LPG DOLUM TESİSLERİ/OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜRLÜK

 

 

Sorumlu müdür; 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği”nin 15. Maddesinde yükümlülükleri, 16. Maddesinde Hak ve Yetkileri, 17. Maddesinde sorumlulukları belirtilen kişidir. Sorumlu müdürlük hizmeti, anılan Yönetmelikte belirtilen yükümlülük ve sorumluluklar kapsamında otogaz istasyonu için sürekli ve kesintisiz bir hizmeti ifade eder.

“Dolum tesisi ve otogaz istasyonununda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla 3 (üç) otogaz istasyonunda görev alabilir.”

Yine “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği”MADDE 8`e göre; (1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

SORUMLU MÜDÜRLÜK YAPABİLECEK MESLEK DİSİPLİNLERİ;

1. Dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makina, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makina, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

2. Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makina, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak gerekmektedir.

 

 BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

1. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası

2. İstasyon ile sorumlu müdür arasında yapılan örneği Odaca verilecek noter tasdikli sözleşme veya noter tasdikli olmayan sözleşmeler için ise Vergi Dairesinden “Damga Vergisi Makbuzu,

3. 1 adet fotoğraf,

4. 2016 yılı için 50,00 TL belge ücreti,

5. Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi ve Ödenti borcu olmadığına dair belge fotokopisi,

6. Oda üyesi olmayanlar içinse Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik Belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi,

7. Her hangi bir yerde çalışmayan ve ücretli olarak hizmet vermek üzere en fazla 1 dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonu ile sözleşme yapan Sorumlu Müdürlerden; yukarıdaki belgelere ilave olarak,

7.1. SSK İş Yeri Giriş bildirgesi, (Eğer SGK` lık durumu önceden devam ediyor ise SGK Aylık Bildirgesi olacaktır. Ancakbildirgelerdeki adresler ile Otogaz istasyonu adresi aynı olacaktır. Şube merkez ayrımına mutlaka dikkat edilecektir.)

7.2. Emekli ise belirlenen asgari ücret üzerinden S.G.D.P.  yatırılması ve dekontu,

8. Kendi adına veya ortak olarak SMM Büro Tescil Belgesi olan ve SMM olarak çalışanlardan  1., 2., 3., 4., 5. ve 6. maddede belirtilen belgelere ilave olarak bulunulan yıl vizeli büro tescil belgesi fotokopisi,

9. Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışanların başvurularında 1., 2., 3., 4., 5. 6. ve 8. maddede belirtilen belgelere ilave olarak; örneği Odaca verilecek taahhütname, (Sorumlu Müdür başvurusu dışında bir yerde tam gün esaslı çalışanlar için çalıştıkları kurum, kuruluş yada işyerine ayrıca bu hizmeti yürütmek üzere yapacakları beyan ve kendilerine işverence gerekli koşulların (izin, anında müdahale yada zorunlu durumlarda çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın  istasyonda bulunma ihtiyacı vb.) sağlanması ile ilgili  beyan başvurusu)

10. Otogaz İstasyonuna ait “EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı” Fotokopisi

11. Yeni açılacak firmalar için”EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı”  en geç 1 hafta içerisinde MMO`ya bildirilir.
LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERLERİ HAKKINDA

LPG Piyasası Yönetmeliklerinde Belirtilen LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Sorumlu Müdürlere imza karşılığında 90 TL Ücret İle Şubemiz Ve Temsilciliklerimizden teslim edilmektedir.