SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ VE 2016 YILI UYGULAMA ESASLARI 30.01.2016

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ VE 2016 YILI UYGULAMA ESASLARI

30.01.2016

 

SORUMLU MÜDÜR BELGELERİ MEVCUT DURUM, BELGE BAŞVURULARI, SÖZLEŞMELER VE YETKİLENDİRME KRİTERLERİ

 

 1. Yönetmelik yayım tarihi itibarı ile Sorumlu müdür olarak anılacak kişi en fazla bir (1) Dolum Tesisi veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu’nda görev yapabilecektir.

 

 1. Yönetmelik yayım tarihi itibarı ile yapılacak başvurularda sözleşme sürelerinin en az bir (1), en fazla beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır.

 

 1. Halen üç otogaz istasyonunda sorumlu müdür olarak görev yapanlar için yeni başvuru ve kayıt alınmayacaktır. Üçten (3) fazla otogaz istasyonunda görev yapan sorumlu müdürler kendileri tarafından belirlenecek sıralamaya göre otogaz istasyonu sayısını üçe (3) düşürmek zorundadırlar. Aksi taktirde ilgili yönetmeliğin 18. maddesi gereği Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürlük Sertifikaları iptal edilmek durumunda kalacaktır.

 

 1. Lİ (LPG Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonu Belgesi) kodlu eski belgeye sahip olan ve bu belgesini halen kullanarak yenilemeye getirmeyen sorumlu müdürlerin;
 2. Sözleşmeleri devam ediyor ise; görev yapacakları otogaz istasyonu sayısı en fazla üç (3) olacak şekilde belgelerini yenilemeleri,
 3. Sözleşme süreleri tamamlanmış ise; görev yapacakları otogaz istasyonu sayısı en fazla üç (3) olacak şekilde yeni sözleşme yaparak görevlerine devam etmeleri veya belgelerinin iptali için Odalara başvurmaları gerekmektedir.
 4. Sorumlu müdürlerin görev yapacakları otogaz istasyonu sayısını en fazla üç (3) olacak şekilde sözleşme yapma zorunluluğu 09.01.2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” hükümleri gereği olup, sorumlu müdürlerin bu koşulun sağlanmasına yönelik sözleşme iptallerinden dolayı taraflarca Odamıza herhangi bir şekilde hukuki ve cezai sorumluluk ve yükümlülük izafe edilmesi söz konusu değildir. Bu zorunluluk ve sonuçları hakkında Şubelerce ilgililer bilgilendirilir.

 

 1. Odalar tarafından yetkilendirilen sorumlu müdürlerin takibi TMMOB/EPDK Belge Yönetim Sistemi aracılığıyla sağlanacaktır.

 

 1. Sorumlu müdürlerin görev yapacakları otogaz istasyonu sayısını en fazla üç (3) olacak şekilde sözleşme yapmaları 09.01.2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” hükümleri gereği bir zorunluluk olup, sorumlu müdürlerin bu koşulun sağlanmasına yönelik sözleşme iptallerinden dolayı taraflarca Odamıza herhangi bir şekilde hukuki ve cezai sorumluluk ve yükümlülük izafe edilmesi sözkonusu değildir. Bu zorunluluk ve sonuçları hakkında Şubelerce ilgililer bilgilendirilir.
 • Fesih işlemlerin de ilgili firma ile doğabilecek ihtilafların önlenmesi amacıyla; fesih gerekçelerinin mutlaka yazılı beyan ile bildirmeleri gerekmektedir. İlerde oluşabilecek ihtilafların önlenmesi amacıyla üyelerimizin şubelerimizce mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 • Halen Sorumlu Müdür olarak üçten (3) fazla istasyonda faaliyet yürüten ve geçici maddeye dayanılarak yıl içerisinde yapılacak fesihlerle ilgili firma ile doğabilecek ihtilafların önlenmesi amacıyla; sözleşme süresine bağlı olmadan 1 yıl içinde iptal edilecek sözleşmelere ilişkin gerek istasyonlara gerekse ilgili Odalara söz konusu sözleşme fesih gerekçesinin geçici maddeye dayanılarak yapılacağı hususunda mutlaka yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.

 

 1. Yönetmelik yayım tarihi itibarı ile LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür ve Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür olmak üzere üç (3) ayrı eğitim düzenlenecektir. Başvurularda katılacak olanlardan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin “14 maddesinin (a) ve (b) bendindeki hususlar aranacaktır.

