TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2010-2012)

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (2010-2012)

 

 1. SUNUŞ

 

TMO Yönetim Kurulumuz 10. Dönemde “Haklarımız ve Sorumluluklarımız” temasını ele alarak dönem sonunda bir taraftan üyesinin sosyal/siyasal alanlardaki haklarını artırıp korumaya yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da üyesine sorumluluklarını daha iyi anlatabilen bir meslek odası  olmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 18 yılın sonunda üyesinin daha fazla katılımı ve desteğiyle bu çalışma döneminin;

 

 • Kurumsal gelişimimizi ileriye götürmek için kalıcı,etkin ve süreklilik arzeden çalışmalarda bulunduğumuz,
 • Bir önceki dönemde temelleri atılan yönetmeliklerimizin geliştirerek uygulamaya koyduğumuz,
 • Gerek iç yapıda gerekse bağlı bulunduğumuz TMMOB çatısı altında örgütlenmemizi güçlendirdiğimiz,
 • Mesleki etkinliğimizi arttırdığımız,

bir dönem olacağı inancını taşımaktayız.

Tüm çalışmalarımızda göz önünde bulunduracağımız temel ilkelerimiz; üyelerimizin mesleki ve sosyal bilgi birikimlerinin genişletilmesi, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarının güçlendirilmesi, oda üye sayısının dolayısıyla örgüt sinerjimizin ve gücümüzün artırılmasıdır.

 

Bu çalışma dönemimizde örgütlenmemizi güçlendirmek açısından sektörümüzün yoğun olduğu bölgelerde il temsilciliklerimizin sayısının artırılması hedeflenmektir.

 

Tekstil Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olup çalışmalarında öncelikle kamu yararı olmak üzere meslek ve meslektaş yararı gözetmeyi sürdürecektir.

 

Tekstil Mühendisleri Odası olarak ülkemiz sorunlarının çözümünde toplumsal faydadan ve eşitlikten yana tavır göstermeyi sürdürerek ve tabiki demokratik kitle örgütü niteliğiyle demokratik ve yurtsever kimliğini korumaya devam edecektir.

 

Tekstil sektörünün günümüzde yaşadığı darboğaz göz ardı edilemeyecek gerçektir. Sektör ile ilgili hammadde üretim ve temininden, nihai ürün ticaretine kadar uygulanan politikalar, sermayenin yeni yatırımlar yapmak yerine başka sektörlere kaymasına neden olmuştur.  Meslek ve Sivil toplum örgütlerinin öneri ve projeleri görmezden gelinerek oluşturulan politikaların gelecekte üyelerimizi ve sektör çalışanlarını daha da zor durumda bırakacağı açıktır.

 

Maalesef hala;

 • Teknoloji yatırımları yapılmıyor,
 • ArGe ve ÜrGe çalışmalarının önü açılmıyor,
 • Sektöre ön ayak olması gereken kurum ve kuruluşlar birlikte hareket edemediği için çıkış noktaları bulunamıyor.

Gücünü sadece ve sadece üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan alan odamızın, bu değerlendirmelerimiz ışığında ana hedefi, üyelerimizi tekstil ve deri sektöründe daha etkin hale getirmek, sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek, sanayicinin Tekstil Mühendisine ve Deri Mühendisine yatırım yapması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktır.

 

 1. ÇALIŞMA PROGRAMI

 

2.1.      Örgütlenme ve Kurumsallaşma

 • Tekstil mühendisliği mesleğinin icrasında oda üyeliğinin aranması ve üyelerimizin özlük haklarının korunması amacıyla sektörde tekstil mühendisi istihdamının irdelenmesi,
 • Mahkemelerden gelen bilirkişilik, ekspertizlik ve hakemlik konularında oda üyesi tekstil mühendislerinin aranması yönünde faaliyetlerde bulunmak,

 

 • Odanın kurumsal işleyişi ile ilgili olarak Merkez ve Şubelerde profesyonel tekstil mühendisi istihdam edebilmek için gerekli planları yapmak ve mali kaynak yaratmak,

 

