TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.12.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24954
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Odalar Birliği (TMMOB), Kurulus, Merkez ve Amaç
Kurulus, Kapsam, Dayanak ve Amaç
Madde 1: Bu Ana Yönetmelik; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kurulusu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarının islev, isleyis ve amaçlarını, üyelerinin, organlarının görev ve yetkilerini kapsar.
Bu Ana Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıstır.
6235 sayılı Kanun ile kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup da, mesleki
etkinlikte bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları örgütü içinde toplayan, tüzel kisiliğe sahip,
kamu kurumu niteliğinde meslek kurulusu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bu Ana Yönetmelik
hükümlerine bağlıdır.
Birliğin ve Odaların Merkezi
Madde 2: Birliğin (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve Odaların merkezi Ankara‘dadır. Ancak, Ankara‘da
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu gibi organların asıl ve yedek üyelerine yetecek sayıda üyesi
bulunmayan Odaların merkezleri, Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenir.
Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları
Madde 3: Kamu kurumu niteliğinde meslek kurulusu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı
Odaların amaçları sunlardır:
a) Günün gerek ve kosullarına ve mevcut olanaklara göre, kanun, tüzük ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde kalmak
üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalısma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan
mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.
b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karsılamak, mesleki etkinlikleri
kolaylastırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelismesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve
halkla olan iliskilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve
ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve isletilmesinde, çevre
ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve
teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girisim ve etkinliklerde bulunmak.
c) Meslek ve çıkarları ile ilgili islerde, resmi makamlar ve öteki kuruluslar ile isbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve
önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel sartnameler, tip sözlesmeler ve bunlar gibi bütün
bilimsel evrakı incelemek ve bunların değistirilmesi, gelistirilmesi ya da yeniden konulması yolunda önerilerde
bulunmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Organları, Görev ve Yetkileri
Birlik Organları
Madde 4: Birliğin karar, yürütme ve danısma organları sunlardır.
a) Birlik Genel Kurulu,
b) Birlik Yönetim Kurulu,
c) Yüksek Onur Kurulu,d) Birlik Denetleme Kurulu,
e) Birlik Danısma Kurulu.
Birlik Genel Kurulu
Madde 5: Birlik Genel Kurulunda asağıdaki esaslara uyulur;
a) Birlik Genel Kurulu, Odaların meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından, toplam üye sayısının %2‘si
oranında ve üç kisiden az, yüz kisiden çok olmamak üzere oda genel kurullarınca seçilen ve en geç Mart ayı sonuna
kadar Birliğe bildirilen delegelerden ve Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulunun asıl
üyelerinden olusur.
b) Birlik Genel Kurulu, iki yılda bir, Mayıs ayı içinde Birlik Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Oda
genel kurullarınca delege seçimi ile Birlik Genel Kurulunun aynı yıl içinde yapılması esastır. Toplantı tarihinin,
görüsmeler cumartesi aksamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak sekilde saptanması
zorunludur.
c) Birlik Genel Kurulu, delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması
halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; TMMOB Yönetim, Yüksek
Onur ve Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısının
sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez olmak ve 60 günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Yönetim
Kurulu yeni Genel Kurul tarihi ve yerini, gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve
toplantı tarihinden en az 10 gün önce Oda merkezlerinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder ve Odalara duyurur.
d) Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbes gün önce Genel Kurula katılacak asil ve yedek
delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmıs listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk
sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya iliskin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu
Baskanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin, Odaları aracılığıyla ya
da doğrudan Birliğe ilettikleri istifa yazıları da, Yönetim Kurulunca, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir. Gerekli
incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya iliskin diğer hususlar, Birliğin ilan yerinde asılmak
suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa basvuruları Birlik aracılığıyla ya
da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi hakim tarafından kesinlestirilir.
e) Kanuni sürecin tamamlanması ve listelerin kesinlesip, Genel Kurula iliskin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç
gün içinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Odalara duyurur ve Oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer gazetede ilan
eder. Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir sekilde yapılamayacağının anlasılması durumunda,
toplantı baslamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda
Birlik Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarih ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden
en az on gün önce, Oda Merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle duyurur ve Odalara en az on gün önceden bildirir.
f) Birlik ödentisinin tamamını ödememis olan odaların delegeleri, Genel Kurul toplantısına katılamazlar.
Genel Kurulun Açılması
Madde 6: Toplantı, Yönetim Kurulu Baskanı, İkinci Baskanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir
üye tarafından açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince baskanlık divanı seçilir.
Divanın Olusumu
Madde 7: Baskanlık divanı; bir baskan, iki baskan yardımcısı ve dört yazmandan kurulur.
Gündem
Madde 8: Genel Kurul görüsmeleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulmus olan gündeme göre yapılır. Bir Odanın
Yönetim Kurulu tarafından ya da Genel Kurula gelen delegeler tarafından Baskanlık Divanına yapılacak yazılı basvuru
üzerine, Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. 10 uncu madde hükmü saklı kalmak kosuluyla, gündemden
madde çıkarılabilir ya da maddelerin görüsme sıraları değistirilebilir.
Genel Kurulda Uygulanacak Kurallar
Madde 9: Birlik Genel Kurullarında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.
Gündemde Yer Alması Zorunlu Maddeler
Madde 10: 8 inci maddeye göre saptanacak gündeme asağıdaki maddelerin konulması zorunludur.
a) Baskanlık Divanı seçimi.
b) Çalısma, Mali ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüsülmesi, Birlik Yönetim Kurulunun aklanması.
c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kuruluna, Odalarca gösterilen adayların duyurulması.
d) Seçimler.
Genel Kurula Katılma Kosulları
Madde 11: Birlik Genel Kurulunda bulunmak, görüsmelere katılmak ve oy kullanmak için, Birlik Genel Sekreterliğince
hazırlanmıs ve görevli hakim tarafından kesinlestirilmis delege listesinin imzalanması yoluyla alınmıs olan delege
kartları ile Oda kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur.
Genel Kurulda Karar Yeter Sayısı
Madde 12: Birlik Genel Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylarda esitlik olursa baskanın tarafı çoğunlukta sayılır.
Yalnız, bu Ana Yönetmeliğin değistirilmesi için, görüsmelere katılan delegelerin üçte ikisinin kararı gereklidir.
Genel Kurula Delegeler Dısında Katılım
Madde 13: Odalar ve Subelerin Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarıyla, Bölge ve İl Temsilciliklerinde görevli olup da,
Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında yer almayan üyeler, Genel Kurula ve görüsmelere katılırlar; ancak oy
kullanamazlar.
Genel Kurul Tutanağı
Madde 14: Genel Kurulun görüsmeleri ve kararları bir tutanağa geçirilir. Baskanlık Divanı tarafından gereği için Birlik
Yönetim Kuruluna verilir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Madde 15: Olağanüstü Genel Kurul asağıdaki durumlarda, Birlik Yönetim Kurulu ya da onun görevini yapmaması
durumunda, mevcut Odaların çoğunluğu tarafından olusturulacak bir komite tarafından toplantıya çağrılır.
a) Odalardan en az yarısının Yönetim Kurullarının Birlik Yönetim Kuruluna basvurması ile,
b) Denetleme Kurulunun, Birlik hesap isleri ile ilgili görecekleri gerek üzerine, oybirliği ile alacakları karar ile;
c) Birlik Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,d) Birlik Yönetim Kuruluna katılacak yedekler de
kalmayıp, Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan asağı düsmesi durumunda.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
Madde 16: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerde açıklandığı biçimde Olağan
Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece toplantıya neden olan konuların üzerinde görüsülür ve karar alınır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 10 uncu madde hükmü uygulanmaz.