 

 1. Eğitim düzenleyen Odalarca Sorumlu Müdür ataması yapılırken;

 

 1. İlk başvurularda gerekli evraklar;
  • Başvuru formu (EK-1)
  • LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitim sertifikası
  • Sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır) (EK-2)
  • 2 adet fotoğraf (Gerekli ise)
  • TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti (2016 yılı için 50 TL)
  • Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi ve ödenti borcu olmadığına dair belge. Oda üyesi olmayanlar için Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi
  • Dolum Tesisi/Otogaz istasyonu’na ait “EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı” fotokopisi (yeni açılan firmalar hariç)
  • Yeni açılan firmalar için “EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı” alındıktan sonra en geç bir ay içinde teslim edileceğine dair taahhütname (EK-16) ve işyeri açma ruhsatı
  • Yukarıdaki belgelere ilave olarak;
   • Herhangi bir yerde çalışmayan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi
   • Tam gün esaslı başka bir firmada görev yapan sorumlu müdürlerden; Otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair alınan taahhütname (istenildiği takdirde firmayla karşılıklı olarak da imzalanabilir) (EK-3)
   • Çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu/fatura kesilmesi
   • Ücretli SMM olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi, otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair taahhütname, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi
    veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu/fatura kesilmesi
   • SMM sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu/fatura kesilmesi
   • Herhangi bir işyerinin sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; firma sahibi veya ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu/fatura kesilmesi
   • Emekli olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi)
   • Görev yapacağı istasyonun ortağı olan sorumlu müdürlerin aşağıdaki belirtilen üç seçenekten herhangi birini yerine getirmesi gerekmektedir.
    • Noter onaylı şirket karar defterine sorumlu müdürlük yapacağı istasyonun unvan, adres ve sorumlu müdür bilgileri belirtilerek karar altına alınması,
    • Firma ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak
    • Sözleşme düzenlemiş ise; sözleşme ile birlikte yukarıdaki 2 seçenekten birini yerine getirmesi yeterlidir

NOTLAR:

 • Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.
 • LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürünün, SGK primleri, serbest meslek makbuzu veya faturaların yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.

 

 1. Belge yenilemelerinde gerekli evraklar;
  • Belge aslı
  • Yenileme dilekçesi
  • Eğitim sertifikası fotokopisi
  • Belge ücreti

 

 1. Belge iptalleri için gerekli evraklar;
  • Belge aslı
  • İptal dilekçesi

 

 1. Sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar;
  • Firmanın merkez ve istasyon adresleri birbirine karıştırılmamalı, sorumlu müdürün görev yapacağı istasyon unvan ve adres bilgisi LPG İstasyonu için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı baz alınarak sözleşmeye net bir şekilde yazılmalıdır.
  • Sözleşme ücreti otogaz istasyonu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen brüt asgari ücretten, dolum tesisi için TMMOB tarafından belirlenen mühendis brüt asgari ücreti altında olamaz.

 

