Kuruluş Amacımız

Tekstil Mühendisleri Odası’nın Kuruluş Amacı:

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası (Oda) Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Yurt içinde ve dışında Tekstil Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya ruhsatname almış, böylece Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasayla değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası’na göre 23 Mayıs 1992 tarihinde kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI bu tüzük hükümlerine bağlıdır.
Tekstil Mühendisleri Odası’nın Amaçları Şunlardır:

Kamu hizmetlerine yararlı bir kuruluş olan Oda’nın amaçları şunlardır:

1- Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; tekstil sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini, üretimin artırılmasını ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
2- Tekstil sanayii alanında teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayiinin yararına sunmak,
3- Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü normları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,
4- Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasının, uygulanmasının uzman Tekstil Mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,
5- Tekstil sanayii ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek, ara denetimler yapmak ve bu amaçla her türlü girişimlerde bulunmak,
6- Tekstil Mühendisliği ve Türk Tekstil Mühendislerini yurt içinde yurt dışında temsil etmek,
7- Tekstil Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yurdun gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte Tekstil Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak,
8- Tekstil sanayiinin gereksinimi olan her kademedeki teknik işgücünün planlamasında, personelin yetiştirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,gereksinilen personeli eğitmek ve belge vermek,
9- Temsil ettiği uzmanlık dallarının gelişmesi ve ilerlemesi için incelemeler yapmak, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “Uzmanlık Sicil Dosyaları” tutmak ve gerektiğinde, özel sorunlarla karşılaşan kamu ve özel kuruluşlara gerçek uzmanları önermek,
10- Üyelerinin mesleksel onurlarının korunmasında, hak ve yetkileriyle, mesleksel disiplinin sağlanmasında uyulması zorunlu kurallar koymak, uygulamak ve bu konuda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,
11- Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmaları yapmak, gerekli önlemleri almak,
12- Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
13- Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları yapmak, belgeleri toplamak, standartlar hazırlamak ve hazırlananlar ile ilgili görüşlerini bildirmek.
14- TMMOB’nin Oda ‘yı ilgilendiren amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak.
15- Oda’nın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak.

TMO Merkez

 

  Adres : Anadolu Cad. No:40/310 Tepekule İş Merkezi

Bayraklı / İZMİR

  Telefon : 0 (232) 462 77 16
  Faks : 0 (232) 462 76 48
  Mobil : 0 (530) 418 18 68
  E-mail : tmo@tmo.org.tr

 

Bursa Şube

 

  Adres : Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi (BAOB)
Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 Kat-1 B-516110Nilüfer / BURSA
  Telefon : 0 (224) 451 87 67
  Faks : 0 (224) 451 87 67
  Mobil : 0 (507) 430 19 43
  E-mail : bursa@tmo.org.tr

 

Denizli Şube

 

  Adres : 15 Mayıs Mah. 561 Sok. No:4 Kat:4 TMMOB Binası

DENİZLİ

  Telefon : 0 (258) 263 79 95
  Faks : 0 (258) 263 79 95
  E-mail : denizli@tmo.org.tr

 

İstanbul Şube

 

  Adres : Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İpek Sok. No: 9 Beyoğlu / İSTANBUL
  Telefon :
  Mobil : 0 (533) 135 37 86
  E-mail : istanbul@tmo.org.tr

 

İzmir Şube

 

  Adres : Anadolu Cad. No:40/310 Tepekule İş Merkezi

Bayraklı / İZMİR

  Telefon : 0 (232) 462 77 16
  Faks : 0 (232) 462 76 48
  E-mail : izmir@tmo.org.tr