Birlik Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17: Birlik Genel Kurulunun baslıca görev ve yetkileri sunlardır:
a) Birliğin kurulus amacını gerçeklestirecek kararları almak.
b) Mesleki gelisme ve etkinlik alanlarının genisletilmesi için yapılması gereken çalısmaların ilkelerini saptamak.
c) Yönetim Kurulu çalısmalarını gösteren raporları incelemek, gelecek dönem çalısmalarını yönlendirici kararlar almak.
d) Birlik bilanço, gelir ve gider cetvelleri ile Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve haklarında karar vererek,
Yönetim Kurulunu aklamak.
e) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip,
değistirmek ya da olduğu gibi kabul etmek.
f) Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu üyelerinin oturum ücretleri ile Birlik Yönetim Kurulu Baskanı, İkinci
Baskanı ve Sayman Üye ödeneğinin toplamını ve Genel Sekreterlik kadrosu ödeneğini saptamak.
g) Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Onur Kurulunun asıl ve yedek üyelerini iki yıl süre için seçmek.
h) Birliğin alacağı ya da satacağı tasınmaz mallar hakkında karar almak.
i) Gerektiğinde yeniden Oda kurulması, varolan Odaların birlestirilmesi, birbirine yakın mesleklerin bir Odada
toplanması ya da böyle birlesik Odaların, yeni meslek Odalarına ayrılması konusunda karar almak.
j) Birlik Yönetim Kurulunun önerisi ya da Birlik Genel Kurulunu olusturan delegelerin 1/5‘inin verecekleri önerge üzerine,
tüzük ya da ana yönetmelik değisikliklerini görüsüp karara bağlamak.
k) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyip, onaylamak; Birlik Yönetim Kurulunun gerekli görmesi
durumunda Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini inceleyip gerekli değisiklikleri yapmak ya da aynen
onaylamak.
Birlik Yönetim Kurulunun Olusumu
Madde 18: Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunca, her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere Oda sayısına göre,
Oda Genel Kurullarınca belirlenen üçer aday arasından seçilecek üyelerden olusur. Oda Genel Kurullarınca belirlenen
adayların Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında bulunması zorunludur. Birlik Genel Kurulunda en çok oy alan aday
asıl, diğerleri ise aldıkları oy sayısına göre birinci yedek ve ikinci yedek olarak seçilirler.
Birlik Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı
Madde 19: Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinlesmesinden sonra en geç 15 gün içerisinde Birlik Genel
Sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Bu ilk toplantıda, üyeler arasından gizli ve üye tam sayısının çoğunluk oyu
ile; bir Baskan, bir İkinci Baskan ve bir Sayman Üye ile dört Yürütme Kurulu üyesini seçer.
Bu seçilenler gereğinde, tüm üye sayısının çoğunluğu ile değisebilir.
Birlik Yönetim Kurulunun Toplanması ve Çalısma Sekli
Madde 20: Yönetim Kurulu olağan olarak en az ayda bir kez toplanır. Toplantılara üye tam sayısının salt çoğunluğunun
katılımı aranır. Toplantıları Baskan, bulunmadığı durumlarda İkinci Baskan, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu
üyelerinin o toplantı için aralarından seçecekleri bir üye yönetir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/5‘inin (beste biri) yazılı
isteği ya da Yönetim Kurulu Baskanının çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanır.
Yönetim Kurulunun Karar Yeter Sayısı
Madde 21: Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda esitlik olursa baskanın katıldığı taraf çoğunluk
sayılır.
Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılma
Madde 22: Yönetim Kurulundan ayrılan üye hangi Odaya bağlı ise, onun yerine aynı Odadan yedek üye alınır ve bu
üye Yönetim Kurulunun asıl üyesi olur.
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düsmesi
Madde 23: Kabul edilebilir bir özürü olmaksızın, 3 (üç) ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan ya da bir yıl
içinde olağan toplantıların 1/4‘üne (dörtte birine) katılmayan üye istifa etmis sayılır ve 22 nci madde hükmü uygulanır.
Asıl üyenin istirak etmediği toplantılara birinci ya da ikinci yedekleri katılırlar. Toplantıya katılan yedek, asıl üyenin
bütün hak ve yetkilerine sahiptir. Ancak asıl üyenin yerine toplantıya katılan yedek üye yürütme organlarına aday
olamaz.
Bosalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, ilgili Odadan ilk Genel Kurul toplantısına kadar
bir temsilci göndermesi istenir. Gelecek temsilci bu görevi, yerini doldurduğu üyenin süresi kadar, oy kullanmamak
kaydı ile gözlemci olarak sürdürür.
Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 24: Birlik Yönetim Kurulunun baslıca görev ve yetkileri sunlardır:
a) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak ve Birlik islerini Genel Kurulun direktifleri içinde yürütmek.
b) Odaların çalısmalarını denetlemek, koordine etmek, kolaylastırmak ve bu konularda gereken önlemleri almak.
c) Birliği, Baskan, II.Baskan ve gereğinde seçecekleri kisi ve kurullar ya da belirli konularda yetkili kılacağı Odalar
aracılığı ile yurt içinde ve yurt dısında temsil etmek.
ç) Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin ilerlemesi, yükselmesi, gelismesi hakkında gerekli incelemeleri yapmak ya da
yaptırmak ve buna iliskin raporları Genel Kurulun onayına sunmak.
d) Mühendis ve mimarların refahlarını sağlayacak önlemleri saptayarak, gerekli girisimlerde bulunmak ve iliskileri
kurmak.
e) Bütün mühendis, mimar ve sehir plancılarının, mesleki onur ve çıkarlarını korumak.
f) Mühendislik, mimarlık ve sehir plancılığı meslekleriyle ilgili bütün elemanların, mesleklerine göre gerekli düzeye ve
sonucunda parasal olanaklara ulasmalarını sağlamak ve bu konuda ilgili kuruluslarla isbirliği yaparak, gerekli önlemleri
almak.
g) Birliğin sahip olduğu tasınmaz malları yönetmek. Genel Kurul tarafından verilmis yetki içinde borç almak ya da
vermek, bunlar için teminat almak ya da göstermek.
h) Birliğin yetkili imzalarını bildiren sirküleri çıkarmak.
ı) Birlik Genel Sekreteri ve Yardımcıları ile diğer sözlesmeli ve kadrolu personeli atamak, profesyonel yöneticiler, Birlik
Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve diğer sözlesmeli personel ile Birlik Genel Kurulunu izleyen ilk ay
basından geçerli olmak, bir sonraki Birlik Genel Kurulunun yapıldığı ay sonunda sona ermek üzere iki yıllık dönem için
sözlesme yapmak.
i) Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından getirilecek öneriler üzerine karar almak ve Birliğin yönetimi
konusunda Genel Sekretere ana hatlarıyla direktifler vermek.
j) Birlik Genel Kuruluna sunulmak üzere, çalısma raporunu ve geçen dönem kesin hesaplarını, yeni dönem gelir ve
gider bütçelerini hazırlamak, Birlik Yönetim Kurulu Baskan, İkinci Baskan, Sayman Üyesinin ödenekleri toplamını,
geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını, Genel Sekreter ve Yardımcılarının ücretlerini ve Yönetim Kurulu,Yüksek Onur
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin oturum ücretlerini Genel Kurula önermek üzere saptamak; bunları Denetleme
Raporu ile birlikte Genel Kurul üyeleri sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve toplantıdan en az 10 gün önce bütün
Odalara göndermek.
k) Birlik Genel Kurulunun yerini, gününü, saatini ve gündemini saptamak; kesinlesmesini izleyen üç gün içinde,
delegelere duyurmak üzere Odalara bildirmek ve Oda merkezi bulunan yerlerde birer gazete ile duyurmak ve toplantı
için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.
l) Gerektiğinde Yüksek Onur Kurulunu toplantıya çağırmak.
m) Yüksek Onur Kurulunca alınan kararları uygulamak için gerekli makamlarla iliski kurmak.
n) Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin tüm sayısının üçte ikisinin olumlu oyu ile olağanüstü durumlarda Birlik ve Oda Genel
Kurulunu toplantıya çağırmak.
o) Odalardan herhangi birinin Yönetim Kurulu yedekleri de biterek bosalırsa, Oda Genel Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırmak.