 1. Otogaz İstasyonları ile yapılacak sözleşmelerin TMMOB’ nin 16.02.2013 tarih 168 nolu karar “EPDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan LPG Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; Otogaz İstasyonu ve Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürler için LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin uygunluğuna,” gereğince EK-2’de verilen sözleşme örneğine uygun olacak olup sözleşmelerde noter tasdiki veya Damga Vergisi makbuzu aranmayacak olup, durum LPG Sorumlu Müdür sözleşmesi taraflarının takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca sözleşme dışında taraflarca belirlenecek ilave koşul ve uygulamalar var ise yönetmelikte ayrıca “Çeşitli Konular” başlığı altında belirtilecektir.
 2. Üyelerimizin istifa ve sözleşme fesihleri ise 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği”nin “Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi “ başlıklı 19. Madde hükümlerine göre yapılmalı ve bu konuda üyeler mutlaka bilgilendirilmelidir.
 3. Yeni sözleşmelere uygun firma kayıtlarının da tutulabilmesi için “Lisans No” ifadesi konulmuş olup başvurularda mutlaka firma tarafından doldurulmuş olarak Odamıza sunulacaktır. Yeni sözleşmelerde (referans sözleşme örneği) Lisans No, firma adı ve ünvanının; başvuru esnasında evrak kaydı yapan personel tarafından EPDK’nın web sayfası aracılığıyla (LPG Piyasası Lisansları bölümünden) kontrol edildikten sonra onaylanmalıdır.
 4. Yeni yönetmelik hükmü gereğince ataması yapılan Sorumlu Müdürlere her yıl için ya da faaliyette bulunduğu süre boyunca Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri (EK-4) düzenlenir. “Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri”; Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon vb. gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı defter olup tesiste muhafaza edilecektir. Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri her yıl yenilenmek üzere sertifika düzenleyen Odadan temin edilebilir.
 5. Sorumlu Müdürlerin yıllık mesleki faaliyetleri; Eğitim düzenleyen ve atamasını yapan Oda tarafından Sorumlu Müdürlere o istasyon için düzenlenen ekli “Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri” ile takip edilecektir.
 6. LPG Dolum Tesisi/Otogaz istasyonu Sorumlu Müdürlük başvurularında, Dolum Tesisi/Otogaz istasyonunun bulunduğu ilin, sorumlu müdürün ikamet ettiği il sınırları yada bağlı bulunduğu Şube kapsamı içerisinde olması veya komşu bir ilde olması gibi bir şart aranmayacaktır
 7. Tüm belgelendirme işlemleri Oda Merkezlerince yapılacağı için Yenileme, Fesih veya Yeni Sorumlu Müdür atamaları ile ilgili başvurular herhangi bir Şubeden de yapılabilecektir. Başvuru hangi Şubeden yapılırsa yapılsın gerekli tüm kontrol ve kabul işlemleri TMMOB genelgeleri çerçevesinde yapılacak olup Kontrol Kayıt Defteri ve Sorumlu mesleki faaliyetin takibi LPG Sorumlu Müdürlük belgesi üzerinden yapılacağı gibi ayrıca istasyonun bulunduğu il/ilçe yada Temsilcilik etki alanına bağlı olarak da o şube birimince yapılabilecektir.
 8. Sorumlu müdür, eğitimleri TMMOB’a bağlı Odalar tarafından düzenlenecektir. Eğitimler uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen ve Odalarca yetkilendirilecek eğitmenler tarafından yürütülecektir.
 9. Eğitimler TMMOB tarafından yayınlanan belgelendirme şartnamesine uygun olarak düzenlenecektir.
 10. Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimleri şubelerce “Şubesinin Bulunduğu Her İlde Yılda Altı Defadan Az Olmamak Üzere” yıllık olarak planlanacaktır. Şubelerce planlanan eğitimler her yıl Aralık ayının 15’ine kadar Oda merkezine elektronik ortamda gönderilecek olup Oda merkezince Ocak ayının ikinci haftası ilan edilecektir. “Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır.”

 

SINAV ŞARTNAMESİ

 

 1. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/a Maddesi gereğince Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

 

 • 3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sertifika alacaklar,

 

 • LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitiminden başarılı olanlar 1 günlük ek LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine devam ederek, sınavdan başarılı oldukları takdirde hem Dolum Tesisinde hem de Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EK-5 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

 

 1. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/b Maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanlar;

 

 • Mühendisler için 3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EK-6 Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

 

 • Mühendis olmayanlar için 5 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

 

EK-7 Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgelendirme Şartnamesi

 

 

 

EĞİTİM VE BELGELENDİRME

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile birlikte Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdür görevi yapacak olan meslek disiplinleri yeniden tariflenmiştir. Yönetmeliğin 14 maddesinin a ve b bentleri;

 

“ MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

 

 1. A) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

 

 1. B) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

………….

şartları aranır” şeklindedir. Katılımcıların gerek mesleki farklılıkları gerekse mesleki yeterliliklerinde farklılıklar dolayısı ile sorumlu müdür eğitim ve yetkilendirilme koşulları üçe ayrılmıştır. Bu nedenle yönetmelik yayım tarihi itibarı ile:

 1. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

EK-8 Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

 

 1. Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

            EK-9 Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı

 

 1. Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

EK-10 Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatı olmak üzere 3 farklı eğitim düzenlenecektir.

 

 

Eğitimde başarılı olanlara eğitim konularına göre;

 1. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-11A/B),
 2. Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-12A/B),
 3. Mühendis Olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Sertifikası (EK-13), düzenlenecektir.

 

NOT: Hiçbir Oda Eklerde belirtilen format dışında belge düzenlemeyecektir. Farklı formatta düzenlenen belgeler EPDK tarafından geri çevrilecektir.

 

Gerekli şartları (istasyonla yapılan sözleşme vb) sağlayarak sorumlu müdürlük yapmak üzere başvuran sorumlu müdür sertifikası sahiplerine;

 1. LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi (EK-14A/B),
 2. Mühendisler için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi (EK-15A/B),
 3. Mühendis olmayanlar için LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi (EK-15B)

düzenlenecektir.

