sonra göreve başlayan 11. Dönem Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz “YOL HARİTASI”  teması ile bu dönemde odamız temel ilkelerini ve çalışma anlayışını örgüte yerleştirmeyi hedefleyerek tüm çalışmalarını sorumluluk bilinciyle sürdürecektir.

 

Bu çalışma dönemi, YOL HARİTASI olan temamıza şekil verecek olan “ Temel İlkelerimiz ve Çalışma Anlayışı” mızın şekillendiği iki yıl olacaktır.  Gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alan, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirmeye çalışacak olan Oda Yönetim Kurulumuz Odamız organlarına dayalı olarak çalışmalarını yürüterek karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcı politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygulayacaktır.

 

Bugün gelinen noktada, ülkemiz ekonomisi sanayi istihdamı içerisinde % 30, toplam ihracatta % 25 paya sahip olan sektörümüzde fason/taşeron üretim konumu pekiştirilmiş, sektörümüz sendikasızlaştırılmış, grev hakları elinden alınmış, esnek/güvencesiz çalışma biçimleri sektörün bütün aşamalarına yayılmış durumdadır. Sektörünün yaşadığı darboğaz her geçen yıl belirgin bir şekilde artmakta, yaşanan zorluklar göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmaktadır. Hammadde üretim ve temininden, nihai ürün ticaretine kadar uygulanan politikalar, günü kurtarmak için yapılan zamlarla artan enerji maliyetleri sermayenin yeni yatırımlar yapmak yerine başka sektörlere kaymasına neden olmuştur.  Meslek ve sivil toplum örgütlerinin öneri ve projeleri görmezden gelinerek oluşturulan politikaların gelecekte üyelerimizi ve sektör çalışanlarını daha da zor durumda bırakacağı açıktır.

 

Bu koşullar içerisinde, üyelerinin büyük çoğunluğunu ücretli çalışan mühendislerin oluşturduğu Odamız, üyelerinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayarak, üyesinin çıkarlarını koruyarak, oda üye sayısının dolayısıyla örgüt sinerjimizin ve gücümüzün artırılmasını, meslek örgütümüzün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyerek, meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, sektörümüzün gelişmesi, sanayileşmesi alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Sanayicinin Tekstil Mühendisine ve Deri Mühendisi istihdamına ve Mühendisinin mesleki gelişimine değer vererek yatırım yapması gerektiğini bir kez daha vurgular.

Özet olarak;

 • Gerek iç yapıda gerekse bağlı bulunduğumuz TMMOB çatısı altında örgütlenmemizi güçlendirdiğimiz,
 • Kurumsal gelişimimizi ileriye götürmek için kalıcı, bilimsel, etkin ve süreklilik arzeden çalışmalarda bulunduğumuz,
 • Mesleki etkinliğimizi her geçen gün arttırdığımız bir dönem olacağı inancını taşımaktayız.

 

 1. ÇALIŞMA PROGRAMI

2.1       11. Dönem Örgütlenme

11.Dönem Örgütlenme Çalışmalarımızda;

Prensibimiz,

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı koruyacak ve yüceltecek yönde, meslektaş ve meslek örgütü bilinci,

 

Hedefimiz,

Üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak “örgütlü üye “ kavramını örgüt içi anlayışa yaymak, Ülkemizde Tekstil ve Deri Mühendisliği mesleklerinin icrasında oda üyeliğinin aranması için çalışmaları hızlandırmak ve yeni adımları çekinmeden atmak ve Bilirkişilik, ekspertizlik ve hakemlik konularında oda üyesi tekstil mühendislerinin aranması yönünde gerekli yasal konularda girişimlerde bulunmak ve üye sorumluluklarının takibi, yaptırımı ve eşgüdümünü sağlamak

görevimiz olacaktır.

 

2.2.      11. Dönem Kurumsallaşma

Odamızın kurumsal işleyişini tüm şubelerimizin olduğu illerde de oturtabilmek adına Şubelerimizde de meslektaşlarımızı istihdam edebilmek için gerekli planları yapmak ve mali kaynak yaratmak hedeflenmektedir.

 

Kurumsallaşma açısından yapılacak bu çalışmaların yanı sıra,

 

Oda görüşü oluşturmak için farklı konularda uzmanlık kurulları oluşturmak, Odamız ve sektör ile ilgili haberlerin hazırlanması ve yayımlanması, yayımlarımıza herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir biçimde gerçekleşmesi için standartlaşma çalışmalarının yapılması; üyelerimizin sorunları, toplumsal sorunlar, kamuyu yakından ilgilendiren farklı konularda basın açıklamalarının yazılması ve mümkün olduğu ölçüde basın toplantılarına katılım sağlanması, yapılan açıklamaların duyurulması ve yayımlatılması; sosyal medyada yer alınması, gazete, TV ve internet haberciliği arşivinin ve WEB sayfasının düzenlenmesi, güncel tutulması,  yayımlanacak kitapların hazırlık, basım ve dağıtım işlerinin standartlaşarak uygulamaya konulması 11.Dönem Çalışmalarımızda kurum olarak tanınırlığımızı arttıracak ve kurumsallaşma adına atacağımız önemli adımlardan olacaktır.

 

2.3.      11. Dönem Eğitim

Üyelerimizin mesleki bilgi ve birikiminin güncellenmesi, geliştirilmesi, meslektaşlarımızın üyesi olduğu örgütümüzü tanıması ve anlaması açısından büyük önemi olan eğitim çalışmalarının geliştirilerek sürdürülmesi, üyelerimize ve sektöre yönelik sertifikalı eğitimler verilmesi, Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimlerinin kesintisiz olarak devam ettirilerek, Meslek İçi Sürekli Eğitimleri başlatacak ve sürekliliğini sağlayacak yönde çalışmalar yapılacaktır.

 

2.4.      11. Dönem TMMOB ile TMMOB’a bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler

 

Üst örgütümüz olan TMMOB, TMMOB’ye bağlı odalar ve Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulları ile ilişkilerimizin daha güçlü olması için birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme görüşünü ilke edinen Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde de ilgili toplantılara katılımını ve bilgi paylaşımını arttırarak sürdürecektir.

 

Çalışma Dönemi içerisinde yılda en az iki defa Şube Başkanları ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile ortak toplantılar yaparak karşılıklı olarak daha etkin iletişimde bulunulması temamız olan “Yol Haritası” nın oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesinde etkin ve yönlendirici olacaktır.  Ayrıca her Şube Yönetim Kurulu ile toplantılar yapmak, birlikte düşünme, birlikte üretmenin önünü açacaktır. Her çalışma döneminde olduğu gibi, Danışma Kurulu toplantıları yapılarak tüm oda organlarında görev alan üyelerimizle örgüt içi iletişimimizin sürekli olmasına çalışılacaktır.

 

Gerek Tekstil Mühendisleri Odası olarak şubelerimiz tarafından düzenlemiş olan gerekse diğer odalarla yapılan ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs) veya davet edildiğimiz etkinliklerde en az bir Yönetim Kurulu Üyesiyle Odamızın temsil edilmesini sağlamak daha önceki çalışma döneminde olduğu gibi önceliğimiz olacaktır.

 

 

 

 • Dönem Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

 

Sanayi ve Ticaret Odaları, Türk Tabipler Birliği, Baro, İhracatçı Birlikleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek gibi kuruluşlarla üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, gerektiği takdirde Odamız görüşünü bu toplantılarda dile getirme faaliyetleri devam ettirilecektir.

 

 • Dönem Yayınlarımız ve Yönetmeliklerimiz

 

Odamız, 11. Çalışma Dönemi`nde de bilimi ve tekniğin toplum yararına sunulması; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sürekli gelişimlerinin sağlanmasını; üreten, sanayileşen ve demokratikleşen bir ülkenin yaratılması temel hedefi ile yayın faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir. Odamız kendi meslek alanlarından ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek, farklı konularda yayınları üyelerimizin ve toplumun kullanımına sunmaya çalışacaktır.

 

Bu kapsamda Odamız yayın çalışmalarının; kitaplar, süreli yayınlar, kütüphane ve arşiv ve Odamız İşleyişi çerçevesinde çıkarılacak olan Uygulama Esasları ve Yönetmelikler olmak üzere dört dalda sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu dönemde, meslektaşlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yayınların Odamıza kazandırılması hedeflenmekte olup, çalışmaların yeni önerilerle geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.

 

Ulusal ve uluslar arası indekslerce taranır ve her geçen gün daha fazla tanınır hale gelen Odamız süreli yayını Tekstil ve Mühendis dergimizin yayın faaliyetlerinin sürekliliğinin yanında web sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; kütüphane, arşiv ve dökümantasyon merkezimizin zenginleştirilerek işlevsel hale getirilmesi, şube kütüphanelerinin kurumsallaştırılması teşvik edilecektir.

 

Devam edecek olan ve planlanan yayın faaliyetlerimizi kısaca aşağıda gibi özetlemek

mümkündür:

 

 • Tekstil ve Mühendis Dergisi
 • Odamız ajandası
 • TMMOB Yasa ve TMO Yönetmelikleri Kitabı
 • Odamız Kuruluş Öyküleri Kitabı ya da belgeseli
 • İşleyişe yönelik olarak çalışma dönemi içerisinde çıkarılabilecek farklı konularda Uygulama Esasları
 • Gerçekleştirilecek etkinliklerin kitapları (Öğrenci Kampı ve Kurultayı kitabı gibi)

 

Ayrıca dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başka kitapların ve raporların yayımlanması da gündeme alınabilecektir.

 

2.8       11. Dönem Mali Durum

 

Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar, Merkez ile şubeler arası mali sorumluluk ve işleyişin kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılacak, genel bütçenin takibi ve uygulanmasını sağlanacaktır.