 • Kurum ve kuruluşlarda üye Tekstil Mühendisi istihdam edilmesi için girişimlerde bulunmak,

 

 • Ankara, Isparta, Tekirdağ ve Çorlu’da il/ilce temsilcilikleri oluşturmak ,

 

 • Odamızın, Şubelerimizin gerek kendilerinin gerekse diğer odalarla yaptıkları ortak organizasyonlarda (sempozyum, seminer, panel, vs), en az bir Yönetim Kurulu Üyesiyle temsil edilmesini sağlamak,

 

 • TMO İletişim’in yazı dili ve işleyişinin standart hale getirilmesini sağlamak,

 

 • Eksik üye bilgilerini web ortamında tamamlamak,güncelliğini sağlamak,

 

 • Örgütlenme anlamında gerek Oda gerekse üye sorumluluklarının takibi, yaptırımı ve eşgüdümünü sağlamak .

 

2.2.      Örgüt İçi Toplantılarımız

 • Üst örgütümüz olan TMMOB’nin ve Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulu’nun toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak,

 

 • Dönem içerisinde aşağıda tanımlanan toplantıların yapılmasını sağlayarak katılımların tam olmasına özen göstermek ve Yönetim Kurulunun bazı toplantılarını şubelerde yapmak:

 

 • TMO Başkanlar Toplantısı

 

 • TMO Sekreter ve Saymanlar Toplantısı

 

 • TMO Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Toplantısı

 

 • TMO Danışma Kurulu

 

2.3. Eğitim

 • Üyelerimize ve sektöre yönelik uzmanlık dallarına göre sertifikalı eğitimler vermek,

 

 • Bilirkişilik Belgelendirme Eğitimlerini düzenlemek,

 

 • Meslek İçi Sürekli Eğitimlerini başlatmak ve sürekliliğini sağlamak için adımlar atmak,

 

 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında çeşitli illerde sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak ve Yönetmelik gereğince işçi eğitimlerini düzenlemek, bu süreçte gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

 

2.4.      Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

 • TMMOB, TMMOB’ye bağlı odalar, Türk Tabipler Birliği, Baro vb sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin güçlü olması ve birlikte hareket etmek odamızın geleceği açısından önemlidir. Bu doğrultuda TMMOB yönetim kurulu toplantılarına katılmak, Şube bazında temsil edildiğimiz illerde İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, ortak faaliyetlerde yer almaya çalışmak, Oda görüşünü bu toplantılarda sunmak,
 • Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Sektörle ilgili Kamu kurumları, vakıf, dernek vb kuruluşlarla iletişimde bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek,

 

 • Planlanan eğitimlerle ilgili gerek kamu ( MEB, Halk Eğitim Merkezleri gibi ) gerekse özel sektörün ilgilileri ile ortak çalışmalar yürütmek,

 

 • Oda faaliyetlerinin basın organlarında yer almasını sağlamak için basın organlarıyla iletişime geçmek ve etkinliklere davet etmek.

 

 • Yayınlarımız
 • Tekstil ve Mühendis Dergisi eski ve yeni sayılarının internet sitemizde elektronik olarak erişime açmak,

 

 • Tekstil ve Mühendis Dergisi’nde Deri Mühendisliği ile ilgili yayınlar yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak,

 

 • Öğrenci Kurultay’ındaki sunuşları ve Sonuç Bildirgesi’ni kitapçık haline getirmek,

 

 • Oda ajandasını Aralık ayı içerisinde çıkarmak ve üyelerimizin adreslerine dağıtımını sağlamak.

 

2.6. Yönetmelikler

Bu çalışma döneminde aşağıdaki yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ve uygulanmaya

alınmasının  takipçisi olmak:

 

 • TMO Bilirkişilik Yönetmeliği

 

 • TMO Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

 • TMO Serbest Tekstil Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

2.7.  Mali Durum

 • Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapmak,

 

 • Merkez – şubeler arası mali sorumluluk ve işleyişin kurumsal ve kalıcı duruma gelmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

 • Genel bütçenin takibini ve uygulanmasını sağlamak