ö) Birliğin amacına uygun her türlü yayını yapmak.
p) Yabancı meslek kuruluslarıyla, meslekle ilgili iliskiler kurmak.
r) Çokbilimli mühendislik alanlarında ya da kesisen alanlarda hangi mühendislik-mimarlık disiplinlerinin yer alacağının
ve nasıl yetkilendirileceğinin belirlenmesi için gerekli hazırlık çalısmalarını yaparak TMMOB Yönetim Kuruluna
sunulmak üzere tüm ilgili danısmanlarla kurullar olusturarak isleyis sistemlerini düzenlemek.
s) Ülke ve meslek çıkarlarının savunulması, mühendis, mimar ve sehir plancılarının özlük haklarının kazanılması ve
gelistirilmesi, diğer çalısanlarla dayanısmanın sağlanması amacıyla, gerekli gördüğü isyeri birimleri ve gruplarında,
Birliği temsil etmek üzere, isyeri temsilcilikleri, isyeri komiteleri ya da kurulları kurmak, bunların kurulus ve çalısma
esaslarını belirlemek.
s) Oda Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını
sağlamak.
t) Birden fazla Odanın merkez, sube ve temsilciliklerinin bulunduğu ve gerekli gördüğü il/ilçelerde, Birlik çalısmalarının
etkinlik kazanması ve Odaların çalısmalarında uyum sağlanması amacıyla TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullarını
kurmak, bunların kurulus ve çalısma esaslarını belirlemek ve denetlemek.
u) Birlik çalısmalarının yürütülmesi ve Birlik Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, Yönetmelik
taslaklarını hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak, Genel Kurulca önceden yetki verilmesi durumunda, bunları
doğrudan yürürlüğe koymak; zorunlu durumlarda hazırladığı yönetmeliği yürürlüğe koyup, ilk Genel Kurulun onayına
sunmak.
ü) Merkezi ve bölgesel düzeyde Birlik Danısma Kurulu toplantılarını düzenlemek.
v) 2644 sayılı Tapu Kanununun 2 nci maddesi uyarınca, her türlü gayrimenkul alım ve satım islemlerini yürütmek üzere,
Oda Genel Kurullarının konuyla ilgili kararlarına dayanarak, Oda Genel Kurulları ve Genel Kurulların yetkilendirdiği Oda
Yönetim Kurulunca belirlenen kisilerin tescil islemleri için yetkilendirilmeleri konusunda gereken islemleri yapmak.
y) 6235 sayılı Kanunun tanıdığı hak ve yetkilerle, bu Ana Yönetmeliğin verdiği yetkileri kullanmak ve diğer görevleri
yerine getirmek.
z) Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini yürürlükteki TMMOB mevzuatına ve ilgili diğer kanuni düzenlemelere
göre inceleyerek karara bağlamak.
Baskan, İkinci Baskan ve Sayman Üyenin Görevleri
Madde 25: Baskan, Birliği idari ve mali makamlar ile özel ve tüzel kisilere karsı temsil eder. Birlik çalısmalarını
kanunlara, bu Ana Yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Birlik Baskanı, Birlik
adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.
İkinci Baskan, Baskanın yokluğunda, Baskanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.
Sayman Üye, TMMOB ve Odalar Mali İsler Yönetmeliği hükümleri gereğince, Birlik muhasebe ve mali islerini Yönetim
Kurulu adına yürütür.
Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 26: Yürütme Kurulu; Baskan, İkinci Baskan, Sayman ile dört Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere yedi kisiden
olusur.
Yürütme Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu çalısmalarından sekreterya ve koordinasyon görevini yürütürler.
Yürütme Kurulu, görevinin gerektirdiği kadar toplanmak, Yönetim Kuruluna sunulacak konuları görüsmek, gerektiğinde
ön çalısma yapmak, görüsmeler yapmak, girisimlerde bulunmakla da görevlidir.
Birlik Genel Sekreteri
Madde 27: Birlik Genel Sekreterliği tam zamanlı çalısma gerektiren asli bir görevdir. Birlik Genel Sekreterlerinde
aranacak nitelikler sunlardır:
a) Odalardan birinde asli üye olarak kayıtlı bulunmak ve Odasına karsı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmis
bulunmak.
b) 6235 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin c, ç ve d bentlerindeki cezalardan birisi ile Onur Kurulunca
cezalandırılmamıs bulunmak.
Birlik Genel Sekreteri ve Yardımcılarının Atanması
Madde 28: Birlik Genel Sekreterinin atanması asağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Birlik Genel Sekreteri, Odaların önerecekleri adaylar ya da öteki basvurular arasından Birlik Yönetim Kurulunca
atanır. Bu atamanın yapılabilmesi için, Birlik Yönetim Kurulunca yapılacak oylamanın ilk üç turunda üye tam sayısının
üçte ikisi, daha sonraki turlarda salt çoğunluk aranır.
b) Yönetim Kurulu, TMMOB Kanununun 7 nci maddesi ve bu Ana Yönetmelik ile Genel Sekretere verilen görev ve
yetkilerin, Birlik mevzuatına aykırı bir biçimde yapılması ya da hastalık ve izin gibi kabul edilebilir özürü dısında bir hafta
süre ile görevini terk etmesi durumlarında, Genel Sekreterin görevine son vermeye yetkilidir.
c) Yönetim Kurulu, (b) bendi dısında gerekçeli nedenlere dayanarak, Genel Sekreterin isine tüm üye sayısının salt
çoğunluğu ile son vermeye karar verebilir. Bu durumda, isine son verilen Genel Sekretere, üç aylık ücreti tutarında bir
tazminat verilir.
d) Genel Sekreterliğin herhangi bir biçimde bosalması halinde (a) bendi hükümlerine göre hareket edilir.
e) 27 nci maddedeki esaslara uygun olarak çoğunlukla Yönetim Kurulunca Genel Sekreter Yardımcısı atanabilir. Genel
Sekreter Yardımcılarının görevleri Baskan ve Genel Sekreterce saptanır.
Birlik Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri
Madde 29: Genel Sekreter, Genel Kurul ve YönetimKurulu kararlarını,Birlik islerini ve yazısmalarını yürütmekle görevli,
kanunlara göre tutulması gerekli defterleri, gerekli öteki defter, dosya ve evrakı emrindeki geçici ya da sürekli görevliler
eliyle tutmakla yükümlü ve yazısmaları imzaya yetkilidir.
Genel Sekreterin Yürütme Görevi
Madde 30: Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kurulunun yürütücü unsuru ve sözcüsüdür. Alınan kararlar çerçevesinde
Genel Sekreterliği yürütür ve Yönetim Kurulunu temsil eder.
Genel Sekreter, Yönetim ve Yürütme Kurulunun gündemini hazırlar. Gündemle ilgili gerekli hazırlıkları yapar,
toplantılara katılarak görüs ve düsüncelerini bildirir. Ancak, oy kullanamaz ve oturum ücreti alamaz.
Birlik Genel Sekreter Yardımcılarının Görevleri
Madde 31: Tam zamanlı bir Genel Sekreterin atanamaması ya da Genel Sekreterin geçici ya da sürekli olarak görevini
yerine getirememesi durumunda, Genel Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu kararı ile Genel Sekreter Yardımcısı ya da
Yardımcılarından birisi tarafından vekaleten yürütülür.
Genel Sekreter Yardımcısı yoksa, Genel Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birisi
tarafından yürütülür.
Bu görevin karsılığı kendisine, tam zamanlı Genel Sekretere ödenecek ücretin yarısı kadar bir ücret ödenir.
Birlik Genel Sekreterinin Genel Kurul Hazırlıkları ile İlgili Görevleri
Madde 32: Genel Kurula sunulacak çalısma raporu, bütçe, kadrolar, bütün evrak, cetvel ve belgelerin hazırlanması gibi
Yönetim Kurulu çalısmalarında Genel Sekreter de görevlidir.
Birlik Genel Sekreterinin Mali Konulardaki Görevleri
Madde 33: Genel Sekreter, bankalardan para alıp verme islemlerini, Birlik Yönetim Kurulunun çıkaracağı sirkülere
göre, imza yetkisine sahip üyeler ile beraber çift imza ile yapabilir.
Yüksek Onur Kurulunun Kurulusu
Madde 34: Yüksek Onur Kurulu, Odaların gösterecekleri birer aday arasından, Birlik Genel Kurulunca seçilecek bes
asıl, bes yedek üyeden olusur. (Ek ikinci cümle:RG-1/7/2010-27628) Oda Genel Kurullarınca belirlenen adayın Birlik
Genel Kurulu delegeleri arasında bulunması zorunludur. Yüksek Onur Kurulunun kurulusu ve çalısma sekli Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile belirlenir.
Yüksek Onur Kurulu Baskanlığı ve Raportörlüğü
Madde 35: Yüksek Onur Kurulu, kendisine bir ya da bir kaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda, o isleri
sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarında bir Baskan ve gerektiği kadar Raportör seçer.
Yüksek Onur Kuruluna Yedek Üyelerin Çağrılması
Madde 36: Yüksek Onur Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçı toplantı çağrısına herhangi bir özürle, otuz günlük süre
içinde katılamayacağını bildirir ya da çağrıya uymazlarsa yerlerine sırayla yedekleri çağrılır. Bu yedekler ilgili konu ya
da konular sonuçlanıncaya kadar yapılan toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.
Yüksek Onur Kurulu Üyelerinin Çekilme Kosulları
Madde 37: Yüksek Onur Kurulu, üyesinin red ya da çekilme nedenleri, hakimlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.
Yüksek Onur Kurulunun Toplanması
Madde 38: Yüksek Onur Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda esitlik olursa,
Baskanın tarafı çoğunlukta sayılır.
Yüksek Onur Kurulunun Çalısma Sekli
Madde 39: Yüksek Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları dosya üzerinde inceler ve üç ay içinde karara varır.
Görüsmelerde, konu ile ilgili Odanın temsilcisi bulunur. Alınan karar en geç 15 (onbes) gün içinde gereği yapılmak
üzere ilgili Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Son kararlar ilgililere bildirilir ve uygulanır.
Yüksek Onur Kurulu Giderleri
Madde 40: Yüksek Onur Kurulunun bir konuyu sonuçlandırmak için gerekli göreceği bütün giderler, Birlik tarafından
ödenir.
Yüksek Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 41: Yüksek Onur Kurulunun görev ve yetkileri sunlardır:
a) Oda Onur Kurulunca verilen ve ilgililerce itiraz olunmayan kararlardan onayı gerekenleri incelemek; gerekçe
göstererek uygun olanları onaylamak, olmayanları bozmak.
b) Oda Onur Kurulları kararlarına yapılan itirazları inceleyerek, karara bağlamak.
c) Oda Onur Kurullarının Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararlarında direnmeleri durumunda, 3 (üç) ay içinde son
kararı vermek.
d) Birlik Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmayan delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti
olmayan delegeler hakkında gerekli islemleri yapmak.
e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının gerekli görmesi durumunda toplanarak, istenilen konuyu incelemek ve karara
bağlamak.
Birlik Denetleme Kurulunun Kurulus ve Çalısma Sekli
Madde 42: Birlik Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen bes asıl, bes yedek üyeden olusur. (Ek ikinci
cümle:RG-1/7/2010-27628) Oda Genel Kurullarınca belirlenen adayın Birlik Genel Kurulu delegeleri arasında
bulunması zorunludur. Çalısma sekli TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği ile belirlenir.
Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ya da denetimlere katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Birlik
Denetleme Kurulu üyesi çekilmis sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer. Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul
tarihinde asıl Denetleme Kurulu üyeleri, doğal delege olarak katılır.
Birlik Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 43: Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri sunlardır:
a) Birlik hesaplarını ve bunlara iliskin islemleri en az üç ayda bir kez denetleyip, düzenleyeceği raporun bir örneğini
Birlik Yönetim Kuruluna vermek.
b) Birliğin hesap isleriyle, Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, kesin hesaplar, yeni dönem bütçesi ve personel
kadrosu hakkındaki düsüncelerini Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak ve Nisan ayının onbesine kadar Birlik
Yönetim Kuruluna vermek.
c) Gerek gördüğü durumda, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.
d) Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda, Oda hesaplarını ve TMMOB ve Odalar Mali İsler
Yönetmeliğine uygunluğunu incelemek.
Birlik Danısma Kurulunun Kurulus ve Görevleri
Madde 44: Birlik Danısma Kurulu; Birlik Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları, Oda Yönetim Kurulları, Sube Yönetim
Kurulları, Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulları ve Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde İl Koordinasyon
Kurulları, il, ilçe ve isyeri temsilcilikleri ile ilgili Birlik görevlilerinden olusur.
TMMOB‘nin eski Baskanları Birlik Danısma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danısma Kurulu, gerekli görüldüğü zaman ve yerde ve yılda en az iki kez Birlik Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.
Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman ve yerde, yine yukarıda belirtilen biçimde olusturacağı Bölgesel Danısma
Kurullarını toplayabilir. Merkezi ve Bölgesel Danısma Kurulları, Birlik ve Odaların çalısmalarını gözden geçirir,
önerilerde bulunur, gerektiğinde eğilim belirler.
Birlik Yönetim Kurulu, Danısma Kurulunu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danısmak
amacıyla Birlik Yönetim Kurulu ile Oda Baskan ve Sekreterlerini ortak toplantıya çağırır
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Birliğin Gelirleri
Madde 45: Birliğin gelirleri sunlardır:
a) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen ve Birlik Genel Kurulu tarafından onaylanan, Odalara kayıtlı üye sayısına göre her
yıl üye basına saptanacak paylarla, Odaların bütçeleri üzerinden hesaplanacak paylar.
b) Odalarca yapılacak olağanüstü yardımlar.
c) Yayın gelirleri.
d) Yardım ve bağıslar.
e) Öteki gelirler.
Odaların Paylarını Ödeme Yükümlülüğü ve Sekli
Madde 46: Odalar, Birlik Genel Kurulunca saptanacak payların onikide birini, her ayın ilk haftası sonuna dek pesin
olarak öderler. Kesin bütçe rakamlarını Subat ayı sonuna kadar Birliğe bildirirler. Kesinlesen payların kalanları Mart ayı
sonunda ödenir. Bu paylarını süresinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödemeyen Odalar hakkında İcra ve
İflas Kanunu hükümlerine göre kovusturma yapılır.
Odalarca yapılacak olağanüstü yardımlar, Genel Kurul tarafından kararlastırılır. Odalar bu karar uyarınca gerekli
ödemeleri yaparlar. Ayrıca gerektiğinde Birlik Yönetim Kurulunun isteği üzerine ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile
olağanüstü yardım yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Odalar
Odalar, Sube ve Temsilcilikler
Odaların Kurulması
Madde 47: Mevcut olanaklar ve kosullar elverisli ise her meslek dalı için Birlik Genel Kurulu kararı ile yalnız bir Oda
açılabilir.
Odalar tüzel kisiliğe sahiptir.
a) Bir Odanın Genel Kurulunda, Odaya bağlı olan bir meslek kolu mensuplarının ayrı bir Oda kurmalarının önerilmesine
karar verilmesi ya da herhangi bir Odaya bağlı bir meslek kolu mensuplarının en az üçte ikisinin ayrı bir Oda kurmak
istemesi halinde, bu isteklerinin ilk toplanacak Birlik Genel Kurulunun kararına sunulmak üzere, Oda Yönetim
Kurulunca Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmesi zorunludur.
b) Sayıları ayrı bir Oda kurmaya elverisli olmayan meslek mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile meslek ve çalısma
kosullarına en yakın Odaya kaydolurlar. Ancak, iki Birlik Genel Kurulu arasında doğabilecek bu tür sorunların çözümü
için, bu gibi meslek sahiplerinin kaydolabileceği Oda, Birlik Yönetim Kurulunca saptanır ve Odaya ilk Genel Kurula
kadar geçici kayıtları yapılır.
c) Yeni bir Odanın açılması durumunda, bu Odaya kaydolması gereken üyelerle ilgili her türlü kayıt evrakı ve belgeler,
bu üyelerin daha önce kayıtlı bulunduğu Oda ve Odalar tarafından yeni kurulan Odanın yazılı isteği üzerine, bu Odaya
en geç bir ay içinde gönderilir.
d) Yeni kurulacak Odanın ilk Genel Kurul çağrısı ve açılısı, Birlik denetiminde yapılır. Genel Kurul hazırlık çalısmalarını
yürütmek üzere, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından ilgili ihtisas dalından 7 (yedi) üyeli kurucu Yönetim Kurulu atanır.
Kurulus Genel Kurulu, en geç üç ay içerisinde gerçeklestirilir. Oda kurulusu ile ilgili tüm harcamalar gerektiğinde Birlik
bütçesinin olağanüstü yardımlar bölümünden karsılanır. Birlik Yönetim Kurulu kararı ile yeni kurulan Odadan, bir yıl
süre için Birlik Hissesi alınmayabilir.
Odaların Kapatılması ve Birlestirilmesi
Madde 48: Odalar, ana yönetmelikte belirtilen kurulların olusturulmasına olanak kalmadığı ya da toplantı yeter sayısı
bulamaması nedeniyle üst üste iki genel kurul toplantısını yapmadığı ya da Oda Genel Kurulunda alınan karara
dayanarak; Birlik Yönetim Kurulunun önerisi ve Birlik Genel Kurulu kararı ile kapatılır, meslek disiplinine en yakın Oda
ile birlestirilir.
Odalara Üyelik
Madde 49: Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya kaydolurlar. Oda
kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitim esastır. Bir lisans diplomasıyla ancak TMMOB Genel Kurulunun
onayladığı bir Odaya kaydolunabilinir. Lisansüstü eğitim ile alınan unvan, ikinci bir lisans diploması olarak
değerlendirilemez, buna bağlı olarak mesleki çalısma yapılamayacağı gibi ilgili Odaya da kayıt yapılamaz. Odaya
kayıtlı tüm üyelerin meslek ve sanatları aynı değilse, bunların meslek ve sanatlarını uygulamadaki yetkileri de aynı
olamaz. Oda, bu ayırımı sağlamak için, üyesine vereceği her türlü belgede meslek ve sanatını belirtmek zorundadır.
Mesleki Denetim
Madde 50: Odalar kendi meslek alanına ve meslek mensubuna iliskin mesleki denetim uygulamasında bulunabilirler.
Birden fazla Odanın ilgisi olan konularda, konuyla ilgili Odaların uyusmazlığı halinde yetki ve sorumluluk TMMOB
Yönetim Kurulunca belirlenir.
Odalara Üyelik Kosulları
Madde 51: Odalara asli üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandası olmak ve Türkiye sınırları içinde meslek ve
sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunmak zorunludur.
Üyelerin Birden Fazla Odaya Kayıt Olması
Madde 52: Mühendisliğin ve mimarlığın ayrı ayrı meslek kollarının birden fazlasından diploma ya da ruhsatname almıs
olanlar, diploma ve ruhsatnamelerinin ilgili bulunduğu Odalardan istediklerine girmekte serbest oldukları gibi, üyelik
görev ve yükümlülüklerini her Oda için ayrı ayrı yerine getirmek kosuluyla, birden fazla Odaya da üye olabilir ve üyelik
haklarını kullanabilirler.
Birden Fazla Odaya Kayıtlı Üyelerin Temsil Yetkisi
Madde 53: Birden fazla Odanın üyesi olanlar, Birlik Genel Kurulunda yalnız bir Odayı temsil edebilirler.
Sube Açılması
Madde 54: Odalar mevcut olanak, Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde belirlenen kosullara göre, Genel Kurulların
kararlarıyla, Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliği hükümleri içinde görevli ve yetkili olmak üzere Subeler açabilirler.
Temsilcilik Açılması
Madde 55: Odalar tüzük ya da ana yönetmeliklerinde gösterilecek görev ve yetkileri kullanmak üzere, belirli bölge, il,
ilçe ya da isyerlerinde temsilcilik kurabilirler. Temsilciliklerin seçilme ya da görevlendirme yöntem ve süreleri
yönetmeliklerde hükme bağlanır.
Oda Organları
Madde 56: Oda yönetim ve danısma organları sunlardır:
a) Oda Genel Kurulu
b) Oda Yönetim Kurulu
c) Oda Onur Kurulu
d) Oda Denetleme Kurulu
e) Oda Danısma Kurulu
Oda Genel Kurulu
Madde 57: Oda Genel Kurullarının olusumu ve çalısma sekilleri asağıdaki esaslara göredir:
a) Oda Genel Kurulu, Odaya kayıtlı üyelerden ya da Sube Genel Kurullarında seçilmis delegelerden olusur. Üye sayısı
5000‘in (besbin) üzerinde olan her Oda, Genel Kurulunu delege sistemiyle olusturur.
b) (Değisik:RG-1/7/2010-27628) Üye sayısı 5000‘in (besbin) altında olan Odalar, bu iki sistemden hangisini
uygulayacağını kendi tüzük ya da ana yönetmeliğinde belirler. Delege sistemiyle Genel Kurulunu olusturan Odalarda,
Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda seçilen Birlik Yönetim, Denetleme
ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.
c) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve
yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüsmeler cumartesi aksamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler
yapılacak sekilde saptanması zorunludur.
d) Oda Genel Kurulu, üye ya da delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk
sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye/delege sayısı; Oda
Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asıl ve yedek
üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısının altında olamaz.
Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez olmak ve 60 (altmıs) günü geçmemek üzere
ertelenir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini, gündemin seçim olması halinde görevli
hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce Oda merkezinin bulunduğu yerde bir
gazetede ilan eder.
e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbes gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin ya da
delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmıs listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk
sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya iliskin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu
Baskanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da,
istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile
toplantıya iliskin diğer hususlar Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir. Askı
süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa basvuruları, Oda merkezi aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır.
Asıl delege listesi hakim tarafından kesinlestirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinlesip, Genel Kurula
iliskin diğer hususların onaylanmasını izleyen 3 (üç) gün içinde, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu üyelere ya da delegelere
duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.
f) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir sekilde yapılamayacağını anlasılması durumunda, toplantı
baslamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve 2 (iki) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda
Yönetim Kurulu yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en
az 10 (on) gün önce üyelere ya da delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.
g) Oda Genel Kurullarının, seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlasmazlık, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kesin
çözüme bağlanır.
Oda Genel Kurulunun Açılması
Madde 58: Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla, Yönetim Kurulu Baskanı, İkinci Baskanı ya da Yönetim
Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve
gündemin birinci maddesi gereğince Baskanlık Divanı seçilir.
Divanın Olusumu
Madde 59: Baskanlık Divanı, bir Baskan, iki Baskan Yardımcısı ve dört Yazmandan ya da bir Baskan, bir Baskan
Yardımcısı ve iki Yazmandan olusur. Baskanlık divanının bilesimi, bu seçenekler arasından Oda tüzük ya da ana
yönetmeliklerinde belirlenir.
Gündem
Madde 60: Genel Kurul görüsmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmus gündem maddeleri içinde yapılır.
Ancak, toplantıya katılan üyelerin ya da delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir
ya da maddelerin sırası değistirebilir.
Gündemde Yer Alması Zorunlu Maddeler
Madde 61: 60 ıncı maddeye göre saptanacak gündeme asağıdaki maddelerin konulması zorunludur.
a) Baskanlık divanı seçimi.
b) Çalısma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüsülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması.
c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim
Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi, duyurulması.
d) Seçimler.
Oda Genel Kurulunda Uygulanacak Kurallar
Madde 62: Oda Genel Kurullarında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.
Oda Genel Kuruluna Katılma Kosulları
Madde 63: Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüsmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinlestirilmis üye ya da delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmıs
Genel Kurul giris kartınını ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, Oda kimlik kartı
yerine, resmi kuruluslarca verilmis kimlik kartları da kullanılabilir.
Oda Genel Kurulunda Karar Yeter Sayısı
Madde 64: Genel Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda esitlik olursa, Baskanın tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız,
Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde değisiklik yapılabilmesi için görüsmelere katılanların üçte ikisinin olumlu kararı
gereklidir.
Oda Genel Kurulu Tutanağı
Madde 65: Genel Kurul görüsmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, Baskan, Baskan Yardımcıları ve Yazmanlar
tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca
Birlik gözlemcisi de, toplantıya iliskin düzenleyeceği raporu Birlik Baskanlığına iletir.
Olağanüstü Oda Genel Kurul Toplantısı
Madde 66: Olağanüstü Genel Kurul, asağıdaki durumlardan herhangi birisinin olusması üzerine, Oda Yönetim Kurulu
tarafından toplantıya çağrılır.
a) Odaya kayıtlı üye sayısının beste birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı basvurması ile,
b) Denetçilerin, Oda hesap isleriyle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,
c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,
(a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin olusması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, basvuru
tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak
zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Oda Yönetim
Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması
durumunda, Olağanüstü Genel Kurul Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.
Oda Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Bosalması
Madde 67: Oda Yönetim Kurulunu olusturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan
üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü
toplantıya çağrılır.
Olağanüstü Oda Genel Kurul ve Gündemi
Madde 68: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden
duyurulan gündemdeki maddeler görüsülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde
eklenemez ve 61 inci madde hükmü uygulanmaz.
Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 69: Oda Genel Kurulunun baslıca görev ve yetkileri sunlardır:
a) Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda karar almak.
b) Odanın gelismesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esaslarını saptamak.
c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalısmaları için Yönetim Kuruluna
direktifler vermek.
d) Oda hesaplarını (bilanço ve gelir-gider cetvelleri), Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar almak.
e) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçeleri, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip,
değistirerek ya da olduğu gibi onaylamak.
f) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oturum ücretleri ile Oda Yazman Üyesi, varsa Genel
Sekreter ücretlerini saptamak.
g) Oda islerinin yürütülmesi ve yasaların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve
çıkarlarının korunması için, Oda Yönetim Kurulunca önerilen tüzük, ana yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip,
onaylamak (Genel Kurul, Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliği dısında bu yetkisini baska kurullara devredebilir).
h) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini ve Birlik Yönetim Kurulu için 3 (üç),
Yüksek Onur Kurulu için 1 (bir) ve Birlik Denetleme Kurulu için 1 (bir) adayı, iki yıl süre için seçmek.
i) Meslekte en az 10 (on) yıl kıdemli üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kisiden az, yüz
kisiden fazla olmamak üzere, Birlik Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek. Delege
sayısının hesaplanmasında, kesirler dikkate alınmaz.
j) Odanın sahip olduğu ya da olacağı tasınmaz mallar hakkında karar almak.
k) Gereken bölgelerde subeler ve temsilcilikler kurmak ve bunların merkezlerini saptamak. Temsilcilik kurma yetkisi,
Genel Kurulun bilesimini etkilememesi kosuluyla, Oda Yönetim Kuruluna devredilebilir.
l) Sayılarının azlığı nedeniyle ayrı Oda kuramamıs olan farklı uzmanlık mensuplarının, sayılarının yeter miktara varması
halinde, Odadan ayrılmaları konusunda karar almak.
m) Oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerinde belirlenen öteki görevleri yapmak.
Oda Yönetim Kurulunun Olusumu
Madde 70: Oda Yönetim Kurulları, Oda Genel Kurulunca seçilen bes ya da yedi asıl üyeden olusur. Yönetim Kurulunun
kaç kisiden olusacağı Oda tüzük ya da ana yönetmeliklerinde belirtilir. Oda Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye
seçilir.
Oda Yönetim Kurulunun Görev Bölümü
Madde 71: Yönetim Kurulu, seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından gizli oyla bir Baskan, bir İkinci
Baskan bir Yazman Üye ve bir Sayman Üye seçerek görev bölümü yapar.
Toplanma Sekli
Madde 72: Yönetim Kurulu en az ayda birkez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Baskan, bulunmadığı durumda İkinci
Baskan, o da bulunmazsa Yazman üye yönetir.
Karar Yeter Sayısı
Madde 73: Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla verir. Oyda esitlik halinde, Baskanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düsmesi
Madde 74: Her nedenle olursa olsun, üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelmeyecek olan Yönetim Kurulu
Üyesi, çekilmis sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.
Yönetim Kurulunun Yeniden Görev Bölümü
Madde 75: Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur
ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.
Yedek Üyelerin Kalmaması Durumu
Madde 76: Bosalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim
Kurulu, Baskan ve İkinci Baskan, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.
Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 77: Oda Yönetim Kurulunun baslıca görev ve yetkileri sunlardır:
a) Genel Kurulda alınacak kararları uygulamak, Oda islerini Genel Kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde
yürütmek.
b) Oda üyelerinin, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde
kullanmalarını gözetmek.
c) Odayı Baskan, bulunmadığı zaman 2.Baskan, Yazman Üye ya da gerektiğinde seçecekleri kurullarla temsil etmek.
d) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan dıs ülkelerdeki uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluslarla gereken
bağ ve yakınlasmayı sağlamak, kongrelere katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda
Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak.
e) Sube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını
sağlamak.
f) Gerektiğinde, Sube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya
çağırmak; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 (üçte
iki) çoğunlukla karar alması durumunda Sube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Oda Onur Kurulunun Kurulusu
Madde 78: Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen bes asıl ve bes yedek üyeden olusur. Oda
Onur Kurullarının çalısmalarında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uygulanır.
Oda Onur Kurulu Baskanlığı
Madde 79: Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi için Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı
üzerine, ilk toplantısında, o isleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Baskan seçer.
Oda Onur Kuruluna Yedek Üyelerin Çağrılması
Madde 80: Onur Kurulu asıl üyelerinden bir ya da birkaçı her herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir ya
da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağırılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun ya da sorunlar karara
bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.
Oda Onur Kurulu Üyelerinin Düsmesi
Madde 81: Yapılan ayrı üç çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmis sayılır ve yerine asaleten sıradaki
yedek geçer.
Oda Onur Kurulu Üyelerinin Çekilme Nedenleri
Madde 82: Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri yargıçların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.
Oda Onur Kurulunun Toplanması
Madde 83: Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda esitlik olursa, Baskanın tarafı
çoğunlukta sayılır.
Oda Onur Kurulunun Çalısma Sekli
Madde 84: Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla
yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:
a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına basvurmus,
b) Gerektiğinde, sikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemis ve bunları bir tutanakla saptamıs olması gereklidir.
Oda Onur Kurulunun Bilirkisi Seçmesi
Madde 85: Onur Kurulunun, gereğinde, üç kisiden olusan bir bilirkisi kurulu seçmesi ve konuyu bu kurula inceletmesi
yerindedir. Bir sikayetçinin bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkisiler üzerinde anlasamazlarsa, bu kurulu Baskanlık
kendisi seçer.
Oda Onur Kurulu Kararlarının İsleme Konulması
Madde 86: Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına
sunulmak üzere, islemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.
Oda Onur Kurulunun Karar Verme Süresi
Madde 87: Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi
için, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.
Oda Onur Kurulunun Giderleri
Madde 88: Onur Kurulunun, kendisine verilen isleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından
ödenir.
Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 89: Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri sunlardır:
a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir basvurma üzerine ve gerek doğrudan doğruya kurula yansıtılan konular hakkında
karar vermek.
b) Oda ve Sube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek;
geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli islemi yapmak.
c) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.
Disiplin Cezaları
Madde 90: (Değisik paragraf:RG-1/7/2010-27628) Odalara bağlı meslek mensuplarından 6235 sayılı TMMOB
Kanununa ve bu Ana Yönetmeliğe aykırı hareketi görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, meslekle
ilgili islerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlasmalara
uymayan ya da meslek onurunu bozan durumları saptananlara, üye ve çalısanlara karsı psikolojik yıldırma/baskı/taciz
uygulayanlara, kadın üye ve kadın çalısanlara karsı cinsiyet ayrımcılığı yapanlara, cinsel tacizde bulunanlara kayıtlı ya
da ilgili bulundukları Oda Onur Kurulunca asağıda yazılı disiplin cezaları verilir.
a) Yazılı uyarma,
b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,
c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,
d) On bes günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklastırma
e) Odadan çıkarma ya da üye olam zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,
Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni olusturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri
uygulanır.
Disiplin Cezalarına İtiraz
Madde 91: Onur Kurulunca verilen cezalardan 90 ıncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir. 90 ıncı
maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalara karsı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda
Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna hak arayıcı basvurma yapılabileceği gibi bu cezaların uygulanabilmesi
için de Yüksek Onur Kurulunca onaylanmıs olması gerekir.
Kesinlesen Cezaların Uygulanması ve Duyurusu
Madde 92: Üyeler ya da diğer meslek mensuplarından, geçici olarak mesleğini uygulamaktan uzaklastırılanlar, bu süre
içinde hiç bir surette mesleki etkinlikte bulunamazlar. Bunlar, Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluslara
duyurur ve kararın uygulanması sağlanır.
Geçici Meslek Uygulaması Cezası
Madde 93: Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklastırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerinin
uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kez daha artırılır.
Odadan İhraç Cezası
Madde 94: Odalardan çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmis olanlar ya da meslek
toplumundan uzaklastırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.
Oda Denetleme Kurulu
Madde 95: Oda Denetleme Kurulu en az üç asıl, üç yedek üyeden olusur ve Oda Genel Kurulu tarafından seçilir. Oda
denetlemelerinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Denetim Yönetmeliği uygulanır. Denetleme Kurulu
asıl ve yedek üye sayısı Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliğiyle belirlenir. Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez
toplantıya ya da denetimlere katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu üyesi çekilmis sayılır ve yerine sıradaki
ilk yedek üye geçer. Oda Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinde asıl Denetleme Kurulu üyeleri doğal delege olarak
katılır.
Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 96: Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri sunlardır:
a) Odaların hesaplarını ve bunlara bağlı bütün islemleri ve bu hesapların ve islemlerin TMMOB ve Odalar Mali İsler
Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere,
öteki bilgi bakımından Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek.
b) Odanın hesap isleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında
raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak.
c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını
Yönetim Kurulundan istemek.
Oda Danısma Kurulu
Madde 97: Oda Danısma Kurullarının kurulus, çalısma biçimi ve yetkileri, Oda tüzük, ana yönetmelik ve ilgili
yönetmeliklerde belirlenir.
Oda Gelirleri
Madde 98: Odalar mali islerini TMMOB ve Odalar Mali İsler Yönetmeliğine ya da bu Ana Yönetmeliğe aykırı olmamak
üzere çıkaracakları daha ayrıntılı mali isler yönetmeliklerine göre yürütürler. Odaların gelirleri sunlardır.
a) Her Oda tarafından, mevcut olanak ve kosullara göre kendi tüzük ve ana yönetmelikleriyle belirlenen miktarda ve bir
kez olmak üzere alınacak olan üye kayıt ücretleri.
b) Aynı biçimde belirlenen, üye yıllık ödentisi.
c) Oda tarafından kamu kuruluslarına, özel kurum ya da kisilere yapılan hizmet karsılığı alınan ücretler.
d) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karsılık, Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge
ücreti.
e) Her türlü yayın geliri.
f) Para cezaları.
g) Ortaklıklardan doğan kârlar.
h) Mesleki yarısmalarda derece ve mansiyon kazananlarla jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların yüzde besleri.
i) Diğer çesitli gelirler.
Üyelerin Yıllık Ödenti Yükümlülüğü
Madde 99: Yıllık ödenti, üyelerden, Odasının vereceği karara göre pesin olarak ya da esit taksitlerle alınır.
Geçmis yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.
Her türlü ödenti ile öteki para cezalarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bağlı bulundukları Odaya
ödemeyenler hakkında, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovusturma yapılır.
Adreslerini değistiren üyeler, yeni adreslerini Odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmis
sayılır.
Üyeliği ile ilgili bilgilerdeki değisiklikleri bildirmemesi nedeniyle olusacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda
bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir islem yapamaz.
Seçimler
Madde 100: Birlik ve Odaların organ seçimleri, kanunda belirlenen hususlara uygun olarak, yargı gözetiminde ve gizli
oyla yapılır. Baskanlık Divanı, görevlendirilecek komisyon ve komite gibi kurullar üyelikleri için seçimler, aksine bir karar
alınmadıkça açık oyla yapılabilir.
Seçimlerde Aday Sayısı ve Seçilme Biçimi
Madde 101: Oda Genel Kurullarında bir göreve, en az o göreve seçilecek asıl ve yedekler toplamı kadar aday
gösterilir. Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur. Asıllar ve yedekler, oy pusulalarında kendilerine ayrılmıs bölümlere
yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler, asıl ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Asıllar kendi aralarında, yedekler
kendi aralarında, aldıkları oy sayısına göre sıralanır.
Birlik Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, esit oy alanlar arasında kura çekilir. Oda Genel Kurullarında ise, oyların esit
olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmis sayılır.
Oy Pusulaları
Madde 102: Birlik Yönetim Kurulu seçiminde kullanılacak oy pusulalarının, her Oda için ayrılmıs bölümleri olması
gerekir.
Oda ve Birlik Organlarında Aynı Anda Yer Alma Kosulları
Madde 103: Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur kurullarından birisine seçilmis olanlar, Birlik Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerinden birine seçilebilirler. Yalnız Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri, Yüksek
Onur Kurulu üyeliğine seçilemezler. Oda Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik organlarının herhangi birisine seçilebilir.
Aynı Göreve Yeniden Seçilme
Madde 104: Seçim süresi biten üyeler, aynı göreve yeniden seçilebilirler.
Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
Madde 105: Birlik Yönetim Kuruluna, Odalardan gösterilen adaylardan, biri asıl, ikisi yedek olmak üzere seçilir.
Yüksek Onur Kurulu Üyelerinin Seçimi
Madde 106: Yüksek Onur Kurulu üyeleri, Odalardan gösterilen birer aday arasından seçilir.
Birlik Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
Madde 107: Denetleme Kurulu üyeleri, Odalardan gösterilen birer aday arasından seçilir.
Aday Gösterme
Madde 108: Oda Genel Kurullarında yapılacak seçimler için, her üye kendisini ya da onayı alınmak kaydı ile baska bir
üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Genel Kurula katılmak zorunlu değildir. Ancak Genel Kurulda bulunmayan
adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur.
BESİNCİ BÖLÜM
Çesitli Hükümler
Üyelik ile İlgili Temel Hükümler
Madde 109 : Üyelik için asağıdaki hükümler geçerlidir:
a) Türkiye‘deki mühendis, mimar ve sehir plancıları, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren islerle uğrasabilmek ve
mesleki öğretim yaptırabilmek için, meslek disiplininin ilgili olduğu Odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl
onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadırlar.
b) Kamu kurum ve kurulusları ile iktisadi devlet tesekkülleri ve kamu iktisadi kuruluslarında, asli ve sürekli görevlerde
çalısan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının, meslek ve ihtisaslarıyla ilgili Odaya girmeleri, isteklerine
bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan isleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaslarının
yetkileri ile haklarına sahip ve onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler.
c) Silahlı Kuvvetler mensupları, Birliğe bağlı Odalara üye olamaz ve organlarında görev alamazlar. Ancak, üye
olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve sartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalısmalarına,
mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin
izniyle kurulusun bilimsel çalısmalarına katılmalarına, meslek kural ve kosullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında
Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra
etmelerine, resmi ya da özel bir görev almalarına engel teskil etmez.
d) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbasların üyelikleri, askerlik hizmetleri
süresince askıda kalır. Bu hal, kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.
Önceden haber vermek ve dönüslerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf
tutulabilirler.
Oda Üyeliğini Sürdürme Zorunluluğu
Madde 110 : Diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye‘de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmis olan
mühendis, mimar ve sehir plancıları, hemen meslek ya da uğrası konuları ile ilgili bir Odaya basvurarak kaydolmak ve
bir kimlik belgesi almak zorundadırlar. Oda kimlik belgesi almayanlar ya da üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine
getirmediği için ya da baska disiplin nedenleriyle, kimlik belgesi yenilenmemis ya da onaylanmamıs olanların,
mesleklerini uygulamaları yasaklanır. 109 uncu maddedeki istisnai hükümler saklıdır.
Yabancı Mühendis ve Mimarların Uyacakları Kurallar
Madde 111 : (Değisik : RG-12/09/2004 -25581)
Yabancıların çalısma izni müracaatlarında “TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Sehir Plancılarının Çalısma İzni ve
Geçici Üyelik Müracaatlarının Değerlendirilmesinde Yapılacak İs ve İslemler ile Değerlendirme Usul, Esas ve Kosullar
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Türkiye‘de faaliyet gösterecek yabancı kurulus ve kisiler asağıdaki kurallara
uymakla yükümlüdürler:
a) Türkiye‘de devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum ve kisilere karsı, doğrudan doğruya ya da yerli kurumlarla
birlikte is yüklenen yabancı müteahhit ya da yabancı kurumlarla, Türkiye‘de her türlü mühendislik ve mimarlıkla ilgili bir
is yapacak ya da tesis kuracak yabancı mimar, mühendis ve sermayedarlar, bu taahhüdün ya da girisimin mimarlık ve
mühendislik islerinde Türk mimar ve mühendisleri ile isbirliği yapmaya, isletme islerinde kendi uzman elemanları
yanında, Türk mühendis ya da mimarlarını da çalıstırmaya zorunludurlar.
b) Kurum ya da kisilerin kullanacakları ya da getirecekleri yabancı mimar ya da mühendislerin Türkiye‘de
çalısabilmeleri için, bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri okulu, simdiye kadar yaptıkları isleri, ne kadar süre ile ve
hangi is için bağlandıklarını, Türkiye‘de verecekleri ücretleri belgelerle bildirmeleri, bunların yalnız o iste çalısacaklarını
taahhüt etmeleri ve bu konuda Oda ve Birlik Yönetim Kurulu kararı ve Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan
çalısma izni almıs olması gerekir.
c) Çalısma izni verilen is alanının dısında is yaptığı saptanan yabancı mimar ya da mühendisin, geçici üyeliği gerekçeli
Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılır ve izin isleminin iptali için gerekli islem baslatılır.
Yabancı Mühendis ve Mimarların Yükümlülükleri
Madde 112 :Türkiye‘de çalısmasına izin verilen yabancı mühendis ve mimar ve sehir plancıları asağıdaki hükümlere
tabidir:
a) 111 inci madde gereğince gelen yabancı meslek mensupları, Türkiye‘de bir aydan fazla kaldıkları takdirde,
mesleklerine ya da konularına göre bir Odaya basvurarak, geçici üye kaydolunurlar ve 98 inci maddenin (a) ve (b)
bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirirler.
b) Geçici üyeliği sona erenlerden, çalısma süresi uzatılanlar, her defasında yeniden 98 inci maddenin (a) ve (b)
bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
c) Jüri üyesi ve yarısmacı olarak gelen yabancılar ise, Türkiye‘de bir aydan az da kalsalar, 98 inci maddenin (h)
bendindeki hükümlere bağlıdırlar.
Unvan Kullanılması
Madde 113 : Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve sehir plancıları kanun ile kendilerine verilmis
unvandan baska her hangi bir unvanı kullanamazlar. Bunları çalıstıran resmi ve özel kurumlarda, kadro unvanları
yanında, bu meslek unvanlarını da kullanırlar.
Üyelikten Ayrılma
Madde 114 : Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, yedek subaylık ve erlik hariç olmak üzere
silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kurulusları ile iktisadi devlet tesekkülleri ve kamu iktisadi
kuruluslarında asli ve sürekli görevde çalısırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu bağlı olduğu Oda
Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe
kadarki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek kosuluyla, Odadan ayrılabilirler. 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu ana
yönetmelik hükümleri bundan sonra bu kisiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Ana Yönetmelikteki istisnai
hükümler saklıdır.
Yeniden Üyelik Basvurusu
Madde 115 : Odadan çıkan üyenin, yeniden basvurması üzerine Odaya alınması islemleri, bütünüyle yeni bir üye kaydı
gibi yapılır.
Yolluk ve Zorunlu Giderler
Madde 116 : Odalar tarafından Birlik Genel Kuruluna gönderilen delegeler ile Birlik Yönetim Kuruluna seçilen üyenin
yolluk ve zorunlu giderleri, temsil ettiği Oda tarafından ödenir.
Üye Bilgilerinin Gizliliği
Madde 117 : Odalar, üye adreslerini hiç bir sekilde dısarıya veremez, ancak mesleki arastırma ve meslekle ilgili tanıtım
yapan kurum ve kuruluslarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım brosür ve benzeri matbuat için posta masrafları
çesitli giderler ve adres basına ilgili Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, ilgili Oda tarafından
üyelere gönderilir.
Birlik Ana Yönetmeliğinin Üstünlüğü
Madde 118 : Birlik Ana Yönetmeliği, sıra ve düzen bakımından Oda ana yönetmeliklerinin üstündedir. Oda ana
yönetmeliklerinde bulunmayan konularda ya da Birlik Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle Oda ana yönetmeliklerindeki
hükümlerin çelismesi halinde, Birlik Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Birlik ve Oda yönetmelikleri için de aynı sıra
ve düzen geçerlidir.
Oda Yönetmeliğinde Uyulacak Hususlar
Madde 119 :Bu Ana Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılacak Oda ana yönetmelikleri ve diğer yönetmeliklerde asağıdaki
hususlara uyulur:
a) Yönetmelikler, TMMOB ve Odalar Tüzük, Ana Yönetmelik, Yönetmelik ve Yönergelerin Hazırlanmasına İliskin
Esaslar Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır.
b) Odalar, diğer Odaların uzmanlık alanlarına iliskin yönetmelik çıkartamazlar ya da kendi yönetmeliklerinde bunlara
iliskin düzenlemeler getiremezler.
Oda Yönetmeliklerinin Değistirilmesi
Geçici Madde 1 :Oda ana yönetmeliği ve yönetmeliklerini, bu Ana Yönetmelik doğrultusunda değistirmek üzere, Birlik
Yönetim Kurulunun onayı alınmak kosuluyla, Oda Yönetim Kurulları görevli ve yetkilidirler. Oda Yönetim Kurullarınca
yapılan değisiklikler, Birlik Yönetim Kurulunca kabul edildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ilk Genel Kurulun
onayına sunulur.
Üyelerin Kayıt Oldukları Odanın Meslek Alanında Hizmet Vermesi
Geçici Madde 2 : Sehir Plancıları Odasının halen üyesi olanlar ve faal olarak yalnızca bu meslek alanında hizmet
üretenlerin üyelik hakları; durumlarının Medeni Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesi hükümlerine uyması ve yalnızca
Sehir Plancıları Odası üyesi olmaları kaydıyla hakları saklıdır. Bu ve benzeri durumlarda olanlar yalnızca kayıtlı
bulundukları Odanın meslek disiplinine yönelik hizmet üretebilirler. Aynı meslek disiplini ile ilgili aldıkları eğitim üzerine
aldıkları eğitim ile mühendis ya da yüksek mühendis unvanı alanların unvanı saklıdır.
Yürürlük
Madde 120 : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 121 : Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür