TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

TMO

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Amaç ve Kapsam :

Bu eğitimin amacı özel kesim ya da kamu kesiminde, özel şahıs veya kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarının isteği ya da yargı isteği üzerine, tekstil konularına ilişkin bilirkişilik, ekspertizlik, teknik müşavirlik ve hakemlik yapacak olan TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası üyelerinin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve onları TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİSİ olarak yetkilendirmektir.

 

Katılım için aranacak şartlar

1-Bilirkişilik asgari kriterlerine sahip olmak,

 1. a) T.C. Vatandaşı olmak,
 2. b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. c) En az 3 (üç) yıl fiili olarak meslek deneyimine ve Oda Üyeliği geçmişine sahip olmak,

ç) Oda tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmamış olmak,

 1. d) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak,

2- Eğitim katılım bedelini ödemiş olmak,

3- Odaya ödenti borcu bulunmuyor olmak.

 

Başvuru sırasında gerekli belgeler

-Geçerli Oda kimliği fotokopisi

-Mesleki deneyimini gösterir belge

-Adli sicil kaydı belgesi

-Odadan alınan borcu yoktur yazısı

-Eğitime katılım bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz

-2 Adet vesikalık fotoğraf

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

 

Eğitimde İşlenecek Konular :

 1. 1. BÖLÜM, HUKUKİ KONULAR
 • Bilirkişilik ile ilgili temel açıklamalar
 • Hakemlik, ekspertizlik, teknik danışmanlık tanımları ve bunlar arasındaki farklar
 • Bilirkişinin seçimi
 • Bilirkişinin yemini
 • Bilirkişilik yapmaktan çekinme
 • Bilirkişilik ücreti
 • Bilirkişinin incelemesi
 • Bilirkişilik raporu
 • Bilirkişilerin sorumlulukları

 

 1. BÖLÜM, TEKSTİL UZMANLIK KONULARI
 • TMO Ana Yönetmeliği, Bilirkişilik Yönetmeliği, Mühendislik Etiği
 • Üretim hataları, analizler, standartlar (Hammadde-iplik-kumaş-boya terbiye-konfeksiyon)
 • Hasar, bedel ve değer tespiti
 • Özel durumlar
 • İş kazası ve meslek hastalıkları
 • Örnek bilirkişi raporları
 • Belirlenen konu üzerinde bilirkişilik raporu düzenleme uygulaması

 

Sınav ve Belgelendirme

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından TEKSTİL UZMANLIK ALANLARI BİLİRKİŞİLİK MÜHENDİS YETKİ BELGESİ verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.