 

Ayrıca yönetmelik yayım tarihinden önce “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Katılım Sertifikası” bulunan üyeler;

 • Başvurularına bağlı olarak LPG Dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası düzenlenir.

 

EĞİTİM, BAŞVURU VE BELGELENDİRME KRİTERLERİ

 

 1. Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

 

 • Çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 • 15/02/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak
 • diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

koşulunu sağlayanların eğitim başvuruları kabul edilecektir.

 

Belgelendirme:

 

 • Eğitimde başarılı olanlara “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir
 • Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “TOPLAM İKİ YIL SÜREYLE FİİLEN GÖREVLERİNİ İFA ETMEYENLERİN YENİDEN EĞİTİM ALMASI”
 • Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile ilgili Odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenir. Belge düzenlendiği tarih itibarı ile 1 yıl geçerli olup her yıl Odalarca yapılacak kontrollerden sonra yeni yapılacak sözleşmeye ve kontrol kayıt defterine bağlı olarak yenilenir.

 

 1. Mühendisler için Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

 

 • Mühendislik fakültesi bitirmiş olmak, koşulunu sağlayanlarca yapılacaktır.

 

 

Belgelendirme:

 

 • Eğitimde başarılı olanlara “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir,
 • Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “TOPLAM İKİ YIL SÜREYLE FİİLEN GÖREVLERİNİ İFA ETMEYENLERİN YENİDEN EĞİTİM ALMASI”
 • Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile Odamıza yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecektir. Belge düzenlendiği tarih itibarı ile 1 yıl geçerli, olup her yıl Odalarca yapılacak kontrollerden sonra yeni yapılacak sözleşmeye bağlı olarak yenilenir.

 

 1. Mühendis olmayanlar için Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

 

 • Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından
 • Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 • 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak
 • Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak, koşulunu sağlayanlarca yapılacaktır.

 

Belgelendirme:

 

 • Eğitimde başarılı olanlara “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir,
 • Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “TOPLAM İKİ YIL SÜREYLE FİİLEN GÖREVLERİNİ İFA ETMEYENLERİN YENİDEN EĞİTİM ALMASI”
 • Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile ilgili Odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecektir. Belge düzenlendiği tarih itibarı ile 1 yıl geçerli, olup her yıl Odalarca yapılacak kontrollerden sonra yeni yapılacak sözleşmeye bağlı olarak yenilenir.

 

 

EĞİTİM SERTİFİKASI, BELGE VİZELEME VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

Eğitimlerini tamamlayan ve sözleşme yapmak suretiyle Otogaz İstasyonları veya Dolum Tesislerinde “Sorumlu Müdürlük” yapacak kişilerin başvuruları ile belge yenileme ve vizeleme işlemleri;

 1. Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası tarafından verilen eğitimler sonunda LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasıalan katılımcılara sözleşme bilgilerine bağlı olarak “LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecek olup belgeler yıllık olacaktır. (Belge üzerinde yıllık vize bölümü olmayacaktır.) Sorumlu Müdür Belgesi üzerinde Eğitim Sertifika Geçerlilik Süresi yer alacaktır.
 2. “Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri” her bir firma için düzenlenecek olup, fesihlerde ya da yıllık kontrollerde Odaya onaylattırılacaktır. Eğitim Sertifikası ve Sorumlu Müdür Sertifikası (Sorumlu Müdür Atama Belgesi) takibi ve yıllık onaylar Sorumlu Müdür Belgelerine ilave olarak yıllık olarak “Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri” ile birlikte yapılır.

 

 

 

 

 

 1. Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi;

 

 1. Eğitim tarihi itibarı ile 5 yılı dolan belge sahipleri Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası tarafından verilen “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi” veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi” ne katılmak ve sınavında başarılı olmak durumundadır. Bu eğitime katılacak olanlardan eğitim katılım ücreti ALINACAKTIR.
 2. Sınavda başarılı olanlara yeni eğitim (kurs) tarihini belirten “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenecek olup yeni belge düzenlendiği yıl itibarı ile 5 yıl geçerli olacaktır.
 3. Belge yenileme işlemlerinde, “Eğitim Sertifikasına” esas olan mevcut “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belge” asılları Şubelerce alınarak yeni Kurs tarihini içerecek şekilde yeniden düzenlenmek üzere  Oda Merkezine gönderilecektir. Bir istasyon için düzenlenecek olan Sorumlu Müdür Belgesi için TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti alınacaktır.
 4. Anılan yönetmeliğin 18. maddesi gereğince Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmeyecektir.